Helsingin yliopisto

Tiedot

1642/43 Eskil Stolpe Æschillus Petri, Smolandus 295. Vht: Madesjön kirkkoherra, FM Petter Stolpe (Petrus Magni, yo Uppsalassa, Greifswaldissa 10.1596 ja Wittenbergissä 10.11.1600, † 1643) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Eskilsdotter. Ylioppilas Turussa 1642/43. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Æscillus Petri Stolpe. Näytteli Surge-komediassa 6.5.1647. Respondentti 11.5.1650, pr. Eskil Petraeus U1. — Bo Rosenstiernan rälssivouti (1657), sittemmin amtmanni (1663), ei virassa enää 1665. Elossa 1681.

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #26; KA mf. ES 1834 (jj 7) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–30.6.1657 f. 307 (Framsteegh Wälb: Boo Rosenstiernas Fulmechtigh W:tt Eskell Stålpe, och klandrade å ett stycke Landh Lechtisen Nenä ben:dh vnder 2 T:r Landh, som Jacob Lembiäin sigh skall hafwa tilwellat), 307v (Slagzmålet belangande, som Jacob Lembiäin medh sine Söner skall hafwa begådt på be:te Eskell Stolpe; Så emedan emoot denne doom appellerat är, remitteres denne saak der hänn som hufwudh saaken), 308 (Dedt klagemål som Anna Matz dotter i Jäppilä hade andragit för H:s N:de Landzhöfdingen Högwälborne Her Andreas Koskull vthöfwer Frelse fougden Eskell Stolpe, och saken remitterat till Tinget, är nu framhafd), 308 (Framsteegh Wälb: Boo Rosenstiernas Fulmechtigh W:tt Eskell Stolpe, och gaff Rätten tilkenna, att emedan hans principal hafwer een hoop frelse i Euräpä Häredh; Altså lagdt 6 2/3 deel skatt till Sätherij i KandelJärfwj by ...), Äyräpään kihlakunnan käräjät 3.–5.3.1659 f. 584 (Framträdde Frelsse fougden Eskill Stålpe, och klandrade om een Engh under 3 Lass, den Welb: Anders Linnartssons bonde Jören Råcka innehafwer, förmehnandes den lydha undher Wälb: Boo Rosenstiernas Frelsse hemman, som där hoos Ödhe ligger); KA mf. ES 1835 (jj 9) Äyräpään kihlakunnan käräjät 1.–3.12.1662 s. 74 (Ambtmannen Eskell Stolpe tilstodh in för Rätten sigh willia swara till alle uthlagor i een och annan måtto som böre uthgå af dedt hemmanet i Ino by som Thomas Näriäin tilförende åboodt hafwer, aff orsaak att samma hemman ligger så när hans Herres Wälb: Oloff Rosenstiernas Sätegärdh i ber:de Ino by, så alt han fördenskuldh hafwer medh ber:de Näriäins Consens satt honom der ifrån in uppå ett Assessorens Wälb: Boo Rosenstiernas frelse hemman i Metzäkylä, hwilken ber:de Stolpes Lagligen giorde tillseijelse är effter begäran annoterat); KA mf. ES 1835 (jj 10) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.7.1663 s. 32 (Emedan Kyrkioherden i Nykyrkia H:r Johan Pauli (katso U467) klagar att han ingen Tijonde kan blifwa mechtigh aff Sätes gårderne i sin Försambling. Och Amptmannen Eskill Stolpe berättar medh wittnen, att Sätes gårderne Ino och Kandelejerfwj Liggia mehrendels ödhe, och Tijonden altså effter Skattetalet aff dem icke betalas kan), 33 (Amptmannen Hans Holländer (katso 2946) kärde till Amptmannen Eskill Stolpe, att han ifrå Åhr 1654 in till 1662 inclusive haf:r innehafft hans Laxfiske i Inoby, som åhrligen Räntar ½ T:a Skinlax, och däroppå betalt allenast 36 D:r K: M:t bidiandes om Rättens adsistence till dedh öffrige. Så emedan Chronones Jorde book innehåller att Ino och Terijoki fiskerijer ränta tillhopa ½ T:a Skinlax och Nembden bekenner Terijoki fiskerij wara så gott som dedh i Ino; Altså föllier att Ino skulle allena ränta åhrl: 1/4 T:a. När Hollendaren dedh hörde, förebrachte han sigh hafwa ett breeff uthaff Wijborgz Slått att Ino fiskerij allena ½ T:a åhrligen Ränta skall. Och begärade Dilation til des han dedh brefwet må kunna inläggia, hwarföre och honom här uthj skäligen willfahres), Äyräpään kihlakunnan käräjät 10.–12.11.1663 s. 73 (Den förlijkningh som Amptman Eskell Stolpe hafuer giort medh Anders Utuin för en Utuins Häst som Stolpe förderfwat hafwer); KA mf. ES 1835 (jj 11) Äyräpään kihlakunnan käräjät 24.–27.5.1664 s. 35 (Emädan Amptmannen Eskil Stolpe monde 1663 uthi Häredz Tinget anklagas af Hans Hollender, angående Räntan för Inolax fiskie, som ber:de Stolpe ifrån 1654 och till 1662 arrende wijs innehafft haf:r iämbwäl Stolpe samma fiskerij sedermera 1663 brukat. Och ehuruwäl han så wedh ber:de Häredz Ting som sedermehra i Nembdemännens Pål Leinos och Hindrich Soppas när waro haf:r uthfäst sigh willia samma Arrende betala, men dedh icke effterkommit, utan nu till öf:rflödh dragit sigh undan Tinget, och säijes willia här ifrån affreesa, hwilket så myckit mehra witzord gifwes, som han nu medh ingen tienst försedd är; Altså pålägges Pål Leino och Hendrich Soppa at förmedelst dedh 14 Cap: i Kiöpm: b: uthmäta aff ber:de Stolpes ägendomb till Ett hundrade Sextijo Dal:rs wärde och dedh i takom händer sättia. Och hafwe sedan Stolpe tijdh till näste Ting at uthföra Saken dedh bäste han gitter); KA mf. ES 1836 (jj 12) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.1.1665 s. 6 (Lensmannen Bertil Hindersson framträdde och ahnklagade förrige Amptmannen Eskil Stålpe och en Frälssebonde Per Larsson, att dhe i förledne Natt hade blifwit oeenige och skufwat hwar andra i Tingstugun, bidiandes dhe derföre motte straffade blifwa); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 16.–17.12.1669 s. 81 (Borgarens i Stockholm Hans Carlsons Supplication ... den Räckningh som denne Hans Carlsons dotter, genom sin Fullmächtige Eskell Stålpe hafwer låtit i Rätten inläggia); KA mf. ES 1838 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.7.1673 s. 40 (Wälbe:te Jungfrus [Margreta Steens dotter] fullmechtige Eskill Stolpe innlade sin fullmacht och Documenter); KA mf. ES 1838 (jj 21) Viipurin pitäjän käräjät 27.–28.11.1678 s. 58 (Cornettens Anders Forssmans Fullmechtige Eskell Stolpe); KA mf. ES 1838 (jj 23) Äyräpään kihlakunnan käräjät 28.–29.7.1681 s. 167 (Wälborne Jungru Margareta Tafwast läät igenom sin Fullmächtige Eschel Stolpe anhålla om Laga Ransakan öfwer Humola Seterije). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 144 (3.5.1650, Comoediam om the trij Huffvudh Stånden); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 182, 183, 246–248; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #26. — J. Chronander, Surge (1647); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2816R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #810, 2985R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eskil Stolpe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=295>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.