Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.7.1689 Henrik Paulinus (myös Paulius) Henricus Johannis, Ingermannus U467. Vht: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Johan (Johannes Pauli, † ~1671) ja hänen 1. puolisonsa Malin Henriksdotter Klein. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 10.7.1689 Henricus Paulinus jngermann. [ex gymn. Wiburg. c. testim. Rectoris.]. — Jaakkiman kirkkoherran (appensa) apulainen (1698). Viipurin tuomiorovastin apulainen (1701). Armovuodensaarnaaja Muolaassa 1701, kappalainen siellä 1702, joutui venäläiseen sotavankeuteen 1707, vapautettu Vladimirissa 1714. Vuolen kirkkoherra Inkerissä. † (?) 1725.

Pso: 1:o N.N. Hertz († 1697); 2:o (jo 1701) N.N.

Appi: Jaakkiman kirkkoherra Reinhold Hartz 1954 (yo 1668, † 1700).

Setä: Kivennavan kirkkoherra Jakob Paulius 2418 (yo 1675).

Viittauksia: KA mf. ES 1834 (jj 7) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–30.11.1654 s. 92 (Her Påål uthj Ny Kyrckio Sochn ... Her Pååls Son Her Johan Pauli), Viipurin pitäjän käräjät 25.–27.2.1656 f. 264 (Cappellanen Wällärde Her Johan Pauli), Viipurin pitäjän käräjät 15.–16.3.1659 f. 550v (Kom för Retta Capellanen i Nykyrkia Sochn Wälärde H:r Johan Paulj, och gaff tillkenna, hurusåssom hans Fadher, Kyrkioherden där sammastädes Wel:de H:r Pål, då han war Capellan j samma Sochn, hadhe vthj 32 åhrs tijdh, innehafft ett Hemman om 1/8 Skatt, Tijrala ben:d ... Hafwer fördenskull warit förorsakadt i Underdånigheet ansökia att, effter H:s Maij:tz Dråtningh Christinæ, Presterskapet nådigst gifne Privilegier, att få niuta samma Hemman till Capellans bool); KA mf. ES 1835 (jj 8) Äyräpään kihlakunnan käräjät 15.–17.5.1660 s. 20 (Capellanen Nykyrkie Wällärde H:r Johan Pauli), Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–26.11.1660 s. 33; KA mf. ES 1835 (jj 10) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.7.1663 s. 32 (Emedan Kyrkioherden i Nykyrkia H:r Johan Pauli klagar att han ingen Tijonde kan blifwa mechtigh aff Sätes gårderne i sin Försambling. Och Amptmannen Eskill Stolpe 295 berättar medh wittnen, att Sätes gårderne Ino och Kandelejerfwj Liggia mehrendels ödhe, och Tijonden altså effter Skattetalet aff dem icke betalas kan); KA mf. ES 1835 (jj 11) Äyräpään kihlakunnan käräjät 24.–27.5.1664 s. 36 (Cappell:s i Nykyrkio D: Pauli Olaj (katso 2418) hemman i Kyrkijärwi by, hwilket förmedelst H:s Högh Grefl: Excell:tz Rijkzdrotzens nådige öpne bref af d: 18 Febr: 1640 är för dhe skäl i sielfwa brefwet finnes förmedlat ifrån 1/4 och till 1/8 Skatt utan hemman. Befans altså effter Nembdens bekännelse at denne Dn: Paulus blef 1659 ifrå Sacellania till Pastoratum i samma Sochn promoverat, ifrån hwilken tijdh hans Son Dn: Johannes Pauli Succederade honom i Capellans tiensten, hwilken och ifrå den tijden haf:r besuttit och brukat samma hemman under samma förmedling in till innewarande Åhr 1664 då han är blefwen Pastor i sin faders ställe. Och såssom han sålunda haf:r satt sigh i Pastoris gård och Lägenheet, så haf:r hans Moder flyttit oppå detta sitt förre hemman igen, dedh hon iempte sin Mågh Cappellanen H:r Per [Uudenkirkon Vl. kappalainen Petrus Olai] brukar. Och intyges denne Dn: Pauli Enckia wara en ålderstijgin och nästan blind qwinna); KA mf. ES 1836 (jj 15) Äyräpään kihlakunnan käräjät 3.–5.3.1668 s. 11; KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–2.3.1672 s. 31 (fordom Kyrkioherdens i Nykyrkia Sahl: H:r Johannis Paulj Erfwingar), Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–27.6.1672 s. 78; KA mf. ES 1837 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.7.1673 s. 31 (Då framträdde förrige Pastoris i Nykyrke S:n hustru, Carin Frantz dotter, och klagade at Pål Thomsson Käki haf:r nu i denne Sommar bedragit hennes Sohn Abraham Johansson i ett Häste kiöp, vertaa U134); KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–27.6.1685 s. 439 (Sedan afsades emellan framledne Kyrkioherdens i Nykyrkio, Sahl: H:r Johan Paulij dotter, Jungfru Helena Johanssdotter, och Lieut:n Wälb: Otto Reinholt Von Burghausen, å dess Fruus Wälb: Fruu Magdalena Örneklous wägnar, Angående bem:te Jungfru Helenas Arf, som fruns förre Mann Capit: Wälb: Anders Willhielm Patkul emottagit: Att ...); KA mf. ES 1840 (jj 28) Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 22.–24.3.1693 s. 39 (Så Wijda Gymnasisten Jah: Paulius icke kan bewijsa, att Sahl: Capit:n Staaf warit lagligen constituerat till Förmyndare för honom och hans Broder Hendrich Paulius, hwilcka nu fordra af bem:te Capiteins Enckia, Fr: Margaretha Ståål någre Arfz Saker, som äro wärderade till een påst, om 210 D:r K:m:t ... deras Fahr Broders Kyrckioheerdens utj Kifwinebb Sockn H:r Jacob Paulij skrifftelige och egenhändige revers); KA mf. ES 1842 (jj 40) Muolaan käräjät 7.–8.10.1701 s. 117 (Förekom Coadjutoren wid Wijborgz Sochns Moder Kyrckia Wyrdige och Wähllärde H:r Hendrich Paulin, och oppwijste för Rätta een af Venerando Consitorio honom gif:n tillsäijelse skrifft af d: 31 Maii, att icke allenast få Predika Nåde Åhret för Fordoms Cappelanen här i Sochnen Sahl: H:r Johans Rohiani 2764 Enckia uthan och blif:a hulpen till Successionen effter bem:te Cappelanen der icke Enckian skulle medh någon till beställningh Capabel Man blif:a försårgdh, Anhållandes fördenskull H:r Paulin dhet wille Rätten inhämpta så wähl H:r Pastoris Loci, som Sochne männernes yttran och uthlåtelser i så måtto, och der öfwer sedan meddela honom ett Lageligit bewijs och attestatum ... wijste alle gif:a honom dhet lofordh att han wore een sachtmodig Nychter och skickelig Prästeman, som och under den tijd äf:n i denne försambling warit Medhielpare Wederböranderne till Nöije sitt Embete förestådt, och som denne Sochnens Äldste, sampt förnämbst Allmoge äf:n hoos sig låtit komma i Consideration Medhielparen H: Simon Mutander 4339 för des goda gåfwor och skickeligheet; Altså Heemställes deras ansöckiande å begge sijdor om Successionen, det Högwyrdige Doom Capitlet, blifwandes emedlertijd detta H:r Hindrich effter des begiäran af Protocollet extraderat); KA mf. ES 1842 (jj 41) Muolaan käräjät 19.–20.6.1702 s. 141 (katso 2764); KA mf. ES 1842 (jj 42) Muolaan käräjät 11.–12.2.1703 s. 58 (katso 4311); KA mf. ES 1843 (jj 45) Muolaan käräjät 28.6.1706 s. 115 (Cappellanens Wälärde H:r Hendrich Paulins proposition); KA mf. ES 1800 (gg 17) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 14.–19.11.1698 f. 206 (Coadjutoren i Jachimowara försambling Wällärde H:r Hendrich Paulinus gaaf Rätten tillkienna det hann på ett och annat sätt och genom gådt fållck haar söökt at Persvadera sin Sahl: hustros fader Kyrckioherden Ehrewyrdig H:r Reinholt Härtz att Lijkmätigdt Laag och H:r Domb Probstens Hög Ehrewyrdige H:r Pehr Carstenij till honom gifne monisorial gifwa honom hans tillhörige andeel och Rättigheeter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 242 (L); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 326; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 202 (27.7.1701, Domb Prost. medhielpare, Hend. Paulini barn begr. i k.); Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 207 (7.8.1689, Een fattig student Henricus Paulinus Ingermannus i starck siuckdom stadd, begärer ödmiukel. hielp af cassa studiosorum. Resolv. att få 10 dr s:mtt). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 47; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 156; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 118; A. Tertti, Hertz – Sydänheimo – Tertti. SSV 42 (1987) s. 100; G. Söderlund, Paulius – Hupponen. Genos 61 (1990) s. 3; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6087; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #456.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Paulinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U467>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.