Helsingin yliopisto

Tiedot

23.10.1681 Hans Hollender Johannes Johannis, Viburgensis 2946. Vht: Kymin kihlakunnan kruununvouti (1672–77), sittemmin ratsutilallinen Vehkalahden Vehkajärvellä Hans Hansson Hollender ja Eva Adolfsdotter Menschewer. Ylioppilas Turussa 23.10.1681 Hollænder Joh. Joh. Vib _ 151. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1681] d. 23. Octbr. Johannes Joh:s Holländer. Vib. Ylioppilas Uppsalassa 23.11.1687 Iohannes Hollander ostroboth. Aboæ ante tres annos literis operatus; nunc vero instructus amplissimo testimonio nutriti sui. — Kymin vt. kirkkoherra 1694. Käkisalmen pedagogion rehtori 1697. Kurkijoen vt. kirkkoherra 1701, vakinainen 1702. † Kurkijoella 1706.

Pso: Sara Hindsberg tämän 1. avioliitossa († 1743).

Pson seur. aviomies: komissaari Petter Petrinus 4538 (yo 1700, † 1750).

Setä: ylioppilas Kristoffer Hollender 1381 (yo 1659/60, † 1661).

Serkku: Viipurin kämnerinoikeuden notaari Adolf Menschewer 2178 (yo 1672, † 1700).

Veli: Jaakkiman kirkkoherra Adolf Hollender U434 († 1713).

Pojanpoika: ylioppilas Karl Hollender U778 († 1753).

Pojanpojan poika: Kymin kappalainen Karl Johan Hollender 12477 (yo 1811, † 1843).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #173; KA valtakunnanregistratuura 5.11.1702 f. 179 (Kyrckioherde fullmacht för Johan Hollander ... medelst Petter Petrini (katso 4538) dödelige frånfälle Kurkirche Pastorat i Wiborgs Stifft är wordet vacant); KA mf. ES 1815 (ii 5) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.2.1685 f. 321v (Förekom Studiosus Johannes Hollender, och gaaf till känna huru såsom han præceptorerat för Bookhål:s Daniel Bloms (vertaa 6432) barn, hwarföre hånom doch effter deres contract ännu des Löhn resterar, hafwandes der af tagit een stoor skada i sine Studier, i det han nu derigenom är hindradh att fortsettia sin reesa åth Academien, och såssom han igenom Laga citation låtit Blomen citera, och han eij comparerat eij heller någon sin fullmächtige instält, dy effter det 12 Capit: Tingz B: felles han förstemmingz försättiande till sine 3 m:r och stämmes ännu andra sinnet till nästa tingh); KA mf. ES 1815 (ii 6) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 31.1.–1.2.1687 f. 4v (Fullmechtige Mons: Hans Hollender); KA mf. ES 1816 (ii 9) Vehkalahden ja Kymin käräjät 17.–18.10.1694 f. 231v (Vice Pastoren H: Hans Hollender); KA mf. ES 1821 (ii 30) Vehkalahden käräjät 2.–4.10.1722 f. 151 (Framledne Befallningsman Hans Hollanders Enckia Eva Menschever beswärade sig öf:r sin Landbonde Simon Johanssonn ifrån Wäkjärfwi); KA mf. ES 1834 (jj 6) Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.2.1653 f. 369, Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.6.1653 f. 376; KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.3.1654 f. 136v, 137v (Borgmestaren W:tt Hindrich Menschewer inlade i Rätten een skrift, angående een Qwarn i Säiniä ström, som Borgmestaren på sin och sine Swågrars wägner klandrar om ... hwilken Qwarn är donerat till Capitein Manhafftigh Peter Ridder ... Uthj hwilken ström är och een annan Qwarn, som Bookhållaren W:tt Hanss Hållender klandrar om medh fordom Secreteraren W:tt Christian Simonsson), Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.7.1654 f. 149v, Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.9.1654 f. 155v; KA mf. ES 1835 (jj 10) Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.7.1663 s. 33 (Laxfiske i Inoby, katso 295); KA mf. ES 1801 (gg 26) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–8.2.1708 f. 15v (Kyrkioheerdens H:r Johan Hollenders Enckia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 194 (XLII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 312; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 25; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 103 (17.6.1691, Johan. Hollander O-Bothn. begär testimonium, hwilcket bewilliades, effter des inspector h. Prof. Lagerlööf gaf honom gott wittnesbörd). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 269; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 415, 419; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 110; G. Luther, Släkten Hollender Ridder. Genos 63 (1992) s. 5.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Hollender. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2946>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.