Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Johan Petraeus Johannes Andreæ, Aboensis 2967. Vht: Naantalin kirkkoherra (Kokkolan nim. kirkkoherra), professori, FM Anders Petraeus 540 (yo 1646, † 1694) ja Elisabet Mårtensdotter Stodius. Ylioppilas Turussa 1681/82 [Petræus] Johan [Andreæ Aboens _ 152]. Respondentti 31.1.1685, pr. Enevald Svenonius 132. Oraatio 1688 (Lagus). — Sotapalvelukseen 1693. Oppiperämies amiraliteetissa 1696, keskiperämies 1697, aliluutnantti 1700, yliluutnantti 1708, ylim. kapteeni 1709, vakinainen laivakapteeni 1713, amiraliteetinkapteeni 1715. Drottningskärin merilinnoituksen komendantti Karlskronassa 1729, ero 1737. † Tukholmassa 6.3.1739.

Pso: 1:o Katarina Engel tämän 2. avioliitossa; 2:o Anna Magdalena Hult († 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; KA mf. ES 1848 (kk 11) Raision ja Maarian käräjät 30.–31.1.1694 f. 210v (Mons:r Johan Petræus på sin Faders Professorens och Kyrckioheerdens H:r Mag: Anders Petrej wägnar), 216; KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 24.3.1697, Naantalin RO 8.6.1700 (Altså blef så wähl nu som d: 6 hujus, een kona Walborgh Mårthensdotter förehafdh, Och ähn wijdare Examinerades, Om det barnet, Som hon hadhe i lönskalägho aflat och födt, den nu een tijdh warit uth om Stadhen stadder, Altså förmedelst nogare tillfrågan, Bekändhe hon alt stadigt at Kyrkioherdens och Professorens Sal: Mag: And: Petræi Son Johan Petræus war barne fadren, hwilken förledet åhr, esom offtast wistades uthi Borgaren Erich Erichsson Wallis huus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 195 (XLII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 396, 430, 515; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 527; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 643 ("capitain Petreus i Carlscrona"). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 505; Hj. Börjeson (utg. K. Wester), Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700–1799 (1942) s. 142; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3826R, 3848D, 4188G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3044, 3426, 3658R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Petraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2967>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.