Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Eskil Petraeus Æschillus Andreæ, Aboensis 2968. Vht: Naantalin kirkkoherra (Kokkolan nim. kirkkoherra), professori, FM Anders Petraeus 540 (yo 1646, † 1694) ja Elisabet Stodius. Ylioppilas Turussa 1681/82 [Petræus] Æschill [Andreæ Aboens _ 152]. Respondentti 1689 (Marklin), pr. Daniel Achrelius 1565. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1690 – sl. 1691. Respondentti 23.5.1691, pr. Daniel Achrelius 1565. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1692. — Naantalin (isänsä palkkapitäjän) kirkkoherran apulainen 1692, armovuodensaarnaaja siellä 1694. † Naantalissa 1696. Naimaton.

/ Strandberg II s. 117 ja Tengström 1836 s. 147 mukaan kapteeni amiraliteetissa. Kyseessä on nähtävästi sekaannus veljen Johan Petraeuksen kanssa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; KA mf. ES 1846 (kk 9) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 15.–18.6.1689 f. 37v (Professorens Sohn D:nus Æschillus Petræus å sin faders wägnar fullmächtigat); KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 27.–28.9.1692 s. 422; KA mf. ES 1849 (kk 14) Ylim. käräjät Raisiossa 17.3.1697 f. 410v–417 (saken emellan Margeta Sepelia kärande, och Carl Petræum swarande angående Wåldteckt, och der wed begångit lägersmåhl ... altså instelte sig Margeta Sepelia, angifwandes Petræum på föliande sätt, att hoon den 2: Januarij 1695: warit Nåndahls Prestegård, och om afftonen kommit ned i den stugan som Petræus med sin framledne Broder Nådåhrs Predikantten Sahl: H:r Eskill Petræus Inneworo, då Petræi Syster Jungfru Elisabetha Petræa fölgdte henne, och skulle hempta up maten der ifrån, och); KA mf. ES 1850 (kk 15) Naantalin RO 18.7.1698 f. 515v–518 (Coadjutoris Sahl: H:r Eschill Petræi den 25: Martii 1694: uprettade skrift öf:r Sahl: Grels Matzsons Testamente och Yttersta Wilia); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 13.11.1689, Naantalin RO 3.3.1693 (Corneten wälb: Gabriel Granfält förekom, berättandes huru som han för någon kårt tijdh sedhan i Åbo, måndhe accordera och försällia een häst till wähllärde H:r Æscillum Petræum emoot wist qvantum, Men effter honom wärdet eij wordet aldeles tilstält), Naantalin RO 10.4.1693, Naantalin RO 6.9.1693, Naantalin RO 23.3.1694 (Granfält), Naantalin RO 23.10.1695 (Anna Hanssdotter), Naantalin RO 9.11.1695, Naantalin RO 16.12.1695 (Blef saken emellan H:r Eskell Petræum och konan Anna Hanssdotter företagit), Naantalin RO 6.2.1696 (Blef saken igen emellan wällärdhe H:r Eskell Petræum, Och Konan Anna Hansdotter företagen), Naantalin RO 9.3.1696 (företoghz igen saken, emellan wällärdhe H:r Eskell Petræum Och Konan Anna Hanssdotter Angåendhe den beskyllningz saak, som hon honom hafwer tillagdt ... Sentens. Ehuruwähl Konan Anna Hanssdotter hafwer så wähl först uthi det Venerand: Consistorio bekändt och angifwit 1. at H:r Eskell Petræus medh hänne barn aflat, Och det den 18 Sept: 1695 födt, Jämwähl och nu det här för Rätten påstådt. 2. Gifwit och wedh samma tijdh hänne åthskillige förähringar ... Lijkwähl emoot detta Angifwandhe H:r Eskell Petræus, desse Skiäl Contrarium producarade. 1. hwadh sielfwa lägersmåhlet wedhkommer, Så nekar H:r Eskell stadigdt och aldeles der till ... 9. hafwer H:r Eskell Petræus och Lijkmätigdt Kongl: Maij:ttz uthgångne resolution, om Eders præsterande, effter tillfrågan swarat sig willia, medh sins edhe till Öfwerflödh bedyra och beswäria, at wara aldeles Oskylldigh till Konan Anna Hanssdotters angifwandhe ... altså ährkännes H:r Eskell Petræus frij för samma konas tilltahlan i så måtto oförwidt), Naantalin RO 1.8.1696 (Förehadhes nu Anna Hanssdotter, Som hafuer hafft sit tillhåldh på Hannula gårdh i Lemo Sochn, och tienar dher för een amma, hwilken icke ännu ährnåt et uthslagh, om det som hon eet Oähta barn här i Stadhen födt, berättandes ännu at Sal: H:r Eskell Petræus shulle wara barna fadren, Som är d: 9 Martij ifrån hännes tilmählu, effter dhe skiähl som befundne ähre frij ährkändher, wiliandes icka rätta barnefadren bekänna. Så emedhan hon Anna Hanssdotter således hafwer sigh förste gångon försedt, dy fälles hon Effter Kongl: Maij:ttz uthgifne Resolution till 5 dal: S:r m:t till 3 skifftes. Såsom och uthstå Kyrkioplicht och afbedia församblingen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 195 (XLII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 87–88, 557, 559, 573; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 55, 143, 145, 146, 162, 204; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #60. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 38 V#59; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 297; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #59R, 68R, 4188G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 144; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #85R, 125R, 2567, 3426.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eskil Petraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2968>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.