Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1682 Israel Salbergius, myöhemmin Sahlberg Israel Josephi, Lethalensis 2986. Vht: Turun kappalainen (Rymättylän nim. kirkkoherra) Josef Lethalensis 812 (yo 1650/51, † 1672) ja Ingeborg Eriksdotter Salonius. Vanhemmat asuivat Laitilassa 1660-luvulla Salon kylän Mäki-nimisellä tilalla, josta voi johtaa Sahlberg-nimen. Turun katedraalikoulun oppilas 18.11.1680 (in cl. rect., Israel Josephi). Ylioppilas Turussa kl. 1682 Salbergius Isr. Josephi Letal _ 152. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1681/82] Israël Josephi Salbergius, Lethalensis. | Adjunctus in Wirmo. Respondentti 28.3.1685, pr. Enevald Svenonius 132. — Mynämäen pitäjänapulainen 1689. † Mynämäessä 1714.

Pso: ~1690 Elisabet Juslenius († 1749).

Appi: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691).

Poika: Hämeenlinnan triviaalikoulun apologista Gabriel Sahlberg 5788 (yo 1730, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167a; HYK ms., Bor. osak. matr. #181, tilikirja s. 24 (Israël Sallbergius \ Coadj. Wirm. obiit 1714. ‹Edellisen rivin päiväys "1682: 30. Mart:" koskenee tätäkin riviä.›); Timo Verhon tiedonanto 10.12.2008 (Leski Elisabet Juslenius kuoli Turun suom. seurakunnassa 25.1.1749); KA mf. ES 1846 (kk 9) Laitilan ja Pyhämaan käräjät 17.–18.3.1690 f. 209 (Coadjutorens i Wirmo Sochn Wällärde H:r Israel Josephi attest de Dato 17 ejusdem); KA mf. ES 1847 (kk 10) Mynämäen käräjät 1692 f. 19v (Regementz Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde H:r Abraham Juslenius gaf Klageligen tillkänna, huru såsom dess Stiuf Moder dygdesamma Matrona hustro Catharina Ringh förmedelst een oförmodel. brand och Eldhzwåda d: 14 Januarij förledne olyckel:n bortmist een Ny Byggningh på dess Ryttare hemman Mustila, wärderat af Nembdemännerne ... till 200 D:r Kopp:r M:t, hwaruthi och beklagel. Coadjutor Wällärde H:r Israel Salbergh bortmist icke allenast des Böcker á 220 D:rs wärde uthan och dett Arff honom igenom dess hustro tillfallit efter fördehlningz Inventarij innehåldh 253 D:r sampt victualie pertzedler för 50 D:r, giörandes uthi een Summa H:r Salbergz skada 523 D:r alt K:m:t); KA mf. ES 1850 (kk 17) Mynämäen ja Lemun käräjät 18.–20.9.1700 f. 132v (Coadjutors Wällärde H:r Israel Salbergz hustro, dygdesamme Elisabetha Danielsd:r Juslenia, beswärade sig öf:r Sochnskrif:n Simon Foglerus. Jatkuu (kk 18) 12.–13.2.1701 f. 22v); KA mf. ES 1856 (kk 32) Mynämäen ja Lemun käräjät 3.–7.3.1712 f. 256v (Att Samel Israelson Sallberg, ähr barnfödder här i Wirmo Sochn af hederlige Förälldrar och Ächta Säng, Fader Församblingens Medhielpare Wyrdig och Wähllärde H:r Israel Sallberg och Modren Dygdesamme hust: Elisabetha Juslenia ... sampt 1710 fölgt if:n denne orth med H:r Leutnanten Wallsteen till Stockholm, där han förnimmes att wehla gifwa sig i Sadell makare handtwärkz lära); KA mf. ES 1856 (kk 33) Ylim. käräjät Nousiaisissa 26.7.1718 f. 26 (Länsman Israel Sahlberg). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196 (XLII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 483; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 264, 286, 300; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 176 (1681:II), 177 (1682:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 139; Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 692 (Sahlberg); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 70 (Sahlberg); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1434G, 3828R, 4209D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 190; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3660R.

Doria gratulantti

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Israel Sahlberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2986>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.