Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1682 Henrik Peldanus Henricus Gabrielis, Ostrobotniensis 3012. * Ilmajoella noin 1667. Vht: Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldanus 928 (yo 1652, † 1699) ja Margareta Raumannus. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 15.9.1680 Henricus Gabrielis Peldanus cum literis testimonialibus Rectoris Scholæ in Nykarleby*. Ylioppilas Turussa sl. 1682 [Peldanus] Henr. Ostrob _ 154. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1682] Henricus Peldanus. Ups. dep. | Sacellanus in Ilmola 1701. Obiit 1706. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1685(?). — lmajoen pitäjänapulainen, vt. kirkkoherra 1699, kappalainen s.v. ‡ Ilmajoella 3.5.1706.

Pso: 1689 Helena Alftanus († 1748).

Appi: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Poika: Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldan 4893 (yo 1706, † 1750).

Poika: Turun katedraalikoulun rehtori, FM Israel Peldan 5020 (yo 1708, † 1747).

Poika: Lapväärtin kirkkoherra, FM Isak Peldan 5498 (yo 1725, † 1748).

Vävy: Kurikan kappalainen Nils Prochman 4690 (yo 1702, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #298; KA mf. ES 2085 (ss 18) Ilmajoen käräjät 13.1.1696 s. 25 (utj Coadiutorens H:r Henrich Peldani närwaru); KA mf. ES 2086 (ss 18) Ilmajoen käräjät 19.9.1696 s. 292; KA mf. ES 2086 (ss 19) Ilmajoen käräjät 8.2.1697 s. 204 (Helena Alftana); KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 20.7.1699 s. 54 (Vice Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Hindrich Peldan), Närpiön ylim. käräjät 13.6.1699 s. 577 (Ransaaka och dömma öfwer een Tartare, som medh bössa sin hustru hafwer ihälskutit, och war fördenskuld bemelte Tartare Oluff Hindrichson ben:d till een sådan ända uthaff Ländzman Gabriel Peldan för Rätta stält ... Ländzmannen hwilken ähr Sahl: Probstens och Kyrkioherdens Peldans Sohn i Illmola tillstood fuller att han åfwan skrefne tijd war tillstädes uthi Illmola Kyrkia, och sielf såg att Oluff kastade hatten på Ländzmannens broder Capellanen H:r Hindrich Peldan, då han under påstående Gudztienst war wid altaret); KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 187 (Sacellanus Loci Ehrewyrdige H:r Henrich Peldanus begiärte Crono Befallningzman ell:r des Fullmechtige tillijka med någre adjungerade Nämbdemänn att besichtiga och Inventera Cappellans bohlet som han nu emoothtaga skall, hwilket i Anleedning aff Huuse Syhns Ordningen af Retten samtycht och bewilliat bleef), Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 196 (för detta Cappellanens här sammastädes, Sahl: Ehrewyrdige H:r Isaaci Peldani 1518 Sterbhuus och Omyndige barn intet här till warit försedde medh någre förmyndare ... befans ingen närmare [på Fäderne] åkommen, än Cappellanen här sammastädes wyrdige och wällärde H:r Henrich Peldanus som ähr dee Omyndigas Bryllunge, hwilken fuller söökte sig att undandraga mehrberörde beswär, eenskyllandes som hade han een Siuklig Kråpp och många barn af dee Små att föreståå och uptuchta), Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 889 (Cappellanens wördige och wällärde H:r Henrich Peldani laga Fullmechtige, Nämbdemannen Pehr Jöransson uthj Säppälä föredrog Rätten det hans Principal skall wara sinnadt att sielf bruka Caplans bohlet Raskula som Vallentin Thomasson, uti des Antecessoris Sahl: H:r Isaci Peldani 1518 tijd, såsom Laandboo hafwer innehafft iämpte Ansöökning det Vallentin skulla ansäijas att wijd nästa Fardag Hemmanet affträda); KA mf. ES 2089 (ss 23) Ilmajoen käräjät 4.–6.3.1701 s. 394; KA mf. ES 2089 (ss 24) Ilmajoen käräjät 14.–15.2.1702 s. 207 (wådeld); KA mf. ES 2091 (ss 27) Närpiön käräjät 6.–7.3.1705 s. 1338 (katso 3551); KA mf. ES 2092 (ss 28) Ilmajoen käräjät 17.–18.8.1706 s. 515 (Lendzmannen Gabriel Öberg befullmechtigad utaf dygdesamma Matronan hust: Helena Alftana, præsenterade fölliande Syne Instrument. A:o 1706 d: 7 Martii war iag undertechnat tillijka med Nemdeman Isaac Thomason, effter Lagl: Kallelse stadde hoos Sacell: Sal: H:r Hindrich Peldans Enckia hustru Helena Alftana i Peurala, at besichta dess gl: Skogzråå bem: Enckia emellan, och dess grannar ...); KA mf. ES 2095 (ss 34) Ilmajoen käräjät 16.–19.8.1712 s. 653. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 201 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 267; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #298; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 82 #298 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 189 (8.7.1682, Bewilliades Henrico Peldano Ostrobothniensi testimonium, så frampt dhe äldste hans landzmän gifwa honom godt wittnesbörd, der efter Rector frågar, emädan ingen Professor kiände honom, såsom ung och här till warande under privati præceptoris information). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 59, 61, 62; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1011 (Peldan Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4055D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2155; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 66.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Peldanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3012>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.