Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Israel Alftanus Israel Erici, Ostrobotniensis 806. * noin 1632. Vht: Taivassalon kirkkoherra Erik Alftanus (Ericus Erici, † 1639) ja Elin Mårtensdotter Brennerus. Kasvatusvanhemmat: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Ericus Matthiæ Fortelius († 1650) ja Magdalena Eriksdotter (Alftanus). Ylioppilas Turussa sl. 1650 Alphtanus Israel Erici _ 41. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1650] Israël Erici ‹Sukunimi Alptanus on korjattu muotoon Alftanus.›. | Pastor Regiminis, Postea Pastor et Præpositus in Stor Kyro | 1672. Obiit 1712. — Taivassalon pitäjänapulainen (coadjutor). Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Gallen, sittemmin Claes Ugglan rykm.) eskadroonansaarnaaja 1658. Isonkyrön kirkkoherra 1672. Valtiopäivämies 1689. † Isossakyrössä 22.8.1712.

Pso: 1:o 1662 Sofia Johansdotter Frisius († 1674); 2:o 1675 Susanna Filipsdotter Echman († 1697); 3:o 1698 Maria Elisabet Lietzen tämän 3. avioliitossa († 1751).

Pson edell. aviomies: Siikajoen kirkkoherra Henrik Ahlholm 2112 (yo 1671, † 1695).

Appi: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672).

Veli: Hattulan kirkkoherra Abraham Alftanus 612 (yo 1647/48, † 1697).

Poika: Isonkyrön kappalainen Israel Alftanus, myöh. Alftan 4797 (yo 1704, † 1747).

Poika: Lohtajan kirkkoherra Johan Altan 5181 (yo 1712, † 1755).

Tyttärenpoika: Espoon kirkkoherra Elias Cajander 5958 (yo 1732, † 1773).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Vävy: Laihian kappalainen Matias Reinius 2769 (yo 1679, † 1723).

Vävy: Ilmajoen kappalainen Henrik Peldanus 3012 (yo 1682, † 1706).

Vävy: Vaasan kappalainen Mikael Fant U427 († 1714).

Vävy: Uskelan kirkkoherra Gabriel Escholin 3320 (yo 1686, † 1732).

Vävy: Lapuan kappalainen Gustaf Bäck 3379 (yo 1687, † 1708).

Vävy: Isonkyrön kirkkoherra Nils Aejmelaeus 3553 (yo 1689, † 1750).

Vävy: Vähänkyrön kirkkoherra Johan Gumse 4446 (yo 1699, † 1742).

Opettaja: Petter Bergius 4.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #79; KA valtakunnanregistratuura 9.3.1689 f. 163, 1.7.1691 f. 316 (Collect för Storkyrå försambling i Österbotn ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Socknekyrkian uti Storkyrå Försambling i Österbotn berättas wara mycket förfallen, så att hon nödwändigt behöfwer reparation och förbättring, kunnandes dock därtill deeras egne ringa Medel intet förslå, utan anhålla dee underdånigst att få niuta en Collect till samma bygnadz sublevation och underhielpande; Altså och emedan Wij därtill i Nåder hafwe welat samtycka, förunnandes bem:te Storkyrå försambling en Collect uti alle kyrkior så i Städerne som på Landet af det Stifftet, hwarti bem:te försambling är belägen, dem allenast undantagandes som sielfwe stå under reparation ock således deeras medel icke kunna umbära); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 18.–19.9.1674 f. 33 (Capellan Wördighe och Wäll:dhe H:r Abraham Erici Alftanus på sin brodhers Kyrckioheerdens uthi Stoorkyro H:r Israëlis Erici wägnar framkom och begärdte Flijteligen det om Salmitu Rydtare Hemmans beskaffenh:, som han medh Fröken Höghwälborne Jungfru Beata Magdalena Wittenberg emoot edt hennes feste Allodiall Frelsse hemman Kurialax bårdtbydt haf:r och bytes brefwedt af dato 6 Junij 1671 det wijdare uthwijsar, så wähl som och Kurjalax hemman det han i stelledt bekommidt, ransakas mådte, och honom sedhan Rädtens Attestatum meddehlas), Taivassalon käräjät 12.–13.3.1675 f. 17v, 23v, Taivassalon käräjät 6.–7.3.1677 f. 5v (Kyrckioheerden i Storkyro Wyrd: och Wällärde H: Israel Alphtanus anhölt nu igenom Studenten Dn: Henricum Schraderum af Rätten förloff ifrån Arrendatorens Sahl: Erland Peersons barns förmynderskap, förmedelst det, at han boor så långt här ifrån); KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 23.–24.7.1679 s. 64, Taivassalon ylim. käräjät 7.8.1679 s. 78 (ransakningh Öfwer Kurjalax Ryttare och dess hielpe hemman i samma by willkor uthi Töfssala Sochn och Curjelax by); KA mf. ES 1927 (mm 19) Taivassalon käräjät 19.–20.4.1689 f. 48 (försåldt ett Ryttare Bördes hemman här i Sochnen Kurielax ben:d till Erich Peersson i Tammisto för 600 D:r K:m:t som Kiöpebrefwet af d: 18 Julij 1683 wijdare omständigar), 59; KA mf. ES 1966 (nn 7) Oriveden käräjät 3.–5.2.1690 s. 1382 (att förra Åbon Lukas Hendrichson 1687, sedhan han öf:r hoopat sig een stoor rest medh hustru och barn förrymbdt till Österbotn, hållandes till uthj stoor Kyro, hooss Kyrckioherden der sammastädes H:r Israel Altanus, landbondhe); KA mf. ES 2079 (ss 2) Isonkyrön käräjät 29.–31.10.1672 s. 264 (Kyrkioherden H:r Israel Alftanus); KA mf. ES 2079 (ss 3) Isonkyrön käräjät 4.–5.6.1673 s. 130, Isonkyrön käräjät 12.–17.11.1673 s. 180, 188 (katso 1892), Isonkyrön käräjät 4.–6.3.1675 s. 205; KA mf. ES 2080 (ss 3) Isonkyrön käräjät 4.–7.2.1678 s. 48, Isonkyrön käräjät 3.–7.9.1678 s. 229; KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön käräjät 3.–8.10.1681 s. 292 (Framlade Kyrckioherden, Wyrdig och Wällärde H:r Israel Alftan, een Oprättat förlijkningz Skrifft, af d: 12 Feb: näst leden, Angående den förening han med Matz Knutsson och Jacob Hindersson j Torstila, och Laihiela Sochen, för deres olaglig Näfwer tächt, på Prestegårdz Skogen, ingåth hafuer); KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 13.–16.2.1686 s. 154; KA mf. ES 2082 (ss 9) Isonkyrön käräjät 15.–19.9.1687 s. 223, 225; KA mf. ES 2082 (ss 10) Isonkyrön talvikäräjät 1688 f. 97v; KA mf. ES 2083 (ss 11) Isonkyrön käräjät 3.–5.9.1689 s. 227; KA mf. ES 2083 (ss 12) Isonkyrön käräjät 23.–26.8.1690 s. 334 (Prestegårdens reparation); KA mf. ES 2083 (ss 13) Isonkyrön käräjät 22.8.1691 s. 245, 255; KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 10.10.1692 s. 262; KA mf. ES 2085 (ss 17) Isonkyrön käräjät 14.2.1695 s. 156 (Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Israel Alftanus medh Närwarande aff Sochnens Allmoge beklagade sigh att weedh Marknadztijdene som her i Sochnen Skier skall många Onyttigheeter föröfwes, i dedt att een och annan då hålla Öhl och Brennewijns Sahlu, hwar igenom Ungdomen bedrages till Fyllerij och Öfwerdådigheet, där af sedan månge Insolentier yppas), 156 (Kyrckioherden Ährewyrdige och Wällärde H:r Israel Alftanus Leeth Inlefwerera i Retten een Skrifft aff trenne propositioner bestående hwar på han Anhölt Rettens Assistence ...), 181; KA mf. ES 2086 (ss 18) Isonkyrön käräjät 14.9.1696 s. 257; KA mf. ES 2087 (ss 20) Isonkyrön käräjät 27.7.1698 s. 44; KA mf. ES 2089 (ss 23) Isonkyrön käräjät 8.–9.2.1701 s. 75 (Kyrkioherden Ehrwyrdige H:r Israel Alftan), Isonkyrön käräjät 26.–27.9.1701 s. 1291; KA mf. ES 2090 (ss 24) Isonkyrön käräjät 4.–5.8.1702 s. 731; KA mf. ES 2090 (ss 25) Isonkyrön käräjät 6.–7.8.1703 s. 532; KA mf. ES 2093 (ss 30) Isonkyrön käräjät 9.–11.3.1708 s. 401; KA mf. ES 2093 (ss 31) Isonkyrön käräjät 18.–20.2.1709 s. 240 (Kyrkioherdens härsammastädes Ehrwördige H:r Israel Alftani hustrus dygdesamma Matronans Maria Litzes fullmechtig Studenten Johan Bäckman 4985, anförde huruledes bem: Pastorskas Stiufdåtter dygdesamma hust: Margreta Alftana wid sin afreesa något effter juul helg sidstl: hafwer henne sin Stiufmoder förekastadt och beskylt ... Margreta reeste bort med sin man Crono Befallningzmannen Wälbet:de Gabriel Cajander if:n Åbo Lähn); KA mf. ES 2094 (ss 32) Isonkyrön käräjät 26.–27.9.1710 s. 798; KA mf. ES 2033 (rr 13) Isonkyrön käräjät 5.–7.8.1674 f. 817v (Pastor Ehrewördige och Wällärde H:r Israël Alftanus gaf Rätten tillkänna huruledhes Sochnkyrckan skall mycket förfalla af det Continuerliga Rägnet i åhr warit; i det dijket som warit omkring kyrkiogården igenfallit, och såledhes Muuren remnat, och Grundhwallen gifwit sigh ifrån hwar annat, hwilcket der det i tijdh icke blefwo botat, befarade Kyrckioheerden at det ännu wijdare förföllo, och Meriterade sedan så mycket mehra arbete ...), 817v (Sammaledhes förmantes och allmogen at dee äntel: reparera Prästegårdz huusen, med Wäggiar, Taak, Golf, Skårsten och Spieldh, som der intygas mycket förfallne); KA mf. ES 2040 (rr 36) Pyhäjoen käräjät 21.–24.1.1699 s. 184 (Kyrckioheerden wed Stoor Kyrå Försambling Ehrewyrdige och wällärde H:r Israel Alftani hustru dygdesamme Matrona Maria Elisabeth Litzen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 32 (katso 255); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 205, 208, 209, 212, 217, 225; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 522; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 48 (1679); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #79. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 65; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 42 (Alftan Taulu 52); Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 85 (Alftan Tab. 109); O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 78 (Käsikirja, Handboken 1614 i Storkyro kyrkoarkiv); Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #129D, 1319D, 3381D, 3917G, 4236D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9202; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 91; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 187; A. Kolehmainen, Johan Alftanin (1692–1755) almanakkamuistiinpanot. Genos 66 (1995) s. 31; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2017D, 2787D; J. Kaleva, Alftan-kronikka. Genos 79 (2008) s. 57.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Israel Alftanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=806>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.