Helsingin yliopisto

Tiedot

1682/83 Eskil Huidander Æschillus Henrici?, Satacundensis 3025. Vht luult.: Karkun Huidan ratsutilallinen Henrik Nilsson ja Rakel. Ylioppilas Turussa 1682/83. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Æschillus Huidander. | p:fectus Wiburgum. Kotiopettajana Karkun kappalaisen Henrik Fabrinuksen perheessä 1687 ja sittemmin Pernajassa (1709–11).

Veli(?): Ulvilan lukkari Johan Huidander U395 († 1733).

/ Eräs kaima "Aeschillum Michaelis Huidandrum Asikalaensem" Helsingin triviaalikouluun 2.6.1706. /

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #288; KA mf. ES 1728 (bb 29) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 5.10.1709 f. 91v (Dett tilltalte landbonden Erich Jörensson i Michelsspiltom sin Mattmoder Cornettskan Madam Catharina Falck, ang:de innewarande åhrs inbergning af een uthåker ... [hon] efter Studentens Eskil Huidanders intygan tillsagt Landbönderne helften af all wext ... hon Cornettskan och protesterar emoth Studenten Huidanders uthsagu, såssom warande des widerdeloman, hwilken och uhr Cornettskans tienst och des barns information wedh halfwa åhret blifwit skildh); KA mf. ES 1729 (bb 31) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 6.–7.10.1711 f. 51v (Såssom Gustaf Mattsson Finne i Pitkäpä och des granne Hindrich Simonsson efter nu för Rätta giord Liqvidation befinnes skyldig Studenten Eskill Huidander för deras barns information, nembl:n den förra 14 D:r 30 ö: K:m:t och den senare 8 D:r dito m:t); KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–6.9.1689 s. 1186 (Förordnades nu af Rätten till Studiosi Æschilli Huidanders begäran, Nembdemannen Mårten Rapapä, att liqvidera emellan honom sampt Capellanens Wäll:de H:r Hindrich Fabrini 2310 käreste, dygdesamme hust: Kirstin Erichzdotter, om det hon på sin Obligation dat: 18 Junij 1687 för gieldh 3 Tun:r Spanmåhl, sampt Huidandri Præceptoris lööhn 25 Dal: hafwer betalt, och hwad ännu återstår); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 29.5.1707 s. 144 (... Jacob Hindersson ifrån Pårckala gårdh aflade Eedh utan Exeption, huru Studenten Huidander bekändt för honom d: 3 förledne Maij, att Samuell Thomasson uthlåtit sig för honom den tijdh han Præceptorerade hoos H:r Erich 2468, han will uthsättia Mundtering för Lampelldo Rusthåldh och sättia Jacob Hindersson till Ryttare ... således har och denne drängen Michell Hindersson bekiänt för Studenten Huidander, hwilcken äfwen blif:t tillfrågat, om han wahra utj owänskap med Samuel Thomason hwar till de bägge nekade, aflade altså Studenten Eskillus Huidander Eeden utan Exeption och berättade att då han för Pahr åhr sedan läsit för H:r Erich Florini Barn, har Samuel Thomason inkåmmit nähr Studenten sutit till Måhlstijdz och sagdt, att ...); KA mf. ES 1265 (g 116) Helsingin KämnO 27.5.1707 f. 86 (Studenten Eskel Huidander, som præceptorerar hoos Befallningzman Gabriel Fuldha på Hjtis), Helsingin KämnO 1.6.1707 f. 89. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199 (XLIII), 235 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 439; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #288.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Eskil Huidander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3025>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.