Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1683 Samuel Wallius Samuel Johannis, Borealis 3059. Vht: naantalilainen porvari Hans Henriksson ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 4.11.1679 (in cl. rect., Samuel Johannis Vallius Nåndalensis, Filius civis). Ylioppilas Turussa kl. 1683 Walius Sam. Johannis Bor _ 155. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Samuel Johannis Wallius Norfinlandus. — Sotapalvelukseen 1700(1). — Naimisissa.

Setä: Marttilan kirkkoherra Pehr Wallenius, myöh. Wallius 1426 (yo 1660/61, † 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; HYK ms., Bor. osak. matr. #190, tilikirja s. 24 ([1683.] 20. Oct: Samuël Wallius); HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 570 (25.11.1698); HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 70 (8.1.1701, en Student Samuel Wallius benämbd, som angifwit sig att willia blifwa Vnder Officerare under Biörneborgz Lähns Infanterie Fördubbling, ... skall på många tijder sig här wid Kongl. Academien intet hafwa infunnit); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 1674 s. 1 (Samuel Henrichsson, Præsenterade för rätten sijn Broders Hans Hinrichssons förlijkningz schrifft om den twist, dhem sijns emellan hadhe warit), Naantalin RO 18.5.1674 s. 19 (Samuell Hinrichsson opå sijn faars Henrich Simonssons wegnar, såm är gest gifuare i Stadhen), Naantalin RO 14.10.1678 s. 17 (Kom för Rätta Walborg Eskils dotter, beklagandes, att henne ähr skedt förnär, det hon måste effter Kyrckioherrens höglärde Dn: Mag: Andreæ Petræi 540, och Kyrckiowärdens Hendrich Michelssons, sampt Grels Larssons Kyrkiones Sexmäns doom täckia sitt hufwudh, för det, att Samuel Hendrichsson haf:r hennes Quinsko förnedrat, Och Samuel går frij och otiltalt, eij heller will Samuel något weta för hennes förnedringh och ähra. Samuel swarade Jagh hafwer gådt i Echtenskap, och hafwer för migh Ehrewyrdige och höglärde Kyrckioherrens Dn: Mag: Andreæ Petræi skrifwelsse, der i förmäles, att iagh är frij kändt för sådane beskylninghar, Walborg swarade, att Kyrckioherren hafwer skrifwit till häredz tinge, och tilkänna gifwit höghach:t H:r Assessoren Anders Andersson der om der på skall Assessoren högh:t Anders Andersson gifwit swar åth Kyrckieherren igen, Altförty upskiutes saken till dess Kyrckioheren sigh här på förklarar. Sedan Remitteres saken till then Foro som wederböhr), Naantalin RO 28.3.1679 s. 5 (Hustro Margeta Samuel Hendrichssons hustro kärde till Walbor Eskils dotter, för detta Samuels kona om Öke nampn, och skeldt henne till Comero Maija), Naantalin RO 28.4.1679 s. 9 (Walborgh Eskilsdotter), Naantalin RO 12.7.1679 s. 9, Naantalin RO 1.7.1680 (Kommo för rätta Sal: Samuel Hinderssons bröder och begärdhe af Rättens medell Någre män, at öfwersee och Inventera Sal: Samuels qwarlefdhe saker ... Änkian Hustru Maria Carlssdotter), Naantalin RO 23.2.1686 s. 13 (Borgaren Hindrich Hansson beswäradhe sigh högeligen öfwer sin Broder Studenten Samuelem Johannis, i det at han förgår om aftonen seent hafwer 4 st: hans fönster sönder slagit, som emoot gatan wetha, och sådant uthan skiäligh orsak, refererandes således sigh händt, at han medh sin Medhborgare Sigfredh Hiloj hafwer gåt til sin frände Daniel Hindersson emoot afftonen, och tagit sig 1 kanna Ööl, effter som dhe hade något sins emellan at tala, Men hans broder Samuel warit medh flere andre i kammaren, där drukit och spelat kårt ...), Naantalin RO 4.4.1687 s. 5 (Framstegh Borgaren Daniel Hindersson beswerandes sigh der öfwer, at hans Syskione barn Hind: Hansson, hafwer andre dagh Påska om afftonen kommit medh sin Brodher Studenten Samuel Johannis, medh flere andre, och wehlat öfwerfalla honom i hans Huus, der han medh sin Swåger Fendrichen Erassmus Person hadhe suttit inne), Naantalin RO 1.6.1687 f. 8 (... Sammaledes skall Studiosus Samuel Johannis honom i förledne Söndagz beskyldt, för Hindrichz Penningars tiuff, och der hoos ahtat honom öfwerfalla), Naantalin RO 25.6.1687 f. 10v, Naantalin RO 6.2.1696. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202 (XLIII), 485 (Tillägg och rättelser. XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 139; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 636; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 109, 112; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 172 (1679:II), 174 (1680:II), 175 (1681:I), 177 (1682:I), 179 (1683:I, pro vale). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Wallius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3059>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.