Helsingin yliopisto

Tiedot

21.8.1684 Anders Kindelius Andreas Erici, Ostrogotus 3169. Kotoisin Itä-Götanmaalta. Ylioppilas Turussa 21.8.1684 Kindelius Andr. OG _ 161. Ylioppilas Tartossa 19.12.1690. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin katselmuskirjuri 1694. † Helsingissä 11.6.1695.

Pso: 1694 Maria Wargkroon.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 104b; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #107 (Andreas Erici Kindelius vel Kyselius); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 27.1.1690 (Skinnaren mest: Madz Johansson insinuerade i Retten en Klagoskrifft hwar med han gaf tillkenna att enår D: Stud: And: Kindelius d: 30 nästledne Decemb: hoos honom kommit att inlöösa een Sölfskedh som han lijtet tillförenne för ett par wargskins hanskors arbetzlöhn satt hoos honom i pantt ...); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin ylim. RO 13.6.1695 s. 71–91 (Då företogz till Ransak- och Undersökning dhen olyckliga hendelsen som d: 11 hujus klåckan 7 om Morgonen sig tilldragit uti Skredd: Mester Erich Sillmans huus, hwarest Munsterskrif:n af h:r Major Patkuls Compag: benembd Anders Kindelius, som dher uti een Nattstuga logerade ähr uth för dess Cammare kommen öfwer hela kråppen blodig, och wedh det han kommit på gården är befunnitz halsen wara af honom skuren, så at han dher af innan 1/4:s stundh uppgifwit anden. Och hade man fuller förmodat det ber:de Kindelij E:ia som i går hijt till Staden inkom, sedan hon af dhenna Olycklige hendelsen fick förnimma, och igenom qwartermestaren Manhafftig Petter Fischer begierade, at lijket, som sig welat ingen med befatta, måtte upptagas och leggias i kista, Nu skulle antingen sielf, eller och någon laga fullmechtig för sig stelt att afhöra dhenne Ransakning ... Enkians moder ... Wärden Skreddaren Mester Erich Sillman, hwilcken näst förmaanandet till Sanningens intygandhe bekiende, sig uti sitt samwete intet kunna seija på hwadh sett dhenne stora olycka skedt, emedan som dhenne Kindelius uti all dhen tijdh som han warit med honom bekandt fördt ett stilla frombdt och Christligit lefwerne och swarken slagit sig till dryckenskaap, ell:r och warit af någon annan wan aardt, som han merckia kunnat, icke heller har han d: 10 då han ungefehr om Middagz tijden till Staden inkommit, druckit, uthan stundom warit uth i Staden på sine bestellningar ... Regementz feltschern Rucker (katso 4921) som war dhen första som fandt Kindelij skada, tillspordest, hwad han effter sitt yttersta samwete kunde herutinnan judicera, hwilken swarde sig icke retteligen kunna seija huru een sådan stoor olycka skolat kunnat af egen handh skee ... dhen bekandtskap som han med honom hafft så dhen tijden han præceptorerade för Majorens barn, som sedan han blef Munsterskrif:re och dess Brölåp i höstars ståd i hans huus, har han altijdh funnit honom wara een nychter och beskedlig Man ... Slutligen har man icke kunnat underlåta att införa här det oss om dhenne afledne Kindelj lefwerne är bekandt, effter som han uti åthskillige åhr förhållit sig her på Orten Nembl:n, Ungefehr A:o 1679 kom han här at præceptorera för sal: Rådman Beckmans barn uthi några åhr, sedan uti några åhr för sal: Landz Secret:n Mallenj 1446 barn och sedan i några åhr för Majoren Pattkuls, hwar ifrån han sig på några åhr begaf till Dorptsche Accademien, dher ifrån han förledit åhr kom och blef Munsterskrif:e under Maj:s Compag: så och i höstars giffte sig med dess Piga, hafwandes ingen uti all dhen tijden han sig her förhållit, för oss med det som klagwerdigt warit, öf:r honom in kommit ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 211 (XLV); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1214.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kindelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3169>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.