Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Anders Ruchert (myös Rucker) Andreas Andreæ, Nylandus 4921. * Helsingissä 8.3.1690. Vht: Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin rykmentinvälskäri Anders Ruchert ja hänen 1. puolisonsa Maria Bruse. Helsingin triviaalikoulun oppilas 15.3.1702. Ylioppilas Turussa kl. 1706 Rucker Andr. Nyl _ 260. — Sotarahastonhoitaja.

Eno: sotatuomari Johan Bruce 3892 (yo 1692/93).

/ Veli Johan Ruchert oli Helsingin koulumatrikkelin mukaan "commissarius i Stockholm, både halt och rijk". — Muuan Balzar Rücker oli Tiesenhausenin rykmentin rykmentinparturi, † 1691. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 164b; KA valtakunnanregistratuura 24.5.1684 f. 304 (Regiments fältskärs fulmakt för M:r Anders Rucker ... Wij Carl etc. Görom witerligt, at eftersom Öfwersten Wälborne Otto Wellingk har reda uti Januario A:o 1683 antagit ärlig ock wälerfarne M:r Anders Rucker till Regiments Fältskärer under des regimente, ock han nu til des mera trygg och säkerhet anhåller om Wår nådige fulmakt; Så emädan han M:r Anders Rucker är af Bardberare ämbetet uti Revel såsom god ock capabel ärkänd ock recommenderadt, öfwersten ock med honom wäl tilfreds; Dy hafwom Wi här med ock i kraft af detta Wårt öpne bref nådigst welat tilbetro ock confirmera honom M:r Anders Rucker, at wara Regiments Fältskärer under b:de Öfwerste Otto Wellingks Regimente, åtniutandes lön ifrån den tiden han är worden i tiensten wärkeligen antagen, fast han icke för än nu är med Wår nådige fulmakt försedd), 18.9.1685 f. 482, 27.3.1693 f. 155 (Till Öfwerste Ribbing Swar för Fälskärn Anders Ruiker ... Wij see af Eder underdånige Skrifwelse dateradt d. 11 hujus hurusom I intercedere för Fältskären Anders Ruiker det han wid första öppet Wattn på någre månader må få göra en Reesa till Tyskland uti egne Wärf- och ährender, angående något Arf effter dess Föräldrar, och som Wij i nåder där till samtycke, allenast han medlertijdh i dess ställe förordnar någon erfahren i samma kånst, på det de Siuka under Regementet i dess Frånwahru intet måge komma at lijda nöd, och af Wahnskötzel förgås; Altså hafwe I at låta Eder sådant wara till rättelse); KA mf. ES 1724 (bb 15) Sipoon ja Tuusulan käräjät 24.–25.5.1694 s. 88 (Såssom opå Regementz Felttskärens Wehl:t Anders Ryckers andragne beswär des Fordelsbonde Hendrich Mårtensson i Immersby); KA mf. ES 1724 (bb 17) Sipoon ja Tuusulan käräjät 9.–10.11.1696 s. 352 (regementz Felttskären Wehl:t Anders Rychert ... des bostelle der sammestädes [i Immersby]); KA mf. ES 1725 (bb 18) Sipoon ja Tuusulan käräjät 5.–6.3.1697 s. 64; KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1702 s. 219 (Fältskären Mester Anders Ryckert i Immersbyy); KA mf. ES 1729 (bb 31) Sipoon ja Tuusulan käräjät 14.10.1711 f. 89 (Regementz Feltskärens H:r Anders Ryckerts Erf:r som till dato innehaft ett boostelle i Immersby); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 24.4.1686, Helsingin RO 29.11.1686 (Fältskiärens M:r Anders Ryckers Amma); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 9.3.1691 (Regementz Feltskeren Mest: Anders Rycker ... sin Swärfader Tulnern Brusse); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 15.6.1692 s. 123; KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin ylim. RO 13.6.1695 s. 71–91 (katso 3169); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 1.2.1697 s. 22 (Regementz fältschären Mest:r Anders Ruchkerdt); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 4.8.1698 s. 198 (Såssom Regementz Feltschären Wähl:t och Konstförfarna mester Anders Rucker haf:r uppå underskrefwen Dato, j föllje af Lagh och Kongl: Förmyndare förordningen här i Rådstugu Rätten sigh och sina femb Barn, som är Catarina, Erich, Anders, Johan och Marja Ruckert, som han aflat, med sin i Herranom afledna K: maka, dygdesamma h:o Marja Bruse); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 13.2.1699 s. 70 (Regementz Feltschiären Mest:r Anders Ryckert, såssom Fullmechtig för des Swährmoder dygdesamma Matr: hust:o Catarina Brun); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 31.3.1702 s. 42 (Regem:tz Felttskiährens Anders Ryckertz h: Anna Catharina Porath); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 26.8.1707 s. 96; KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 20.6.1708 s. 54 (handellsman Lars Forsteen (katso U1274) ... förebär sig wara en Curator för Regementz Fältskiären Anders Ruckers Barn, effter dess Begäran som sielf är i Fält); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 28.11.1698 (Fältskiärens M:r Ruchertz Bonde i Pällinge), Porvoon RO 19.8.1699. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 331 (LXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 51 (LXVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #307; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 10.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Ruchert. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4921>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rucker, Andr. Nyl. p. 260.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 331.

Rucker, Andr... Son af krigskirurgen Andr. Ruchert. Skolaris (jämte sina bröder Eric & Joh.) i H:fors 1702. Fältskassör.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 51.