Helsingin yliopisto

Tiedot

(1661) Henrik Mallenius Henricus Johannis, Nylandus 1446. Vht: Porvoon pitäjän Munkbyssä asunut Hans Mattsson ja N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 6.3.1661 alkaen. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1667. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1667 – kl. 1669. — Asianajaja Turussa. Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherran sihteeri (lääninsihteeri) 1677. Omisti Espoon Suomenojan (Finnå). † 1684.

Pso: Maria Hansdotter Godhe tämän 1. avioliitossa.

Poika: katselmuskirjuri Hans Mallenius 3472 (yo 1687/88, † 1696).

Poika: luutnantti Karl Mallenius 4472 (yo 1699/00, † 1754).

Pojanpoika: laamanni Karl Vilhelm Malleen 6599 (yo 1739, † 1798).

Veljenpoika: henkikirjuri Johan Mallenius 3473 (yo 1687/88, † 1735).

Lanko: kamarikirjuri Gustaf Gode 2101 (yo 1670/71).

Vävy: Kirkkonummen kappalainen Mårten Buscherus 4271 (yo 1697, † 1745).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1749 (cc 9) Marttilan käräjät 30.9.–1.10.1673 f. 83 (Handelssmans [Joost Schultt ifrån Åbo] Fullmechtige Henricus Malenius); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 30.9.–1.10.1674 f. 21v (Cammareraren Wählbetrodd Johan Wittman lätt nu i genom Procuratoren Wählförståndigh Henricum Mallenium gifua tillkänna); KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 19.–20.1.1675 f. 9v (Emedan Eskell Greelsson i Leistilä och Simon Hansson från Frijdala efter obligation af den 2 Novembris 1673 befinnes blifwa Advocaten Wäll:t Henrico Mallenio skyldige een Half Tunna Lax och een Half Tunna Sill, för Procuratori Löhn), Kokemäen käräjät 18.–19.1.1678 s. 2 (Advocatens Wählbet:d Henrici Mallenij Resterande löhn); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Ulvilan käräjät 6.–9.3.1685 f. 58v (Hwadh S:r Wolter Mollijs ifrån Wittikala och Cumo S:n å Secreterarens Sahl: Henrich Mallenij Enckias wäg:r fordran till Eskill Grellsson i Leistilä och Simon Hansson i Frijbyy widhkommer om ½ T:a Lax och ½ T:a Sill, hwar å dhe sin Obligation d: 3 Novemb: A:o 1673 uthgifwit, så framladhe Debitorerne Sahl: Mallenij Swährfadhers Inspectorens Hans Hansson Godhes Attestatum Dat: d: 20 Octob: A:o 1674 att slijkt då allaredo woro betahlt, dy och Mollijss fordran heruthinnan, af intet wärde ehrkändess); KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 7.–8.1.1670 f. 4 (Procuratoren Wällförståndigh Henricus Mallenius); KA mf. ES 1883 (ll 6) Espoon käräjät 29.–31.10.1678 s. 192 (Secreteraren wehl:t Hendrich Mallenius inladhe uthi Retten et Kiöpe breef af Inspectoren wehl:t Peer Stolpe, uthi Godha Mäns Capit:ns Wälb: Hend. Sölf:r Suan och Befal:s Gustaf Ersonns närwaro, d: 14 Aug: 1677 uthgif: Innehållandes at Inspectoren medh sin hustrus och barns Consens, Försellier, et sit Ryttare hemman uthi Esspå Sochn, och Finno by, för 800 D:r Kop:r m:t. Myös 3.–5.2.1679 s. 113, 1.–3.7.1679 s. 132 ja 22.–23.10.1680 f. 82); KA mf. ES 1884 (ll 7) Espoon käräjät 13.10.1683 f. 153 (Landz Secretern Wälbet: Hindrich Mallenius framstegh och badh sin witnessmän Hindrich Johansson Brenman och Erich Andersson i Bondas afhöras, hwilka skulle weta witna om Finno hemmans Bördzrätt som Johan Jörensson tillförende bebodt), Kirkkonummen käräjät 31.1.1684 f. 24; KA mf. ES 1884 (ll 8) Espoon käräjät 29.11.1687 f. 189; KA mf. ES 1885 (ll 9) Espoon käräjät 15.–16.6.1691 f. 117 (Fältwäbelen Manhafftig Fredrick Kranckenhagen, medh sin fullmechtig Hans Classon beswärade sig öfwer Kyrckioherden Erewyrdigh och wällärde H:r Swen Brennerus 2035, för ded han twärt emot ded 15. Cap: §. 24. uti Kyrckiolagen för några åhr sedan honom med sahl: Secreterarens wälb:d Hinrich Mallenij Änckia dygdesam Matrona hustro Maria Godhe wigde, för än hon sina barn medh sahl: Mallenio aflade, lagl: afwitrad hade, hwar igenom han befarar sigh nu i längden råka uti största widlyfftigheet, effter han nödgas till hemmanetz Conservation uti desse swåra tijder föryttra några saaker, hwilcka han intet wetat låta wärderra, eij eller han som fremmand är wetat tilhålla sin hustro att afwittra sin förra barn, emedan dhe sacht ded H:r Kyrckioherden tilförene wigdt utan afwittring ... resolverades att för dhe omyndige barnen skall widh nästa ting förmyndare sättias, och tå straxt laga werdering och afwitring skee, i medler tijdh skall breff afgå til deras moderbroder Cammareraren wälb:d Hans Godhe att han å Mödernes sida, och Capten wälb: Hinrich Sölf:rswan å fädernes sijda, sig förmynderskapet antaga), 117v (Fältwäbelen manhafftig Fredrich Krankenhagen ... hans styfdotter Margareta Mallenia. Myös 14.10.1691 f. 152, (ll 10) 20.–22.6.1693 s. 220 ja 14.–15.11.1693 s. 640); KA mf. ES 1888 (ll 16) Espoon käräjät 20.–22.2.1699 s. 250 (Fendricken Edel och Manhafftig Fredrick Kranckenhagen inlade Inventarium uprettat och underskrefwet af Sahl: Secreterarens Henrich Mallenij Enkia och nu mera bem:te Fendrickz K: Hustru dygdesamme Maria Godhe och hennes Broder Landt Fiscalen Wälbetrodde Gustaf Godhe d: 6. Novembr: 1689. wid Finno Rusthålld her i Sochnen, å hennes ägendom och hwad uti Boet warit då hon trädt i Gifftermåhl med meerbem:te Fendrick, begierandes att dess Stiuf Barn måtte blifwa afwittrade till deras Fäderne); KA mf. ES 1888 (ll 17) Espoon käräjät 16.–17.5.1700 s. 255 (Länsmannen Gustaf Brandt angaf Kåhnan Karin Mattzdotter från Finno för Lönskaläger ... Lensmannen berettade som och Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Sven Brenner förmähler uthi des upgifne Zedel, att Niels Mallenius å Finno, der Karin den Tijden tiente, som hon blefwet hafwande, skall wara uthi Tahl och Rychte derföre, hwilken Mallenius fördenskull före kallades, och nekade han sig hafwa något i så måtto att beställa med Karin ... fördenskull Slöttz med Nembden, att Mallenius bör som honom och effter det 19. Cap: i Tingm: B: pålägges, med sielf sins Eede, Lijkmätigt Kongl: Maij:ttz Allernådigste Förordning om Eedgånger af d: 30. Octobr: 1695., wid nästa Ting härsammastädes, befrija sig. Jatkuu 2.–3.10.1700 s. 434 utgådt med det nyhligst uthredde Krijgz Follket till Lijfland, hafwandes dock dessförinnan, som Cammarskrif: Gustaf Bock och Lensmannen nu berettade, eij kunnat säija sig wara Frij ifrån denne Karin, eller neka att han icke med henne hafft Sammanlag, (ll 18) 1.–3.6.1701 s. 370 ja 2.–4.10.1701 s. 484); KA mf. ES 1889 (ll 20) Espoon käräjät 4.–5.2.1703 s. 82; KA mf. ES 1891 (ll 24) Espoon käräjät 12.–14.11.1707 s. 711 (Leutnanten Manhafftig Niels Mallenius); KA mf. ES 1891 (ll 25) Espoon käräjät 22.–24.1.1708 s. 57; KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.11.1683 s. 143; KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–8.1.1678 f. 203v (Advocaten W:t Henrich Mallenius), Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–26.6.1678 f. 319v (Inspectoren Wälbet:d Lars Billovius 1610 förekom nu och upwijste den Fulmacht Landz Secretarien i Tafwast huus lähn Wälbet:d Henrich Mallenius, Häredz Skrifwaren Wäl:t Hans Flor den 6 Martij nästledne till saksens uthförande emot Johan Matsson i Ryömelä, om den beskylning han honom tillagt ... wed Tyrfwis nästledet Wintter Ting den 8 Februarij uthi Rätten ... hafwer beskylt bem:te Mallenium, då han warit Advocat wedh den Högl: Kongl: Hoffrätt, och dhe Ryömelä boors Fullmechtig); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 18.–20.9.1678 (närwahrande H:s Nådes wälborne H:r Landzhöfdingens Substitut Secreteren Henrich Mallenius); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin ylim. RO 13.6.1695 s. 84 (præceptorer, katso 3169); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 29.4.1661 (Den giäldh prætension som Hans Mattson j Munckby uthaf Sal: Tönnis von Hålten hafuer till at fodra på 80 D:R:r), Porvoon RO 11.12.1661, Porvoon RO 29.7.1662 (Emädhan Henricus Mallenius å sin faders wägnar Hans Mattson ifrån Munckby, hafwer d: 28 huius anhållit om tuänne gode män, at inrymma honom dhe åker han af Sal: von Holtens effterlefuerska j underpant för hans uthstående pän:gar, nämbl: 63 R:D: Capitaal haffwer, kan rätten intet för dänne gången annorlunda här med procedera, uthan effter dhe andra Creditorernas fullmächtige, som och å andras wägnar stå på en anseenlig summa pän:gar at upfordra här emeoot protestera, upskiutes till dh: högl: kungl: Hofrättz commissorialers ankomst), Porvoon RO 3.10.1662 (Mons: Henricus Johannis Mallenius urgerade på dhe pen:gar som hans fader Hans Mattson j Munkby bör hafwa effter gifne obliga:on af Thönis von Holtens Enkia), Porvoon RO 28.11.1664 (Ofwan bem:te dato kom för Rätta Hans Mattson ifrån Munkby och Borgo Sochn præsenterandes en doom här på Rådhstugun dh: 11 Maij 1662 afgången och der bijfogat h:s N:de Landzhöfdingens befallningz skrifft af dh: nästfölliande 22 octob: ... 1662 hafuer mehr och offta bem:te Hans Mattson låtit igenom sin Son Henricum Mallenium för sittiande Rätt om immission på åkrarna urgera ...), Porvoon RO 19.4.1669 (Företrädde Hans Matzon ifrån Munkeby och giorde anfordringh på 80 R:D:r hoos Sal: Thönnes von Holtens Erfwingar), Porvoon RO 13.9.1669 (Advocaten i den högl: kongl: hofrät Nilss Hanson Mallenius (katso 3473) anhölt nu som tilförende näst förledne 19 Aprilis skedt är, at få doom och Execcution på Tönnes von Holtens änkia hustru Karin Jöns dotter, för den giäld hennes Sal: Man Mallenij Fader Hans Matzon ifrån Munkeby effter sin obligation dat: 1652 lydande på 80 R:D:r Capital skyldigh är). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 98 (XXIII), 124 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22 (XXIII), 26 (XXIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 273–274, 458–459; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 8, 29, 32, 34, 40, 46, 48, 61, 64, 87, 93, 140, 174, 181–182, 233, 264, 265, 305, 314–315, 316, 322, 345; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 60, 69. — Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 155; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2565D, 3747G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2018D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1446>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.