Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1684 Karl Paulinus, aateloituna 1706 Lagerflycht Carolus Pauli, Satacundensis 3185. * Porissa 12.3.1657. Vht: Mouhijärven kirkkoherra Paul Raumannus 61 (yo 1640, † 1682) ja Agneta Henriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Paulinus] Carol. Satac _ 161. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] Carolus Paulinus. Lagerflycht. | Reg. Dicasterii Aboënsis Assessor æqvissimus. | obiit constitutus Judex provincialis. Ylioppilas Lundissa kesä–jouluk. 1686 Carl Paulin in academia Aboensi depositus. Stipendianomus 24.8.1688. Turun hovioikeuden auskultantti 1.3.1690. — Länsi-Intiaan lähetettäväksi aiotun retkikunnan viskaali 1690. Valtiokonttorin notaari Tukholmassa 1691. Turun hovioikeuden kanneviskaali 1694, asessori 1702. Aateloitu 1706. Pakeni isonvihan aikana Ruotsiin. Uumajan laamannikunnan laamanni ja järjestysmies 1718. Palasi Turun hovioikeuden asessoriksi 1719. Västerbottenin läänin varamaaherra s.v. Valtiopäivämies. † Tukholmassa 5.7.1720.

Pso: 1698 Maria Bertilsdotter Festing († 1745).

Poika: Turun hovioikeuden presidentti, vapaaherra Johan Lagerflycht 5277 (yo 1717, † 1774).

Poika: kanslianeuvos, vapaaherra Karl Bertil Lagerflycht 5278 (yo 1717, † 1773).

Lanko: Tenholan kirkkoherra, FM Joakim Festing 2676 (yo 1678/79, † 1710).

Vävy: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Salonius 2466 (yo 1676, † 1729).

Vävy: matematiikan professori, laamanni, FM Nils Hasselbom U627 († 1764).

/ Ylioppilaaksitulon ajoitus syyslukukaudelle 1684 perustuu Indexissä mainittuun sivunumeroon 161. Satakuntalaisen osakunnan matrikkelin kronologiaa seuraten tulisi tämän sivunumeron olla 163, joka ajoittuu kevätlukukaudelle 1685. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #297; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (24.8.1688); KA valtakunnanregistratuura 14.1.1690 f. 42 (Fiscals Fullmacht för Carl Paulin ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom det will wara nödigt att wid den expeditionen, hwilken Wij med första öppet wattn äre sinnade att wärkställa med någre Skieps afsändande General Staterne till success i föllie af den alliance som Oss och dem emellan ähr opprättad, en skickelig persohn måtte blifwa antagen som där wid förrättar fiscals Embetet, och Oss därtill underdånigst nämpnes och föreslås Wår Tro Undersåte Ährlig och förståndig Carl Paulin, hwilken förmedelst studier och flijtigt ausculterande uti Wår Åbo Hoff Rätt ggiordt sig skickelig och capabel till ett sådant Embetes tillbörlige förwaltande), 5.11.1702 f. 178 (Assessors fullmacht för Carl Paulin ... medelst Johan Roskamps 634 dödelige frånfälle, ett Assessorat uti Wår Åbo Hofrätt är kommit at blifwa ledigt), 17.10.1706 f. 401 (Skiöldebref för Assessoren Carl Paulin (nunc Lagerflycht) ... adeligit stånd och privilegier, så ock efterföliande wapn och skiöldemärke, nembl. en skiöld fördelt i längden uti twenne lika delar, det högra fältet är genom twenne bandewis och ett barre fältstreck fördelt i otta delar, som med gull och blått skifta sig emot hwarannan. Det wänstra fältet är af silfwer, hwaruti ligger en röd bielke, och öfwer densamme en blå lillia. Ofwan på skiölden står en öpen tornerhielm, hwaröfwer jämwäl wisar sig en blå lillia emellan ett par wingar med silfwer och blått hwar om annan i twäran fördelte. Krantzen och Löfwärket är af gull, silfwer, blått och rödt, alldeles som detta wapnet med des rätte och egenteliga färgor här hos står afmålat), 10.1.1721 f. 8 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Jonas Loostierna (katso 5173), at wara Assessor i Åbo Hoffrätt efter Carl Lagerflycht). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 212 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 616; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 118; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 98 (17.5.1722, tillförene under flychten var begrafwet i Stockholm och nu sattes uti Festings graf); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #297; Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 37. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 394; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 458 (Lagerflycht Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1846D, 3385D; G. Luther, Plock ur Lunds studentmatrikel. Genos 51 (1980) s. 23; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5159 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #156H (vih. 3.2.1698), 213H (vih. 3.2.1698), 2245.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Lagerflycht. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3185>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.