Helsingin yliopisto

Tiedot

1711/12 Erik Berger, vuodesta 1719 Lostierna Ericus Jonæ, Nylandus 5173. * 15.7.1693. Vht: hovioikeudenneuvos Turun hovioikeudessa Jonas Berger (aateloituna 1719 Lostierna, † 1737) ja Margareta Mårtensdotter Losköld. Ylioppilas Turussa 1711/12 Bergers‹¿› Eric [Lostierna Nyland. _ 281]. — Henkikirjurin apulainen Tukholmassa. Roslagenin armeijan sotakomissariaatin palveluksessa. Sotakollegion sotilastilikonttorin kamarikirjuri 1717. Kamarikollegion kamarikirjuri 1722, kirjanpitäjä 1727, apukamreeri 1735. Valtiosäätyjen konttorin kamreeri 1746, komissaari. Valtiopäivämies. † Danderydissä 9.6.1766.

Pso: 1720 Helena Sofia Rosendal († 1759).

Appi: kihlakunnantuomari Erik Rosendal 2158 (yo 1671/72, † 1705).

Eno: Turun hovioikeuden asessori Erik Talpo, v:sta 1681 Losköld 2867 (yo 1680, † 1707).

Veli: hovioikeudenneuvos Johan Berger, v:sta 1719 Lostierna 5174 (yo 1711/12, † 1759).

Veli: kihlakunnantuomari Nils Lostierna 5533 (yo 1726, † 1776).

Veli: protonotaari Anders Lostierna 5534 (yo 1726, † 1770).

Sisarenpoika: hovioikeudenneuvos Gustaf Nils Gaddelius, myöh. Gadelli 8658 (yo 1766, † 1814).

Lanko: varalaamanni, asessori Anders Lanaeus 4922 (yo 1706, † 1747).

Lanko: FK Nils Ljungman 5493 (yo 1725, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 20a; KA valtakunnanregistratuura 18.4.1687 f. 187 (Swar till Commiss:ne i Nyland, Landzhöfd:n Creutz, Öf:n Arf. Horn och Häradzhöfd:n Loschiöldh, om den antagne Skrifwaren Jonas Berger), 18.4.1687 f. 190 (Fullmackt för Jonas Berger, att wara Landz Secreterare i Nylandh och Tafwastehuus lähn ... såsom Landzsecreteraren uti Nyland och Tafwastehuus lähn Erich Forssing 2036 ähr nyligen medh döden afgången), 10.5.1687 f. 244 (Till Commission i Nyland, at Landz Secreteraren Berger må bli wid Commission uti Nyland), 12.11.1688 f. 727 (Till Vice Landzhöfdingen Arfwed Horn Swar angående hemmanet Pellis i Loijo Sochn, som Landz Secret:n Berger begärer at rusta före), 26.12.1692 f. 732 (Landz Secreterare Fullmacht för Pähr Stolpe (katso 3187) ... såsom Landz Secreterarebestellningen i Nyland och Tafwastehuus lähn förmedelst Jonas Bergers befordran till ett Häradzhöfdinge Embete, kommer att blifwa ledig), 26.12.1692 f. 733 (Häradzhöfdinge Fullmakt för Jonas Berger ... såsom Häradshöfdinge bestellningen uti Rassborgz lähn och Hattula härad förmedelst Nils Lindecrantz 2084 dödelige frånfälle är kommen at blifwa ledig), 5.11.1719 f. 192 (Inrikes civilexpeditionen, Skiöldebref för Häradzhöfdingen Jonas Lostierna ... en skiöld i twären fördeld i twenne lika delar, den öfre delen är af blå färg, hwaruti wisar sig öfre delen af et Loodiur emellan 2:ne Stiernor af Sölfwer; uti den andra delen, som är af guld, sees en blå wichtskål. Åfwan på Skiölden står en öpen Tornerhielm, hwaruppå står en Mercuriestaf af guld emellan 2 röda rosor på sine gröne stielkar. Crantzen och Löfwärket är af Gull, Sölfwer och blått), 10.1.1721 f. 8 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Jonas Loostierna, at wara Assessor i Åbo Hoffrätt efter Carl Lagerflycht 3185), 1.3.1721 f. 26 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Erich Adlercreutz (katso 6711), att wara Häradzhöfding uti Raseborgz och Hattula härader i Nyland ... medelst Jonas Lostiernas befordran till ett assessorat uti Åbo Håfrätt, Häradzhöfdingz Beställningen uti Raseborgz och Hattula Härader i Nyland är worden ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 349 (LXXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 362 (mainitaan eräs nuori Berger); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #321. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 79 (Lostierna Tab. 2); J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930) s. 262.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Lostierna. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5173>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bergers [läs Berger], Eric. Lostjerna Nyland. p. 281 || Son af häradsh. i Raseborgs och Hattula härader, sist hofrättsrådet i Åbo hofr. Jonas Berger, adlad Lostjerna (1719, † 1737). Född 1693. Kammarskrifvare i krigskollegium 1717. Sist kommissarie i ständerkontoret. Död 1766.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 349.