Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Paul Raumannus Paulus Simonis, Raumoensis 61. Vht: raumalainen raatimies Simon Påvelsson (elossa 1651) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Paulus Simonis, Ramoënsis. Oraatio 30.4.1643. Alimman luokan stipendiaatti (kl. 1644) – sl. 1644. — Porin triviaalikoulun kollega (1651). Mouhijärven kirkkoherra 1662. † Mouhijärvellä 1682.

Pso: 1650 Agneta Henriksdotter.

Poika: Kokemäen kirkkoherra Henrik Raumannus, myöh. Paulinus 1870 (yo 1666/67, † 1713).

Poika: professori, FM Simon Paulinus 2226 (yo 1672/73, † 1691).

Poika: presidentti, kreivi Johan Paulinus, aatel. 1690 Lillienstedt 2227 (yo 1672/73, † 1732).

Poika: Västerbottenin läänin varamaaherra Karl Paulinus, aatel. 1706 Lagerflycht 3185 (yo 1684, † 1720).

Vävy: Tammelan kirkkoherra Gabriel Gottleben 2225 (yo 1672/73, † 1713).

Vävy: Rauman ent. kirkkoherra Bertil Rajalenius 2229 (yo 1672/73, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #5; KA valtakunnanregistratuura 13.12.1672 f. 557 (Öpet bref för Raumanno att wara frij för tax och giärdh), 20.8.1686 f. 423 (Till Cammar Collegium för Kyrkioherdens i Mohiskierfwi H. Pauli Raumanni Erfwingar om en balances tillgifft); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 23.7.1651 (Bleff afsagt, det den Ödes teppan som Gabriel Johansson hafuer pantsatt till Her Paulum Collegam, skall höet der aff bärgas till Cronanes afbetalningh för 1650 åhrs Åker Skatt, och Her Påfuall skall bekomma, för det han hafuer kåstat på gärdzgården, om så kan pröfwas 16 öre kop:r, Och skall be:te täppa förblifwa i Underpant till dess alt blifwer betalt hwad han Staden skyldigh ähr), Porin RO 11.2.1652 (Dömdes Her Påfwell collega att betala till Larss Tolfwajnen i Raumo 49 D:r Kopar M:t efter hans handskrifttz lydelsse, Och saak 3 m: för tresko han inthet comparera wille och swara bem:de Tolfwajnen), Porin RO 27.10.1656 (Uplystes 1. gången den Gårdh såsom Jacob Skreddare igenom laga köp till hederligh och Wällerde her Pååll, Updragit haf:r som sielfwa Köpebrefwet det wijdare förmäler), Porin RO 3.11.1656 (Uplystes 2. g:), Porin RO 8.11.1656 (Uplystes 3. gången); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 27.4.1685 s. 31 (Sal: Kyrckioherdhens i Mouhijärfwe Sochn H:r Pauli Raumanni ödes tompt); KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 13.5.1672 f. 342v; KA mf. ES 2000 (nn 62) Ruoveden käräjät 14.–15.2.1665 f. 869v (Förekåm Kyrkioherden Uthj Måuhi Järfwj wällärde Dn: Paulus Raumannus, och begärde Ransakass om Prästebolet där samastädess j Mustanåiaby, huilket är obrukatt och halfft öde, anten det är skeet genåm hans Antecessoris försumelse eller aff Sochnens genwyrdighet); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–14.6.1670 f. 205v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 17v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 106v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–26.6.1678 f. 311, 317, 318v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.1.1680 f. 755v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 919v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–21.5.1681 s. 139 (om en Nootkijl), Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–8.11.1681 s. 419, Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 641 (katso 2225), 647; KA mf. ES 1972 (nn 20) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–13.10.1703 f. 470v (Vice Pastoren här i Karcku S:n Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Enckel 2961 kärde till Jungfru Anna Paulina, nu för tijden hafwande sitt tillhålldh i Tammela Sochns Prästegårdh); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 13.4.1685 (H:r Pehr Notenbergh 1866 ifrån Biörneborgh upwijste nu Stadztienarens Elias Matzssons obligation af d: 20 Martij 1682, på 63 1/3 D:r Kopp:r m:t dhem han sigh för een gårdh här i Stadhen med dhet forderligaste uthfäst till Pastorem i Mouhi Jerfwi Sal: H:r Paulum Raumannum adt ehrläggia och betala). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 101, 179; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 45; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 479. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 245 (Paulus Sigfridi‹!› Raumannus); J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 261; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 458 (Lagerflycht Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 209; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #925D, 2599D, 2890D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 23, 194; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #279D, 3147.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Raumannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=61>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.