Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1684 Erik Barck Ericus Samuelis, Tavastensis 3190. * noin 1669. Vht: katselmuskirjuri Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä Samuel Eriksson Barck ja Johanna Eriksdotter Ancherus. Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Barck] Eric. Samuelis Tavast _ 161. Kirjoittautui luultavasti uudestaan ylioppilaaksi Turussa 1688/89 [Barck] Ericus Tavast _ 178. — Viipurin raastuvanoikeuden notaari. ‡ Viipurissa (ruots. seurak.) 24.2.1721.

Pso: Barbro Lyding tämän 1. avioliitossa († 1774).

Äidin isä: Iitin kirkkoherra Erik Ancherus 43 (yo 1640, † 1669).

Veljenpoika: komissiomaanmittari, ylitarkastaja Gabriel Barck 7908 (yo 1756, † 1807).

Sisarenpoika: Kymin kappalainen Samuel Salén 7377 (yo 1748, † 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 17a, 17a; KA valtakunnanregistratuura 12.5.1676 f. 99 (Fullmacht för Erich Lydingh att wara Controleur i Wiborgh ... Wij Carl etc. etc. etc. Giöre wetterligit, att såsom Tullnäre Tiänsten under Stoore Siötullen uti Wiborgh, förmedelst Sahl. Johan Påhlssons (katso U463) dödelige afgång, ähr blefwen vacant och leedigh, och Wij wedh ersättiande dher aff icke hafwe welat förbijgå Controleuren dhersammastädes Petter Pijper ... Ty emädan förmedelst Controleurs tiänsten i Trångsundh dher widh Wijborgh sigh yppar, och Oss dher till föreslagen blifwer Lieutenanten Ehrligh och förståndigh Erich Lyding, som nu i Sex åhr på Tulljackten widh Norkiöpingh och Östgiöthe Skähren flijtigt och wähl tiänth hafwer), 4.10.1676 f. 141, 30.4.1700 f. 232 (Till Cammar Revision swar, angående Tullnären Lydings Enkias [Anna Hansdotters] ansökningar); Esko Karisalmen tiedonanto 5.7.2009 (Täydennys äidin tietoihin, lähteenä KA mf. ES 1783 (ee 8) Uudenkylän ja Iitin käräjät 18.–19.9.1665 f. 625 Opå Munsterskrifwarens Samuell Barkz anhållan Citeres här medh Kyrckieheerden her Erich i Itima till näste Tingh, att swara honom till hans hustros Johanna Erichzdåtters möderne, medh mehra annat slijkt Arfskap, och detta till wijdare efterrättelse. Johanna mainitaan vielä 14.4.1722 kummina Urjalan Kokon kylässä: Maria Barck med des moder Johanna Anchera. Lisäksi tieto Erik Barckin myöhemmistä vaiheista, lähteenä KA mf. ES 1785–1786 (ee 14) Hauhon käräjät 18.–21.5.1724 s. 611 I anledning af LandzCammareraren Edell och Högwälachtad Samuel Barck till Befallningzmannen Wälbetrodde Gabriel Melart aflåtne bref af d: 6 hujus hwaruthinnan förmähles huru som LandzCammarerarens Swåger Majoren Anders Kihlström medelst bref under d: 27 passato ifrån Stockholm anmodat det LandzCammareraren wille Låta Citera Fendrichen Edell och Manhafftig Carl Gustaf Leps och dess Son till Hauho Sochns Tingställe at därstädes bägge dheras Edel: Witnes måhl giöra, angående de oqwädens ord som Madame Anna Serlackia öfwer LandzCammarerarens broder fordom Notarien Erich Blanck [Barck] uti dess Enkias Barbro Lydingz huus och uti dheras närwaru i Julii Månad 1720 i Högfors fält. Barbro Lyding mainitaan myös kirjassa Kymin historia I (1960) s. 468); KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 29.–30.7.1670 s. 148 (katso 3377); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 23.–24.3.1685 s. 63 (Förekom Munsterskrifwaren Samuel Barck, som högeligast sigh beswerandes öfwer sin granne Cronobonden i Jaala by Johan Sigfredsson); KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.7.1688 s. 91 (Munsterskrifwaren Samuel Barck ... har medh stoor bekåstnadh i förledne åhr opsatt een åhlkista uti Jukakåski Strööm); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.2.1691 s. 59 (Munsterskrifwaren Samuel Barck ... åhr 1685 länt till hans Son St: Ericum Barck); KA mf. ES 1723 (bb 14) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 31.1.–1.2.1693 s. 29 (Jaala); KA mf. ES 1725 (bb 18) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 18.–19.1.1697 s. 63 (Det giorde fuller här nu förra Munsterskrifwaren Samuel Barck, som ett Crono hemman i Jaala by åbor, att blifwa medelst denne Rättz befordran ärhållen widh den åhlkista, som han uti Jukakåski Strööm opsatt); KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.2.1698 s. 127 (Emedan Munsterskrifwaren Samuel Bark tillstådt för Stemmaren Söfring Sigfredzon i Wuolenkåski sigh wara skyldigh till Dn: Henricum Æolium 1284 åtta dal:r Sölf:r m:t för des barns information, dy som Barcken iembwehl stembningen för sutit, dömes han samma peningar till Æolium betala medh 16 ö: Sölf:r m:t expenser); KA mf. ES 1725 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.6.1700 s. 295 (Emedan Munsterskrif:n Samuel Bark d: 6 Martii 1699 Lagl:n afsagt sigh if:n Crono Hemmanet i Jaala och det samma opdragit sin Mååg Erich Jacobsson); KA mf. ES 1842 (jj 36) Jääsken käräjät 4.–7.3.1699 s. 103 (Mons:r Erich Barck befullmechtigat af Cornetten Wälb: Fabian Reinholt v: Schütz); KA mf. ES 1842 (jj 42) Viipurin pitäjän ylim. käräjät 6.2.1703 s. 25 (framledne Tullnärens i Wijborgh Erich Lydings Enckia ... bem:te Enckia dygderijke Matrona Anna Hansdotter nu för tijdhen boor i Sijkanemi); KA mf. ES 1799 (gg 15) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 1.–3.10.1696 f. 44v (af då warande [den 16 nästledne Maij] Conrectore wedh Kexholmske Skolan Mons:r Erich Barck under Attesterat); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 371 (Sahl: Rector Frölingz Enkia Madam Christina Lyding); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 24.1.1674 (Munsterskrifwaren Samuel Bark angaf det han i förledna wåras sändt medh Jacob Kiörle 6 t:r Miöl till Stockholm ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 209 (XLV), 233 (XLIX). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 270 (Eräs Erik Barck mainitaan Käkisalmen koulun kollegana vuonna 1692); G. Lagus, Ur Wiborgs historia II:1 (1895) s. 73 (Erik Lyding. Tullförvaltare i staden och Trångsund och begrofs 1691. Var gift med Anna Hansdotter och synes haft 2 döttrar: Barbara, gift med notarien vid rådstugurätten Erik Barck, och Gjörd Anna, gift med handl. Jakob Lund, inflyttad (1703) från Nyen).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Barck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3190>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Barck, Eric. Samuelis Tavast. p. 161 || En Er. Barck skolkollega i Kexholm (1692) Jfr p. 178.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 209.

Barck, Ericus Tavast. p. 178 || Jfr p. 161.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 233.