Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1687 Anders Peuronius Andreas Erici, Tavastensis 3377. Vht: Orimattilan, sittemmin Laukaan kirkkoherra Erik Peuronius (Ericus Jordani, † 1695) ja N.N. (1. pso Sofia Jöransdotter Camenaeus tai 2. pso Lisbeta). Ylioppilas Turussa kl. 1687 Peuronius Andr Erici Tav _ 170. Respondentti 3.11.1694 pro exercitio, pr. Simon Tålpo 1856. Respondentti 22.11.1694 pro gradu, pr. Krister Alander 2026. FM 26.11.1694. — Viipurin lukion kreikan ja heprean kielten lehtori 1695. Nevanlinnan ruots.-suom. seurak. kirkkoherra 26.2.1697 (kuoli ennen virkaan astumista). † Viipurissa keväällä 1697. Naimaton.

Veli(?): Laukaan kappalainen Jakob Peuronius 3802 (yo 1691/92, † ~1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; KA valtakunnanregistratuura 3.7.1695 f. 342 (Fullmacht för H. Paulo Jemsonio 2109 att wara Kyrckoherde i Laukas försambling ... Kyrckioherde Embetet uti Laukas försambling och Wijborgz Stifft, förmedelst Kyrckioherdens Erici Paeronij dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 29.11.1695 f. 702 (Lectors Fullmacht för Mag: Andreas Peuronius wijdh Gymnasium i Wijborgh ... förmedelst Mag: Georg Helsingij 2759 befordran till kyrkioherde Embete uthi Wiborgs Förstad Sickaniemi, Græcæ linguæ Gymnasium i Viborg är kommen att blifwa ledig), 14.11.1696 f. 661 (Till Gouverneuren Fersen swar angående Nyens Pastorat ... Magister Albogij 3315 hoos Eder insinuerade skriffter ... Wij nu sedermera i nåder förnimme, att wid bemelte Pastorat sitter en Enkia [Anna Maria Lietzen, katso U374] med oförsörgde barn, som kan blifwa försedd med Lectore i Wijborg Magister Peuronio; Ty hafwe Wij beordrat Consistorium at det samma skall examinera dem bägge och sedan låta Oss weta hwilken sig därutinnan bäst har bestått, då Wij den samma med Wår Fullmakt å bemälte Pastorat wele benåda etc.), 10.6.1697 f. 352 (Lectors Fullmakt för Ernestus Gestrinius 3447 ... medelst Peuronij dödelige frånfälle Lectio Græcæ Linguæ wid Wårt Gymnasium i Wijborg är kommen att blifwa ledig), 29.7.1697 f. 526 (Till Stats Contoiret ang:de Nåde åhr för Lectorernes i Wiborg Mag. Lages 1759 Enckia sampt Peuronii barn[!] ... Såsom Wij i nåder wele hafwa bewilljat framl. Lectorernes wid Wårt Gymnasium i Wiborg Mag. Magni Lages effterlemnade Enckia, sampt Mag. Andreæ Peuronij Syskon[!] Nåde-åhr effter Reglemente, uti anseende till dheras torfftige och medellöse tillstånd), 21.12.1697 f. 800; KA mf. ES 1754 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 16.–19.10.1693 s. 272 (S:r Andreas Peoronius på Wälb:ne Fruu Catharina Munkz wägnar); KA mf. ES 1784 (ee 9) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.11.1669 s. 209 (Såssom Prästerskapet i Hållola så och Capellan j Nastolla Ericus Peuronius sig beswärade öfwer dhe Lachtis boar at dhe icke weela efter Kongl: Ordningh betalla dem dheras rättigheet), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.11.1669 s. 221 (Cappellan j Nastolla H:r Ericus Jordanj Peuronius); KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 29.–30.7.1670 s. 148 (Munsterskrifwaren Samuel Barck (katso 3190) lät förste gången oplysa halfparten af ett Ryttare hemman i Löttilläby och Ittime Kyrkiohiäld som Carl Arfwedsson honom för 150 D: Kopp:r m:tt försåldt hafwer, her emoth protesterade H:r Ericus Jordanj Peuronius, at hans Fader Fader hade förmådt samma hemman först Under Rusttienst, inlade och der hoos ett köpebreef af den 24 Junij 1670 hwar uthinnan bem:te Carll Arfwedsson åther försällier honom halfwa Ryttare hemmanet för samma wärde, Låfwandes der hoos ährläggia hwad bem:te Munsterskrifware till Sälljaren Lefwerat eller och hemmanet till goda bekåstat hafwer); KA mf. ES 1721 (bb 10) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 10.–11.11.1679 f. 26v (Efter Wördige och Wällärdhe H:r Erici Peuronij begieran Attesteres her medh Lagl:n Jembuehl efter noga Ransakan och Nembdhens sampt Tingzlagetz intygan, att dhet fordels ödhes hemmanet uthi Lyötylä by om 1 ½ ö: Landh som Niels Bertilsson tilförendhe åbodt, är i förrige tijdher warit under en Rostienst medh dhe 3 1/4 ö: som han nu dher sammestedhes Rostar före), Asikkalan käräjät 5.–6.3.1683 s. 74 (förmedelst Johans Sahl:e Fadhers giorde ytersta bekiennelsse på sin Sotesengh för Capelan H:r Erich Jordani 1672 d: 24 Junij); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.11.1686 s. 156 (Kyrckioheerden uthi Orimattila H:r Erich Pæuronius, som efter Höghwördige H:r Biskopens förordning till Orimattila Pastorat uthi innewarande åhr trädt hafwer); KA mf. ES 1723 (bb 13) Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.3.1690 s. 79; KA mf. ES 1725 (bb 17) Asikkalan käräjät 9.–10.3.1696 s. 84 (Sahl: Pastor H:r Erich Peuronius); KA mf. ES 1727 (bb 24) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 29.–30.1.1704 f. 11v (Sahl: Lectoren Peuronius); KA mf. ES 2008 (oo 12) Iisalmen käräjät 1.–3.6.1699 f. 71 (Corporalen Zacharias Peuronius), Iisalmen käräjät 14.8.1699 f. 90; KA mf. ES 2009 (oo 16) Iisalmen käräjät 10.–11.2.1702 s. 90 (Adjutanten Zachris Peuronius); KA mf. ES 1798 (gg 10) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 3.–6.2.1691 f. 6 (fordom General Leutenamptens Sahl: Wälb:ne H:r Johan Galles (katso 3208) Enckia Fruus Fullmechtigh Mons:r Andreas Peuronius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 222 (XLVII); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 398 #411 (11.9.1699). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 496; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 323; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #99R, 4017R, 4261G; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #256; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 149; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #147H (prom. [1693]?), 207R, 2262, 2782H (prom. 1694), 3902R.

Doria respondentti

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Peuronius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3377>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.