Helsingin yliopisto

Tiedot

8.3.1685 Johan Ursinus Johannes Johannis, Viburgo-Carelius 3228. Vht: Valkealan kappalainen Johan Ursinus (Johannes Johannis?, aikaisemmin Möllö, † 1691) ja N.N. Ylioppilas Turussa 8.3.1685 [Ursinus] Joh. Johannis Vib-Carel _ 162. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1685] d. 8. Mart. Johannes Johannis Ursinus. Carel. — Apulaispappi Pyhäjärvellä Vl. (1691). Pyhäjärven Vl. kappalainen 1692. Pyhäjärven Vl. ja Käkisalmen vt. kirkkoherrana isonvihan aikana. † 20.4.1720.

Pso: Katarina Högman († 1746).

Poika(?): Koiviston kirkkoherra Karl Ursinus 5708 (yo 1729, † 1758).

Poika: Räisälän kirkkoherra Petter Ursinus 6763 (yo 1741, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 203a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #188; KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 5.–7.9.1678 f. 154 (Förordnadess Nembdemännerne j Walkiala Sochn, att huar uthi sitt lähn wara Cappellanen der Sammastädess Wällärde Hr: Johannes Mölli, Hanss återstående Cappellans Räntor af Böndern behielpeliga); KA mf. ES 1814 (ii 4) Valkealan käräjät 4.6.1683 f. 200 (Ehuruwähl Cappellanens i Walkeala Son Samuel Johannis förwägrar sigh hafft lägersmåhl medh een kåhna Margretha Mårtensdåtter i Mattila, lijkwähl emedan kånan låtit barnet oppå honom Christna, hwarföre han och af Kyrckioherden Wyrdige och Wällärde H:r Carl Itimeo blifwit tillsagdh att han i wintertinget allareda sigh för Rätta skulle inställa och purgera, såssom och nu, men inthet någon dhera gången sigh instält, tagandes sigh således börda å baak, hwarföre fältes han för lönskeläger till 40 m:r ... Lijtet effter dhet saaken war afdömdh, instälte Samuel sigh och bekände sigh een gångh hafft medh henne lägers måhl, men neekade sigh wara barnfader); KA mf. ES 1796 (gg 2) Sortavalan käräjät 16.–17.12.1681 f. 641 (Kyrckieherdens sahl: Ehrewyrdige H:r Måns Högmans Effterlefwerska, Gudfruchtige och dygdesame Matrona hustru Christina Larsd:r); KA mf. ES 1798 (gg 8) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 11.–16.11.1689 f. 185 (Såsom Henrich Pässj från Kaukola tillstår sig förledne Sommar 2 Åhr sedhan uthaf her Johan Ursino 1½ t:a Rågh tilläns tagit); KA mf. ES 1798 (gg 10) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 9.–12.2.1691 f. 27 (Framladhe Lensmannen Lars Månsson ett Attestatum de Dato d: 3 hujus uthaf Coadjutoren i Pyhäjärfwj H:r Johan Ursino Underskrefwen, hwar uthinnan förmähles, som skulle Christer Sojacka från Mellitzänpeldo haf:a sagt för bem:te H:r Johan Ursino, då han honom till Reisele rodde, att Johan Lallucka från sammaby, haar Trollat hans Fadher och Syskon), Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 14.–19.9.1691 f. 159v; KA mf. ES 1799 (gg 11) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 30.9.–6.10.1692 f. 86 (Fälttes Christer Sorjainen i Rachkajärfwj till 2 gångor 3 m:r för dett han haar schiäldt Capplanen her Johan Ursinus för een Prophoss), 88; KA mf. ES 1799 (gg 15) Pyhäjärven käräjät 25.–26.9.1696 f. 39v (Cappellanen Wällärde H: Johan Ursinus å H: Probstens och Kyrckieherdens Mag: Johan Serlachij 2321 wägnar); KA mf. ES 1800 (gg 16) Pyhäjärven käräjät 9.–10.4.1697 f. 112 (Renttmest:n högwähl:t Carl Printz 2550 inlade den i dag emellan honom och Cappellanen härsammastädes Wällärde H: Johan Ursinum ingångne förlijkning och H:r Johans derå uthgifne egenhändige och underskrefne obligation af innehåld att han Johan uthfäster med det första tillställa honom Räntmest:n 500 D:r K:m:t), 115v; KA mf. ES 1800 (gg 18) Pyhäjärven, Raudun ja Sakkolan käräjät 18.–25.9.1699 f. 135v; KA mf. ES 1801 (gg 23) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 28.3.–2.4.1704 s. 79; KA mf. ES 1801 (gg 24) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 22.–30.3.1705 s. 106; KA mf. ES 1801 (gg 26) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 27.1.–1.2.1708 f. 2; KA mf. ES 1802 (gg 26) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 1.–7.12.1708 f. 165v; KA mf. ES 1802 (gg 27) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 9.–13.11.1709 f. 104. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 213 (XLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37 (XLV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 27. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 368; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 193; A. Ilmoniemi, Ursinuksista, sekä eräistä muistakin "karhunsukuisista". Genos 20 (1949) s. 74; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 112.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ursinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3228>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.