Helsingin yliopisto

Tiedot

11.2.1674 Johan Serlachius Johannes Johannis, Nylandus 2321. * Pernajassa 21.2.1658. Vht: Suomen vuorimestari, Pernajan Särkilahden omistaja Johan Danielsson († 1679) ja Anna Thorwöste. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1667. Viipurin lukion oppilas 1670. Ylioppilas Turussa 11.2.1674 [Serlachius] Johann: [Johannis Nyl _ 115]. Oraatio 7.5.1676. Respondentti 1678 (Marklin), pr. Petter Bång U182. Ylioppilas Uppsalassa 23.10.1679 Johannes Serlachius. Datum Ubsala d. 22 8bris A:o 1679. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa (Tukholmassa) 10.1681. Respondentti Turussa 29.11.1682 pro gradu, pr. Anders Wanochius 2021. FM 7.12.1682. — Valtaneuvos vapaaherra Claes Rålambin kotisaarnaaja 1681. Viipurin lukion vt. 1. teologian lehtori 1683, matematiikan ja runousopin lehtori 1684–89. Samalla Siikaniemen ja Säkkijärven vt. kirkkoherra 1684. Viipurin tuomiokapitulin jäsen 1685. Käkisalmen ja Pyhäjärven Vl. kirkkoherra 1689. Lääninrovasti s.v. Pakeni sotaa 1710. Helsingin kirkkoherra 1711. Pakeni edelleen Arbogaan 1713. Pakolaiskomission jäsen s.v. Östra Husbyn kirkkoherra (Linköpingin hiippak.) 1715, pysyi virassa kuolemaansa asti. Lääninrovasti 1717. Valtiopäivämies 1686, 1713–14, 1723 ja 1726–27. † Östra Husbyssä 5.2.1729.

Pso: 1:o 1688 Kristina Stiernhoff († 1695); 2:o ~1696 Brita Magnusdotter († 1701); 3:o 1701 Maria Laurbecchius († 1756).

Appi: hovioikeudenasessori Magnus Larsson 311 (yo 1642/43, † 1674).

Appi: Viipurin piispa, FM ja TT Petter Becchius, myöh. Laurbecchius 914 (yo 1652, † 1705).

Veli: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Poika: Norrköpingin kaupunginsihteeri, pormestari Petter Serlachius U685 († 1779).

Poika: turkulainen asianajaja, FM Johan Serlachius 5706 (yo 1729, † 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 174b; KA valtakunnanregistratuura 3.11.1680 f. 540 (Till Consistorium i Wiborgh, att introducera Studenten Johannem Serlachium till Lectoratet in lingvis därsammastädes), 5.2.1689 f. 33 (Collation för Mag. Johan Serlachio för Kexholms pastorat ... förordne honom Magistrum Johannem Serlchium, at häreffter uti den afledne Probstens ock Kyrckioheerdens Mag:r Hindrich Boismans U12 ställe wara Probst ock Kyrkioheerde uti Kexholms stad ock öfwer den därtill hörige Socknekyrkian Pyhejärfwi), 27.5.1690 f. 329 (Till Consistorium i Wijborg, att Probsten i Kexholm skall här effter förwalta Guarnisons församblingen dersammestädes, vertaa 2706), 31.5.1694 f. 375 (Collecte bref för den nye Kyrkian i Kexholm ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, at såsom Wij, til den nys upbygde Stenkyrkians betäckiande uti Kiäxholms Stad med et tiänligit taak, wele hafwa förundt en Collect uti alle Församblingar öfwer hela Wijborgs Stifft både i Städerne ock på landet de Kyrkior undantagne, hwilka sielfwe stå under reparation ock byggnadt), 19.7.1694 f. 448 (Till Cammar Collegium ang. Probstens Serlachij ansökning), 19.7.1694 f. 461 (Till Stats Contoiret för Probsten i Kexholm), 5.4.1701 f. 248 (Till General major Henning Rudolph Horn ang:de tillstånd för Probsten Serlachius at resa till Stockholm), 16.2.1712 f. 272 (Confirmation för någre Pastorer på deras lägenheter, hwilkas nampn här in uti uptecknas ... Magister Johannes Serlachius Kyrkoheerde i Hälsingfors stad, och därtil hörande Hälsinge Sochn tilförordnat d. 18 Apr. 1711), 17.11.1721 f. 131 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Johan Wång 4094 att wara Kyrkioherde i Helsingsfors ... medelst Magister Johan Serlachii befordran till Östra Huusby Pastorat i Lindkiöpings Stifft, Kyrkioherde lägenheten i Helsingfors Stad uti Wiborgs eller Nyslåts och Kymmenä gårdz Stifft är ledig worden); KA mf. ES 1723 (bb 13) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 7.–8.7.1690 s. 128; KA mf. ES 1839 (jj 25) Rannan kihlakunnan ylim. käräjät 15.5.1686 s. 109; KA mf. ES 1798 (gg 9) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 22.–25.9.1690 f. 85v (Prosten och Kyrckieheerden Ehrwyrdigh och Wällärde Mag:r H:r Johan Serlachius); KA mf. ES 1798 (gg 10) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 7.–12.9.1691 f. 149, 151v; KA mf. ES 1799 (gg 12) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 30.9.–6.10.1693 f. 115v (Prestebohlet); KA mf. ES 1799 (gg 15) Pyhäjärven käräjät 25.–26.9.1696 f. 39v (Cappellanen Wällärde H: Johan Ursinus 3228 å H: Probstens och Kyrckieherdens Mag: Johan Serlachij wägnar angaf Jöran Sigfredson Ramba det han innehafft uthi Probstens Land Herckoja sine hästar); KA mf. ES 1800 (gg 16) Pälkjärven, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 4.–9.10.1697 f. 263 (Probsten HögEhrewyrdige Mag: Jean Serlachius genom des Constituerade Fullmächtige Capelanen i Tohmajerfwj Wällärde H:r Mårten Tolliander U489 inlefwererade sin underskrefne skrifft af innehåld det Befallningzman och Arendat: Wällbet:de Thomas Påhlsonn skall honom förledne Wintter d: 24 Februarj omilldt och ganska oskylldeligen till des ähra och Embete på Tohmajerfwj Pastorat uthi ett stort gelag honom frånwarande angrijpit och försmädat ...), Pyhäjärven käräjät 11.–13.11.1697 f. 350v; KA mf. ES 1800 (gg 18) Pyhäjärven, Sakkolan ja Raudun käräjät 17.–23.3.1699 f. 99v; KA mf. ES 1801 (gg 23) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 28.3.–2.4.1704 s. 89; KA mf. ES 1802 (gg 27) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 9.–13.11.1709 f. 105. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 261; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 199 (3.11.1680); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 357 (1690, Guarnizonen skall nu blifwa förenat med Stadz Försambl:n); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #125. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 450; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 41 V#743; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 288; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 320, 324; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 178, 368; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1187 (Serlachius Taulu 16); J. Westerlund och J. Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne III (1917–19) s. 381; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4G, 735G, 743R, 747G, 2573G, 3239D, 4194R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 96, 111; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 189; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 110; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1421 (1714), 2624 (1715), 6094; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #748R, 2775, 3359, 3386, 3416D, 3502, 4312R; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 837.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Serlachius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2321>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.