Helsingin yliopisto

Tiedot

4.7.1677 Karl Printz Carolus Nicolai, Kexholmia-Carelius 2550. * noin 1660. Vht: Käkisalmen läänin kruununvouti ja Kruunuporin kreivikunnan hopmanni Nils Olofsson Printz († 1677) ja Elisabet Blanckenhagen. Ylioppilas Turussa 4.7.1677 [Printz] Caroli‹!› [Nicolai Kexh. _ 133]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 4. Jul.] Carolus Nicolai Printz. quaestor factus. Stipendianomus 14.5.1679. Respondentti 1683 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. — Käkisalmen läänin lääninrahastonhoitaja ja lääninkirjanpitäjä 1692–1705. Samalla Käkisalmen postimestari (1690–1721). Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Lääninkamreerin arvonimi 1714. Kyminkartanon ja Savonlinnan läänin lääninrahastonhoitaja 1722, ero 1728. Tilanomistaja Liperissä, Kiteellä ja Lappeella. † Liperissä 13.6.1740.

Pso: 1:o 1691 Anna Margareta Tvilling († 1700); 2:o Kristina Timmerman († 1733).

Veli: Pyhtään kirkkoherra Jakob Printz 2549 (yo 1677, † 1713).

Tyttärenpoika: kruununvouti, hovineuvos Niklas Clayhills 7708 (yo 1753, † 1795).

Vävy: kihlakunnantuomari Lorentz Freese 4658 (yo 1702, † 1728).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #130; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (14.5.1679); KA valtakunnanregistratuura 23.3.1721 f. 38 (Inrikes civilexpeditionen, Till Cammar Collegium swar at Landz Cammereraren från Kexholm Carl Printz, i afräkning på des till Cronan giorde försträckningar, må niutha Ränttan af någre hem:n i Södermanland); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 80 (Efter senaste Resolution på nästförledne höst Tinget inladhe Arendatoren Wählförståndigh Ernest Grabbe (katso 4840) på sin half Systers dygdesamma hustro Maria Babbes fordom Hopmans och Arendators Sahl: Hindrich Printz Enckias wägnar ett Inventarium af henne sielf underskrifwit ... der till swarade Rendtmästaren Wälbet:de Carl Printz, att han intet swarar på fleres än sin egen och sin Moders dygdesamma hustro Elisabeth Blanckenhagens wägnar till denne saken ... Rendtmestaren swarade igen, att han hade allenast fådt bref af sin Broor Mons:r Olof Printz från Nöteborg af d: 17 Jan: sidstledne, det han framlade, af innehåldh, att han sigh om sin Sahl: broders Hinrich Printzes Geldz och Egendoms wederkommande icke wist och endteligen förklara kann ... Sedan sade Rendtmest:n att hemmanet war köpt af hans Fader Hoppmannen Sahl: Niels Olsson Printz); KA mf. ES 1799 (gg 15) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 1.–3.10.1696 f. 44 (Arrendatorskan öfwer Terwus godz dygdesamma h:o Maria Babbe let genom Mons:r Paulum Wilpagrium 3415 Rätten föredraga det hennes Arrende bönder hafwa denne Sommar och ännu framgeent wijsat een stoor mootwilligheet at uthgöra dheras till håfzens bruuk wahnl: dagzwercken); KA mf. ES 1800 (gg 16) Pyhäjärven käräjät 9.–10.4.1697 f. 112 (Renttmest:n högwähl:t Carl Printz inlade den i dag emellan honom och Cappellanen härsammastädes Wällärde H: Johan Ursinum 3228 ingångne förlijkning och H:r Johans derå uthgifne egenhändige och underskrefne obligation af innehåld att han Johan uthfäster med det första tillställa honom Räntmest:n 500 D:r K:m:t); KA mf. ES 1802 (gg 27) Hiitolan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 15.–20.11.1709 f. 122 (Landz Bookhållaren och Ränttemästaren högwähl:t Carl Printz upå dess dotters Jungfru Wendela Christina Printz wägnar, hwilcken Nehvola Crono Godz under Förpanttning och Arrende innehafwer), Liperin käräjät 16.–20.12.1709 f. 208v (Landz Bookhållaren och Ränttemästaren högwähl:t Carl Printz, hwilcken Liebelitz Godz under förpanttning innehafwer); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 377 (Räntmästaren i Kiexholm Wählbet:de Carl Printz framkom och tackade Rätten för meddelt citation på des Stiuf Swär Fader Wählb:ne H: Johan Ackerfelt, angående Räntmästarens K: hustrus Fäderne och Möderne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXVIII); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 197 (25.3.1700, Renttemestaren Carl Printz hustru begr. i Kexholm, och är här ifrån kyrckian, dit lånt 8 st. Swarta kläden 1:); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 19. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 75 V#4218; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1056 (Printz Taulu 14), 1499 (Oikaisuja ja lisäyksiä); E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 817; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4218R; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2490 (1714), 3420 (1715), 4571 (1716), 5135 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #302, 4326R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Printz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2550>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.