Helsingin yliopisto

Tiedot

8.3.1685 Johan Saels Johannes Johannis, Viburgo-Carelius 3229. * Viipurissa 23.10.1666. Vht: viipurilainen kauppias Johan Hansson Saels († 1680-luvulla) ja Anna Karstensdotter Hanne tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 8.3.1685 Saehls Joh. Joh. Vib. Carel _ 162. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1685 d. 8. Mart.] Johannes Johannis Saehls. Carel. Consul Aboënsis. Turun hovioikeuden auskultantti 1691. — Turun hovioikeuden asianajaja 1693. Raatimies Turussa 1696. Pohjois-Suomen alilaamanni 1698. Turun kämnerinoikeuden esimies 1699, oikeuspormestari 1703. † Turussa 2.5.1707.

Pso: 1696 Maria Elisabet Schultz tämän 2. avioliitossa († 1744).

Setä: sotakollegion kanslisti Krister Saels U244 († 1676).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #189; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 49 (Consultissimi Dn. Professoris Juris ex Inscriptione d. 6 Novemb. A:o 1690 habita, Auditores: ... Johannes Saels); KA valtakunnanregistratuura 29.3.1647 f. 51 (Till Borgemästare och Rådh, i Wijborg, för Hans Salast promotorial), 27.8.1703 f. 285 (Justitiæ Borgmestare fullmackt i Åbo för Johan Saels ... medelst Lars Wilstadii 1925 dödelige frånfälle Justitiæ Borgmestare Beställningen uti Åbo är kommen at blifwa ledig, och hoos oss til des besättiande underdånigst föreslås Rådmannen dersammastädes Johan Saels), 25.6.1707 f. 104 (Fullmacht för Advocaten wid Hoffrätten uti Åbo Johan Phoenix 3432 att wara Justitiæ Borgmästare där sammastädes, uti framledne Johan Saels ställe); KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 14.3.1692 f. 47 (Auskultanten uti dhen Höglofl: Kongl: Håff Rätt Mons: Johan Sahl, Fulmechtigat af dygdesam Matrona Assessorskan Moike Wärla); KA mf. ES 1815 (ii 6) Vehkalahden ylim. käräjät 4.4.1687 f. 30v (Sahl: Johan Salastz Enckias, hustro Anna Cassensdotters); KA mf. ES 1835 (jj 9) Ruokolahden käräjät 18.–19.2.1662 s. 7 (Sal: Hanss Salestz son och Ärfwinge Johan Salest fordrade af Clemet Bertilsson Häläck 15 1/4 Dal: KM:t), 8; KA mf. ES 1835 (jj 11) Jääsken käräjät 18.–20.2.1664 s. 19 (Johan Sals ... å sin faders Hans Sals wegnar); KA mf. ES 1839 (jj 25) Ruokolahden käräjät 3.–5.2.1685 s. 236 (Uppå Fordom Handellsmans Sahl: Charsten Hans Änkias Ärfwingars, eller å dheras wägnar, handelsmans Johan Salastz andragne Giäldz fordran), 238 (Handellsman Johan Salast såssom Sahl: Charsten Hans Änkias mågh och arfwinge); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 3.–4.12.1688 s. 141 (Förmedelst Handelsmans Sahl: Johan Sahls inlagde Rächningh ... dömes han [Bertill Person] Pirhoin att betahla till bem:te Salasts Erfwingar 22 Dhl:r 13 öre Kopp:r M:t och 1½ Tunna tiära). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 213 (XLV); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 151 (22.11.1664, Ringdt till Johan Sahlest, sampt Annæ Casten dotters Hahn Bröllopz fest); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 106, 379, 447; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 36, 66, 81; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 613; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 118; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 27. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 165 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 24); Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 161; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1846D, 2633D, 2944D, 3382D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1952, 3078, 3307; G. Luther, Släkten Saels. Genos 73 (2002) s. 186.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Saels. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3229>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.