Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 13.10.1655 Krister (Kristian) Saels Christiernus Johannis, Viburgensis U244. Vht: Jääsken kihlakunnan kruununvouti Hans Hansson Saels († 1656) ja Anna Steen. Ylioppilas Uppsalassa 13.10.1655 Christiernus Johannis Saals Viburgensis ‹V.-D.›. — Matkusti Uppsalasta 1657 Viipuriin, palasi Ruotsiin 1659. — Sotakollegion kanslisti 1660. † Tukholmassa kesällä 1676.

Pso: 1661 Brita Larsdotter (elossa 1681).

Veljenpoika: Turun pormestari Johan Saels 3229 (yo 1685, † 1707).

/ M. B. Svederuksen kopioimassa käsikirjoituksessa Acta angående Finska Studenter i Upsala (HYK) sukunimenä on virheellisesti Haals, sama virhe toistuu Vilh. Laguksen matrikkelissa. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 4.8.1677 f. 322 (Till Cammar Collegium för [Wår Högtährade Kere Frumoders Bookhållare] Henrich Saehls att befrijas för någon rests betahlningh effter sin Fader, frambledne Fogden Hans Saehls); KA mf. ES 2003 (oo 4) Leppävirran käräjät 20.–21.1.1668 s. 56, 59 (Opstegh Inspectoren Wäl:tt Hindrich Gudrat (katso 2182), och gaf Retten tillkenna att hans Antesessor Hans Sahles haffuer Anno 1655 låtet Opsettia een bygningh till herskapetz Nytta wedh Leppäwirda); KA mf. ES 2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 22.–23.7.1679 s. 82 (den bygningh som ähr aff Allmogen uthi Befalhl:s Hans Salastes tijdh 1656 upp satt ett styke wägh fron Kyrkian i mehning att Plantera där Säterij, men här till än stådt Ofullkombnadt, katso 4482); KA mf. ES 1814 (ii 2) Vehkalahden ja Valkealan käräjät 29.–30.5.1665 f. 24 (Meddeltes Dn: Matthiæ Hermigero (katso U566) laga bewiss på det Ödes hemman om 1/4 Skatt som Salast tillförenne åbodth och honom nu bewiliat ähr att upptaga, hwilket hemman 30 åhr har öde leegat); KA mf. ES 1833 (jj 3) Vehkalahden käräjät 19.8.1642 f. 294v (eth ödes godz uthj Rådzby, katso U492); KA mf. ES 1833 (jj 4) Vehkalahden käräjät 20.7.1643 f. 18 (Befalningzman Dawidh Bilefeldt framträdde och kärde till Hanss Saels, för det han icke hafuer /: effter min förra ågången doom :/ besittit det Crono godzet i Råutzby han aff Kyrckieheerden her Matz medh godh wilia handlade ... Hans Saels swarade, sigh icke för sin stoora fattigdom skuld kunna besittia eller Skatta för samma godz, eij heller een annan Åboo någorstedz finna); KA mf. ES 1833 (jj 5) Jääsken käräjät 12.–13.10.1647 f. 41v; KA mf. ES 1834 (jj 7) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 28.6.1658 f. 469 (Framträdde förrige Befalningzmans öfwer Frijherskapet Biörköö, Sal: Hanss Saels Son Christian Saels, och beswärade sigh öfwer Jören Mårthensson i Bispansaarj, at han hade genom een Lögne skrift, steldt under samblige Allmogens nambn å Biörköö, angifwit ber:de hans Fader hoos Frijherinnan, som skulle han hafwa mehra på bördat Allmogen än honom borde); KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 9.–11.3.1669 s. 27 (Fordom Fältskärens Sahl: Jacob Rodes Enckia Hustru Marija Saels); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 25.–28.2.1689 s. 15 (Länsman Aron Salast), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–16.11.1689 s. 72 (Lenssman Aron Sals). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 68 (XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 144; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 113 (13.9.1656, Hanss Sahless begr. på kyrckegården); H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 65 #291; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 4. — J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930) s. 99; G. Luther, Släkten Saels. Genos 73 (2002) s. 185.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Saels. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U244>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.