Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1685 Nils Lätt Nicolaus Isaaci, Keuruensis 3236. Vht: Keuruun kirkkoherra Isak Lätt 1223 (yo (1658), † 1686) ja Maria Wisius tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 7.4.1684 (in cl. rect., Nicolaus [Isaaci Past. Keuroens. filij]) – 1685. Ylioppilas Turussa kl. 1685. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] Nicolaus Lätt. Keuruensis. | ædituus ibidem. — Armovuodensaarnaaja Keuruulla saarna-apulaisena ylioppilaana 1686. Keuruun lukkari (1710). † kaatui Ampialan kahakassa Keuruulla 29.12.1715.

Pso: Brita Olofsdotter.

Velipuoli: Kiskon kirkkoherra Kristoffer Roos 2389 (yo 1675, † 1726).

Vertaa: sissi Gabriel Herpman 4991 (yo 1707, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #296; KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–24.7.1686 s. 111 (Keuru Pastoratz Inbyggiare kommo nu för Rätta, och gofwo tillkänna, det dhe med stor hugnadt förnummit hafwa, huru högwörd:ge Dom Capitlet af itt gudeligit Nijt och trogen försårgh för Gudz försambling i Keuru, förskickat ehn tienlig och Ostraffelig Prästman Wörd:g H:r Daniel Lignipæus 1917 benämdt till deres Siehlesörjare, beklagandes der hoos deres fattigdom och Olägenheet, ehn sådan man at försörja, emädan han ehn främmande ähr her å Orten och intet egit hemwist hafwer, hwarest han sig uppehålla kan, dy i Ödmiukheet bör fallandes till det Högwördige Doom Capitlet, det han med ehn bättre Lägenheet, som han och wäl wärd ähr kunde blijfwa försedd, och them förunnas måtte deres Sahl: Kyrckioherdes Son Dn: Nicolaus Lätt, hwilken är genom högwörd:ge Dom Capitles godtfinnande effterlåtit, med gudz Ordh och andre nöödwendigheeter församblingen, Nååde åhrs tijden för sin moder uppehålla, till Cappellan, hwilken ähr där upfödd, weet församblingens lägenheeter, kan wara Enckian sin Moder Sahl: Kyrckioherdens Effterlefwerska till hielp på sin Ålderdom, hwilken hafwer effter sin man Loila hemman, derest hon medh sin Son kan sig uppehålla, han och församblingen är till godt nöije, så att församblingens inbyggiare hafwa Orsaak honom begära, och i Ödmiukheet förmoda högwörd:ge Doom Capitletz krafftige hielp der till), Ruoveden ja Keuruun käräjät 30.9.–4.10.1686 s. 226 (Mattz Johanson Loila drengh som icke Comparerat Hans Wiluises Stembningh att Swahra M:r Nicolaus Lätt om en Häst fältes nu till sijne 3 m:r pro Absentia); KA mf. ES 1966 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–30.1.1690 s. 1377; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 19.–20.6.1691 s. 291 (Studiosus Dn: Nicolaus Lätt); KA mf. ES 1968 (nn 11) Ruoveden ja Keuruun käräjät 5.–7.3.1694 f. 73. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 211 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 227, 231–233, 232, 581; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 326, 346, 355, 376; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 28; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #296; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 181 (1684:I), 183 (1685:I).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Lätt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3236>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.