Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1667 Daniel Lignipaeus Daniel Jacobi, Satacundensis 1917. Vht: Oriveden kirkkoherra Jakob Lignipaeus 47 (yo 1640, † 1667) ja Anna Danielsdotter Floor. Ylioppilas Turussa sl. 1667 [Lignipæus] Dan. Jacobi _ 93. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Daniel Lignipoeus. | Sacellanus Lethalensis | et in Nykyrkio. — Kangasalan pitäjänapulainen 1678. Keuruun kappalainen 1686 (ei astunut virkaan). Kalannin kappalainen 1688. † Kalannissa 1710.

Pso: (jo 1678) Margareta Kristoffersdotter Enckell (elossa 1721).

Poika: Laitilan kirkkoherra Jakob Lignipaeus 4100 (yo 1695, † 1714).

Poika: Turun hospitaalinsaarnaaja Kristoffer Lignipaeus 4734 (yo 1703, † 1718).

Lanko: katselmuskirjuri Kristoffer Enckel 2329 (yo 1674, † ~1706).

Vävy: Mynämäen kirkkoherra Jakob Gadolinus, myöh. Gadolin 4733 (yo 1703, † 1758).

Vävy: Hattulan kirkkoherra Matias Fontenius 4735 (yo 1703, † 1752).

Vävy: Kiikan kappalainen Anders Wirzenius 4737 (yo 1703, † 1730).

Vävy: Huittisten kappalainen Gabriel Wallman 5083 (yo 1709, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #156; KA mf. ES 1927 (mm 19) Kalannin käräjät 15.–16.4.1689 f. 42 (Cappellans Bohlet der sammastädes [i Männäis by] ... till den nyligen ankombne Cappellanen Wällärde H:r Daniel Lignipæum); KA mf. ES 1846 (kk 9) Kalannin käräjät 27.–28.2.1690 f. 185 (Capellan Wyrdige och Wällärde H:r Daniel Lignipæus föredrog Rätten huru såsom honom af högwälborne H:r Landzhöfdingen till Capellans Bohl ett hem:n i Männäis by Duomars hemman ben:dh är fuller i nåder undt och oplåtet), Kalannin käräjät 4.–5.8.1690 f. 221 (Duomarla ödes hemmanet till Capellans Bohl är Opdragit, men der wedh skall befinnas mycket slätta tillägor, så att han der af sigh synnerl:n eij kan betiena); KA mf. ES 1933 (mm 39) Kalannin käräjät 16.–17.10.1702 s. 74 (Opbördz Skrijfwaren Henrich Hassell af sin Swärfader Cappellanen H:r Daniel Lignipæus befullmechtigad); KA mf. ES 1934 (mm 41) Kalannin käräjät 22.–23.10.1703 s. 185 (Cappellanens i denne S:n H:r Daniel Lignipæi hustru dygdesam Margaretha Enckel); KA mf. ES 1935 (mm 44) Kalannin käräjät 2.–4.11.1705 f. 533; KA mf. ES 1935 (mm 45) Vehmaan käräjät 21.–22.5.1706 f. 208v (för detta upbördzman, nu mehra Munsterskrifwaren under Finska adels Phanan Wälbet:de Henrich Hassell); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Oriveden käräjät 6.–7.10.1671 f. 369v (Förekom Sal: Kyrckieheerdens Son D:nus Daniel Jacobj och på sin Moders wägna angaf Solldatens Thomas Matssons i Pitkäjerfwj Hustru Karin Nillsdotter, för dett att hon hade kallat hans Moder till een tiuuf); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 22.–24.1.1680 f. 810v (Coadjutoren Wällärde H:r Daniel Lignipæus intygade); KA mf. ES 1964 (nn 6) Oriveden käräjät 9.–13.6.1681 s. 219 (Coadjutoren uti Cangasala Wällärde H: Daniel Lignipæus); KA mf. ES 1965 (nn 6) Kangasalan käräjät 11.–12.9.1683 s. 1211 (Cappellanen Wyrd:ge H:r Daniel Lignipæus); KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–24.7.1686 s. 111 (Keuru Pastoratz Inbyggiare kommo nu för Rätta, och gofwo tillkänna, det dhe med stor hugnadt förnummit hafwa, huru högwörd:ge Dom Capitlet af itt gudeligit Nijt och trogen försårgh för Gudz försambling i Keuru, förskickat ehn tienlig och Ostraffelig Prästman Wörd:g H:r Daniel Lignipæus benämdt till deres Siehlesörjare, katso 3236); KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–5.3.1692 f. 82v; KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.7.–1.8.1693 f. 365v; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 11.8.1675 s. 58; KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 27.7.1695 (Rådmans Oloff Snellmans och Stadz Opsyningzmans Gustaff Wessels (katso 1125) ... Action angåår Arf, dett så Snellman som Wessell måtte obligeras, att förskaffa sigh Fullmachter aff alla sina Swågrar och Swägerskor, hwilka medh dhem äro lijka Arfftagande ... Gustaf Wessell framlade sin Swågers Capplans j Nykyrckie Sochn H:r Daniel Lignipæj oppå sine och samptel:e sine Swågrars och Arffz Interessenters wägnar honom meddelte Fullmacht aff d: 18 sidstl: hujus, men Rådman Swen Mellenius hemstälte Rätten huru wijda dhen kunde Witzordh gifwas, emedan H:r Daniel dhen medh Eegen handh intet underskrifwit, och dessutan huru H:r Daniel hade mackt att gifwa någon Fullmacht på sina frånwarande Swågrars wägnar. Där till sade Wessell H:r Daniels Son effter sin Faders, hwilken aff Siukligheet är derr händh, att han intet kan skrifwa, Befallningh underskrifwit Fullmachten, men H:r Daniels Eegit Pitzskafft där under tryckt wara ...); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 9.3.1696; KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 3.10.1698, Uudenkaupungin RO 23.11.1698; KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 17.4.1699; KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 27.3.1701, Uudenkaupungin RO 1.4.1701, Uudenkaupungin RO 17.4.1701. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 147; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #156. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 179, 271; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1807 (1714, Margareta Enschel‹!›, Capellans Enkia), 2976 (1715, Margaretha Enschel), 4207 (1716, Margareta Enschel), 9036 (Christina‹!› Enckell, kapellpredikantsänka).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Lignipaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1917>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.