Helsingin yliopisto

Tiedot

1685/86 Johan Rahm Johannes Samuelis, Aboensis 3298. Vht ehkä: Turun hovioikeuden asianajaja Samuel Rahm (Samuel Nicolai, † 1672) ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 16.4.1681 (in cl. rect., Johannes Samuelis Aboensis. ‹Tämä?›). Ylioppilas Turussa 1685/86 Rham Joh. Sam. Ab _ 167. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1694. — Apulaispappi Vanajassa 1694. Mynämäen Mietoisten kappalainen 1695. Elossa 1713.

Pso: 1695 Hedvig Justander tämän 2. avioliitossa (elossa 1716).

Pson edell. aviomies: Mietoisten kappalainen Johan Revonius 2323 (yo 1674, † 1695).

Appi: Mynämäen kirkkoherra, professori, FM Erik Justander 483 (yo (1645), † 1678).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159a; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 41 (27.4.1690, Extractum Registrum /:venia verbo:/ Auditorium in ad Lectiones publicas inscriptione d. 5. Nov. 1689. Facult. Med. Nomina: ... Joh. Ram); KA valtakunnanregistratuura 17.2.1664 f. 3 (Skyddebref för Advocaten Samuel Nilsson ... brefwijsaren Samuel Nilsson, effter Consistorij i Åbo förordning och tillståndh hafwer trädt i Ächtenskap, och Äger nu till sin laghgifte Hustru, den Qwinnesperson, medh hwilken han sigh i förstone försågh, och för samma sitt brådt måste plichta och omgälla, hwarföre hoos Oss han underdånigst ansökt hafwer, det Wij nådigst wille taga honom i skydd, hägn och förswar, att han icke måtte på något sätt hindras ifrån låfligh nähringhs handtering och medell i synnerheet att ijdka sin bestellning, som han hafwer tillförende öfwat och låtit sigh bruka för een Advocat, så vthi wår Hofrätt i Åbo som dee andre instantier dersammastädes); KA mf. ES 1848 (kk 12) Mynämäen ja Lemun käräjät 18.–20.9.1695 f. 135 (Cappellan Wällärde H:r Johan Raam); KA mf. ES 1850 (kk 18) Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–13.2.1701 f. 18v (Capitain H:r Petter von Hagen på sin Swärsons, Cappellans H:r Johan Rahms wägnar, i bem:te Cappellans hustrus, dygdesamme Hedewig Justandræ närwaru, efter som bem:te Cappellan ähr Siuk, kärde till Simon Matzson, som begifwit sig att Tiena för dreng i Palolais, för dett han försäkrat förledne höstas att blifwa Bonde på Rauka Cappellans Bohl, men icke effterkommit sin låfwen); KA mf. ES 1852 (kk 22) Mynämäen ja Lemun käräjät 6.–8.2.1705 f. 9 (Simon Simonsson i Nuskala beswärade sig öfwer Cappellan H:r Johan Ram, hwilken bygdt med honom Simon een Qwarn i Rauka fåhrs tillsamman doch innom Nuskala Råår, beklagandes sig Simon att han Cappellan tillwällat sig Qwarnen allena. Jatkuu (kk 24) 19.–21.2.1706 f. 4); KA mf. ES 1852 (kk 23) Mynämäen ja Lemun käräjät 16.–17.10.1705 f. 90 (bleef nu Lagel: Ransakat om den Frijhetz prolongation, som Cappellanen Ehrewyrdig Johan Raam sööker på de fyra Åhrs Frijheet som han till ett Cappellans Hemmans upptagande i Wirmo Sochn Rauko benembdt d: 25. September 1701. ährhållit); KA mf. ES 1855 (kk 31) Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–15.6.1711 s. 351 (Opå Caplans H:r Johan Rahms wägnar angaf des Stiuffsson Coadjutoren H:r Erich Revonius), Ylim. käräjät Mynämäessä 3.4.1711 s. 927–940 (eftersom Nembdeman Henrich Pehrsson i Katawais medan han den 29 nästl: Martij war till Cappellan H:r Johan Rahm i Rauka är på återresan död funnen i sin Släda ... Capplan Johan Rahm berättade att Henrich kommit till honom efter Kyrkiotijden 4:de dagen Påsk ... Capplans kärsta hustru Hedevig Justandra giorde lijka berättelse ... Pigan Maria Samuelsd:r, som är Capplans hustrus Brordotter, berättade ... Drengen Isach Isachsson, som är Syskone barn medh [Eric] Revonius); KA mf. ES 1856 (kk 32) Mynämäen ja Lemun käräjät 27.3.–2.4.1713 f. 631v (Saken emellan hust: Catharina Strand och Caplans H:r Johan Rahms hustru Hedevig Justandra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 218 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 377 (7.8.1693, wistande uti Euraåminne prästegård), 383, 437; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 23, 28, 32 (1685, cl. rect. circ. super., Johannes Samuelis Aboensis Notarius); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #118; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 175 (1681:I), 177 (1682:I), 179 (1683:I), 181 (1684:I), 183 (1685:I), 185 (1686:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 139; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 194; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2940D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1356.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rahm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3298>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.