Helsingin yliopisto

Tiedot

(1645) Erik Justander Ericus Johannis, Aboensis 483. * a.u. Turussa noin 1623. Varttunut luultavasti kasvattipoikana raatimies Henrik Tavastin perheessä. On Loimaan Rautalan ratsumiehen Sigfrid Sigfridssonin velipuoli (Blomstedt 1955). Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 22.10.1645. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1646 – kl. 1648. Respondentti 9.12.1648, pr. Johan Ketarmannus 21. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1648 – kl. 1650. Respondentti 20.5.1650, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1650 – sl. 1654. Respondentti 2.4.1653 pro gradu, pr. Simon Kexlerus U7. FM 3.5.1653. — Boreaalisen osakunnan inspehtori 1665. — Kreivi Johan Oxenstiernan kirjastonhoitaja 1654. Turun akatemian runousopin professori 1655. Kuninkaallinen valtakirja Someron kirkkoherraksi 1665 (valtakirja peruttu). Mynämäen kirkkoherra 1667. Lääninrovasti. † Mynämäessä 10.11.1678.

Pso: 1655 Maria Samuelsdotter Hartman tämän 1. avioliitossa.

Appi: kaunopuheisuuden professori, FM Samuel Hartman 321 (yo (1643), † 1653).

Poika: Turun hospitaalinsaarnaaja Samuel Justander 2432 (yo 1675/76, † 1700).

Poika: Turun hospitaalinsaarnaaja Erik Justander 2433 (yo 1675/76, † 1708).

Poika: Turun katedraalikoulun kollega Johan Justander 3242 (yo 1685).

Poika: Lempäälän kirkkoherra, FM Henrik Justander 4098 (yo 1695, † 1749).

Vävy: Mietoisten kappalainen Johan Revonius 2323 (yo 1674, † 1695).

Vävy: Mietoisten kappalainen Johan Rahm 3298 (yo 1685/86).

Vertaa: Etelä-Suomen laamanni, FM Henrik Tavast, aatel. 1664 Tavastén 475 (yo (1645), † 1706).

Vertaa: ylioppilas Karl Portulinus 549 (yo 1646/47, † 1656).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 9.3.1665 f. 28 (Collat:s breeff på ett pastorat i Finland för Profess:n M:r Erico Justandro ... efftersom Somero Sochns Kyrckieheerde Gieldh i Finlandh och Åbo Lähn ähn wordet vacant och ledigt), 12.8.1667 f. 171 (Collation för Professore Poeseos i Åbo Mag. Erico Justandro på Wirmoo Pastorat), 31.10.1668 f. 561 (Till Cammaren för Mag:o Erico Justandro om dess Löhns rest), 26.6.1683 f. 351 (Till Stats Contoiret för Maria Hartman, tilgift på någon balance ... Wij förnimme, det framledne Probsten ock Kyrkoherden uti Wirmå mag:r Ericus Justander kommer som Cautionist till at häfta för någre opbördsmän, hwilka efter med dem hållen restlängd blifwit ansenlige poster till Oss ock Cronan skyldige, hwaraf uti änkans Maria Hartmans egendom uppå befalningsmannens Sigfrid Hofwerbergs (katso 3915) räst äro exeqverade 300 D:r S:m:t, Ock som samma enka både med Landshöfdingens ock consistorii attester bewiser, sig intet mera hafwa öfrigit, sittandes hon i största armod ock fattigdom med 8 omyndige barn ...); KA mf. ES 1924 (mm 10) Euran käräjät 10.–11.3.1659 f. 214; SSHY (TMA Ulvila:2a) Erik Justanderin kirje Loimaan vapaaherrakunnan lainlukijalle Johan Simonsson Judiukselle 13.6.1660 f. 3b (vrt. Blomstedt 1955); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 17.–18.9.1685 f. 48 (förre pastoris effterlefwerska dygdesamme hustro Maria Hartman), 12.–13.2.1686 f. 1v (dygdesamme Matrona Maria Hartman uthi Nihatula); KA mf. ES 1850 (kk 18) Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–13.2.1701 f. 18v (Capitain H:r Petter von Hagen på sin Swärsons, Cappellans H:r Johan Rahms wägnar, i bem:te Cappellans hustrus, dygdesamme Hedewig Justandræ närwaru); KA mf. ES 1851 (kk 20) Mynämäen ja Lemun käräjät 8.–9.6.1703 f. 56v (kärde till H:r Capitain Manhafftig Petter von Hagen angående een Hästz Byte); KA mf. ES 1852 (kk 21) Mynämäen ja Lemun käräjät 13.–14.6.1704 f. 90v (Sahl: Capitain Petter von Hagens Enckia dygdesamme Matrona Maria Hardtman); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 22.–24.1.1680 f. 814 (Kyrckioheerdens i Wirmo Sahl: Höghlärde H:r Mag: Erich Justandri Enckias Fullmechtige Mons:r Johan Gert, kärde nu till Munsterskrijfwaren Erich Johansson Humalainen 1357). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 145 (10.6.1650, Agerade the Finske Studenterna Rectori til ähra een Finsk Comoediam, som Dn. Ericus Johannis Justander Aboënsis haffver verterat aff Svenskan in på Finsko, om then förlorade Sonen), 239; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 191, 228, 231, 233, 242, 244, 305, 307, 398, 424, 457, 468, 469, 511, 515, 517, 551, 558, 592, 595, 596; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 23 passim; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 70, 306, 310; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 28 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 279 (12.8.1667); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 102; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 39 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 73 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 6 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 62 passim; Y. Blomstedt (julk.), Eräs professori Erik Justanderin kirje v. 1660. Genos 26 (1955) s. 18–20. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 134; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 114; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 270; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 530 (Standertskjöld Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 187; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 106 (Justander Taulu 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #248D, 248G, 252G, 741D, 1859–1860P, 1859G, 1860G, 2035G, 2064R, 2071R, 2081G, 3709G, 3917G, 4320G, 4342G, 4372R, 4383G, 4432G; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1079 (Standertskjöld Tab. 1); A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 53; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #142G, 251, 639, 656, 667, 805 (1656, Airicki Juusti), 822G, 829, 1039, 1040, 1184G, 1344G, 1529, 1635R, 1732, 1842D, 1842G, 1844H (‡), 1972, 1988H (vih. 4.12.1655), 2034–2042, 2113G, 2115G, 2125R, 2141R, 2258G, 2527G, 3167G, 3169, 3170, 3174, 3175G, 3317, 3779, 3793D, 3798, 4262, 4440G; M. J. Kankaanpää, Missä rykmentissä Petter II von Hagen palveli? Genos 68 (1997) s. 23–24; Suomen kansallisbiografia 4 (2004) s. 527; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 367.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Justander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=483>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.