Helsingin yliopisto

Tiedot

29.3.1679 Fabian Nircko Fabianus Isaaci, Viburgensis 2706. Vht: Pyhtään Elimäen kappalainen Isak Nircko (Isaacus Abrahami, † 1683) ja Agneta Andersdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 29.3.1679. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679 d. 29. Mart.] Fabianus Isaaci. Vib. [fratres.]. Ylioppilas Uppsalassa 29.1.1683 Fabianus Isaacj Nircho Wiburgensis. ab Academia Aboensi. — Käkisalmen jalkaväkirykmentin (Remb. von Funckenin rykm.) saarnaaja 1686. Uukuniemen ja Kesälahden kirkkoherra 1690, Jaakkiman 1700 (virkaan 1702). † Jaakkimassa 23.4.1703.

Pso: Margareta Lindormi tämän 1. avioliitossa (elossa 1733).

Pson seur. aviomies: Jaakkiman kirkkoherra Adolf Hollender U434 († 1713).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Veli: Elimäen kappalainen Isak Nircko 2615 (yo 1677/78, † ~1707).

Vävy: luutnantti Johan Hoffrén 5128 (yo 1710, † 1760).

Vävy: kapteeni Anders Hircinius, myöh. Hirsin 5141 (yo 1710, † 1730).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #143; KA valtakunnanregistratuura 16.6.1686 f. 320 (Compagnie Predikantz Fullmackt för H:r Fabian Nirko under Öfwerst von Funkens Regemente), 6.9.1686 f. 456 (den ene Compagnie Prästen står hoos Öfwerst Lieutenanten uti Kexholm, katso 3339), 4.5.1690 f. 273 (Collation för H. Fabian Nircko på Kesanlax eller Ugunnimi pastorat ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom Kesalax eller Uguniemi Församblingh uti Kexholms lähn förmedelst den förre Kyrkioherdens därsammastädes H:r Samuel Germanici dödelige frånfälle, är wordet vacant, och oss till dess ersättiande igen för dess skickeligheet och wählförhållande skull recommenderas och föreslås Guarnizons Prästen uti Kexholm Wällärde Fabian Nircko; altså hafwe Wij därtill i nåder wehlat samtyckia, som Wij härmedh i krafft af denne Wår öppne Fullmackt nådigst constituere och förordne), 27.5.1690 f. 329 (Till Consistorium i Wijborg, att Probsten i Kexholm 2321 skall här effter förwalta Guarnisons församblingen dersammestädes), 11.6.1690 f. 378 (Till H. Grefwe Sperling swar om Kesalax besättiande med H. Fabian Nirko, och att dhen af honom föreslagne Reinhold Hartz 1954 wid annat tillfälle ihugkommes), 20.9.1700 f. 359 (Kyrkioherde fullmakt för Fabian Nirko ... medelst Reinholt Hartzes 1954 dödelige frånfälle Pastoratet uti Ingermanland, Kiexholms Norre lähn och Jachimavara Sockn är kommit at blifwa ledigt), 16.2.1701 f. 140 (Körkieherde fulmacht för Peter Hartz ... medelst Fabian Nirkos befordran til en annan lägenhet, Nyguniemi eller Keselax församling i Wiborgs stift är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kerimäen käräjät 10.–13.6.1693 s. 334; KA mf. ES 1798 (gg 10) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 26.3.–1.4.1691 f. 132v (för detta Kyrckieheerdes Sahl: H:r Samuel Germanii Son Johan), Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 24.–30.10.1691 f. 214v (Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Fabian Nirco från Ugoniemj Sochn, föredrogh Rätten huru som Kongl:e Maij:t allernådigst haar resolverat allareda den 2 Octobr: 1675 att Kyrckian der i Ugoniemj Sochn, som och allareda gammel och förfallen är, skall transporteras från Kesalax, som är yttersta byn i Sochnen, till Ugoniemj by mitt i Sochnen jempte Pastoratet, hwar till effter hans Sahl: Grefl:e Excell: H:r Kongl:r Rådetz, Feldtmarskalckens och G:l Gouverneurens ordre förledet åhr een platz och lägenheet är uthsedd och Timber ståckar tillfördt, men ringa Medel att tillgå till deeres Opbygning; der till med fins der ingen Klåcka wed Kyrckian eij heller något Messkläde el:r någon annor skrudh, som doch wedh een Kyrckia af Nöden är; Och såsom denne Sochnen är uthfattig och af ringa hemman Taal, så at dhe omöijeligen förmå alt detta som sig bör förfärdiga och sigh förskaffa; dy ansöker han på församblingens wägnar ödmiukeligest, att dem een hielp genom een Collect uthj andra Församblingar nådigst förunnas måtte), 215 (dett gambla pastoratet i Kesolax), 215 (Såsom Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Fabian Nirco beswärer sigh högel:n öf:r den förrige Kyrckieheerdens Son Johan Samuelsson i Kereli, att han uthj een och annor måtto honom oförrätt tillfogar), 215v (Jeremias Grelssons hemman och åker i Ugoniemj, som till Pastoratz Legenheet nu är uthseedt); KA mf. ES 1799 (gg 12) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 14.–20.11.1693 f. 178 (Kyrckieherden från Ugoniemj el: Kesalax Försambling, Wyrdige och Wällärde H: Fabian Nircko föredrogh Rätten högst beklageligen, at ehuruwähl han 1691 in Majo ähr förordnat till pastor i den Sochnen, som den sämbste och fattigaste ähr i heela Lähnet, hafwandes doch genom sin stoora flijt och arbetsamheet så mycket förmådt, att der nu uthj Ugoniemi byn såsom mitt i Sochnen en wacker ny Kyrkia opbygd ähr, men så haar han ännu intet Land in bekommit hwarpå pastoratet sättias och opbyggias kan ...); KA mf. ES 1799 (gg 14) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 21.–26.1.1695 f. 5v (Beklageligen föredrogh Kyrckiowerden Daniel Mårtenson från Kesälax, huru som näst förledne Sommars i Julij Månadh den Nya Kyrckian uthi Ugoniemi något för Middagen på een Torssdagh mycket Olyckeligen haar upbrunnit, då Lars Tuunain och een Annan Arbetz karl från Kesalax Jacob ben:d, som nu ähr absens, hafwa som bäst Kyrckian tierat, som och bem:te Lars Tuunain nu berättar, att då dee hadhe stådt wedh Kyrckian och skulle wijdare tiära henne, hadhe ett fahrligit stoort wädher opkommit medh hijskeligit dunder, hagell slaggregn och liungeldh fron sudwäst ungefehr och optendt elden på den sijdan ... Anbelangande hwadh som Spargeras att Kyrckian skulle af Swidie eld blifwit opbrend ...), Jaakkiman, Uukuniemen ja Joukion käräjät 4.–9.11.1695 f. 242v (opå det anslagne Preste bohlet i Ugoniemi by ähr eij något huus ... den Nya Kyrckian, som derjempte nyligen blifwit opbygd ähr strax der effter af Åskie dunder och blixt upbrund worden; Begärandes fördhenskull att allmogen måtte tillhållas dhe gamble förfallne huusen opå det gamble boostellet i Keselax att reparera, att han måtte kunna sigh der någorledes bärga och oppehålla, effter som och den gamble Kyrckian icke långt der ifrån belägen är); KA mf. ES 1799 (gg 15) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 8.–13.6.1696 f. 1 (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H: Fabian Nircko föredrogh Rätten huruledes den i Ugoniemi nybygde Kyrckian ähr blefwen 1694 den 19 Julij aff Liungeldh i Aska lagd och som han torde af sine Åhörare finna någre så obetänckte det dee förmena honom till denne skada wara någon orsaak af det Fundament att han skulle lof gifwit bonden wedh Kyrckian boende Jeremias Grelson att bruka hans hemman som till Pastoratz ägor ähr blefwet anslaget och att Elden af hans wedh Kyrckian belägne swidie wore löös kommen Anhållandes fördenskull bem:te Kyrckioherde det bem:te Jeremias måtte Lagl: afhöras ...), 1v (Kyrckieherderne Ehrwyrdige H: Reinholdt Hertz 1954, H: Reinholdt Håll och H: Fabian Nircko beklagade sigh högeligen öfwer deras Församblingz Lemmar hwar för sigh det dee ähre aldeles Mootsträfwoge att lyda och effterlefwa den helsosamma förordning som hans Kongl: Maij:tt af den 18 Dec:br nästledne Åhr till deras ewiga Siäls saligheets befrämiande låtit uthgå, och uthi intet bekymbra sigh om deras Christendombs styckers läsande); KA mf. ES 1800 (gg 15) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 5.–10.11.1696 f. 91v (Kyrckieherden i Ugoniemi försambling Ehrewyrdige H: Fabian Nircko föredrogh Rätten det hann af den 24 nästledne Septbr: haar ehrhållit hans Excell:ces H: Feldtmarskalckens och Gouverneurens Högwälborne H: Otto Wilhelm von Fersens ordre och resolution öf:r ett nytt Prästebohl uti Ugoniemi by, och derhoos berättade att han å det gamble Pastorat han nu besitter haar stoor omkostning med huus och dess nödwendige cultur och wedh macht hållande anwändt, warandes han derföre sinnat hoos höga Öfwerheeten göra Ödmiuk ansökning om bem:te lägenheeters wijdare nyttiande för sigh sin hustro och barn i fram tijden wijd någon förefallande dödeligh händelse till något understödh emoot den Räntta som sama lägenheeter pröfwas kunna åhrligen af sig kasta); KA mf. ES 1800 (gg 16) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 27.–30.10.1697 f. 300 (misswäxt), 300v (pastoratet); KA mf. ES 1800 (gg 18) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 27.2.–4.3.1699 f. 66v (Kyrckioherden i Ugonemj S:n Ehrewördigh H:r Fabian Nircko gaaf Rätten tillkienna det han uthi den afbrände Kyrckians ställe haar å nyio med stoor möda och allmogens bekåstnad förmådt een ny Kyrckia uthi Ugonemj by hwillcken allaredo är så perfectionerat att den under taak är kommen och nästkommande Sommar medh behörigt innandömme af fönster och annat tillbehör niuter en behörig fullkombligheet); KA mf. ES 1801 (gg 20) Rästitutkinta Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen pitäjissä 25.–28.6.1701 f. 87 (Kyrckoherden Ehrewyrdige H:r Fabian Nirko gaaf Rätten tillkänna dett han uti den nya opbygde Ugoniemi Kyrckia har benckdehlningen projecterat, hwar wid en dehl af Allmogen eij wehlat acqvicscerat); KA mf. ES 1801 (gg 21) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 13.–22.2.1702 f. 25 (Kyrckioherden Ehrewördige H:r Fabian Nirko gaaf Rätten tillkänna det den nya i Ugoniemi försambling opbygde Kyrckian ähr ännu till en dehl ofordrader, och fördenskulld anhölte, det dhe wederbörande församblingz lemmar måtte blif:a ansagde, att förr hans affträde ifrå församblingen till det honom af Kongl: Maij:t allernådigst föruntte Jachimavara Pastorat, anskaffa bräder der till så att Kyrckian må hafwa i hans tijd sin fulla perfection och bygnad), Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 10.–15.11.1702 f. 151 (Kyrckioherden i Jachimavara Ehrewördige H:r Fabian Nirko föredrog Nembden och närwahrande Tingzlaget, dett en Sochne Prophoss, wore här i församblingen heehl nödigh, både till att wara Kyrckiones Sexmen Assisterligh utj dhe materialiers anskaffande, som till Pastoratz bygnader betarfwas, jembwäl och att skaffa dhe motwillige delinqventer till att utstå ett ock annat straff); KA mf. ES 1801 (gg 26) Jaakkiman, Uukuniemen ja Joukion käräjät 10.–15.2.1708 f. 44v (Secreteraren Högachtadt Laurentz Brodzenius 3216 framkom och protesterade emot den wed nu mehra framledne Kyrkioherdens Sahl: Fabians Nirckos inträde till Pastoratet effter Sahl: Kyrkioherden Reinholt Hartz 1954, af Arrend:n Wälbet:de Mårten Kostman å Befallningzmans och Cappellan Wällärde Alexander Rennerus å Probstens wägnar öfwer Jachimawara Prästegårdz ägor åhr 1701 förrättade inventering), Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen ylim. käräjät 15.–16.6.1708 f. 114 (katso 3590). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11, 47–48; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 282; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 312 (16.6.1686, Compagnie Predikantz Fullmacht), 357; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 193 #347 (22.6.1680); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 21. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 262, 359; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 368; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 102; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 29; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1274 (Fabianus I. Nirchus), 1930, 2714.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fabian Nircko. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2706>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Nirco], Fabianus Isaaci Vib. – Vib. 143: 29.3.1679. Föregåendes bror. Student i Upsala 29.1.1683: ex acad. Aboensi. Kh i Uguniemi och Kesälax 1691, i Jaakimvaara 1700. Död 1703.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176.