Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Erik Leerman Ericus Laurentii, Pemarensis 3354. Vht: Halikon kappalainen Lars Leerman 1386 (yo 1659/60, † 1673) ja Katarina Pihl tämän 1. avioliitossa (pso 2:o Paimion kirkkoherra Henrik Florinus, † 1705). Ylioppilas Turussa 1686/87 Leerman Eric Pemarens _ 170. — Asianajaja Inkerissä (1697). Henkikirjoitettu sotatuomarina Turun Kirkkokorttelissa 1704. Asianajaja Vaasassa ja Etelä-Pohjanmaan käräjillä 1708–12. Hovilakeija. † sotavankina Kazanissa.

Pso: 1708 Malin Eggers.

Lanko: ylioppilas Henrik Eggers 3488 (yo 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 113a; KA mf. ES 1754 (cc 23) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 28.5.1696 s. 129 (Studenten Mons. Erich Leerman angaf sigh på dess Swågers Kyrckioheerdens Mag: Jeremiæ Wallenij wegnar), Kemiön käräjät 7.–8.5.1696 s. 154 (Probsten Ehrewyrdige och Höglärde Mag. Henrich Florini Stiuf Son Studenten Mons. Leerman); KA mf. ES 1757 (cc 31) Kemiön käräjät 9.–13.2.1703 s. 33 (Militiæ Auditeuren H:r Erich Leerman inlade Rytt Mestaren H:r Anders Lindbohms honom medhdeelte Fullmacht), (cc 33) Paimion käräjät 13.–15.2.1705 s. 83 (Auditeuren Wälbet:de Erich Leerman ... hans ålderstigen Fader, Probsten H:r Mag:r Henrich Florinus), (cc 34) Kemiön käräjät 1.–2.6.1706 s. 201 (Militiæ Auditeuren Erich Leerman å sin Moders Enckia Probstinnans Catharina Erichzd:rs wägnar); KA mf. ES 1758 (cc 34) Kemiön käräjät 18.–19.10.1706 s. 338, 344, Paimion käräjät 5.–7.3.1706 s. 60, Paimion käräjät 10.–11.5.1706 s. 134, Paimion käräjät 26.–27.9.1706 s. 285, 287, 301, (cc 35) Kemiön käräjät 20.–23.2.1707 f. 420; KA mf. ES 1889 (ll 20) Tenholan käräjät 25.–27.5.1703 s. 267 (Regementz Skrifwarens Framl: Johan Jacobsson Lundz Enckia Wälb: Margreta Gyllenbögel ... å bem: Enckias wegnar hennes d: 23. hujus Constituerade Fullmechtig Auditeuren Wälbetrodde Erich Leerman), Tenholan käräjät 19.–21.10.1703 s. 407; KA mf. ES 1935 (mm 44) Eurajoen ja Lapin käräjät 19.–21.6.1705 f. 271v, 278, 280v (Auditeuren S:r Erich Leerman instälte sig såssom Fullmechtig å framl: Pastorens M: Joh: Teetz 2829 Enckias Mad: Anna Florinas wägnar); KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 10.10.1692 s. 265 (Wed samma tillfälle proponerade Studiosus Dominus Ericus Lerman, att herr Jacob 2300 will optaga det samma Låttila Öde), 294; KA mf. ES 2084 (ss 15) Isonkyrön käräjät 27.–28.2.1693 s. 460, 494 (Studiosus D:nus Erich Leerman Skriffteligen fullmechtigat af sin Swåger Capellan wällärde H:r Jacob Peldanus 2300), 507, Isonkyrön käräjät 12.–14.8.1693 s. 156, 200–208 (Johan Henrichsson i Orrismala anklagade Studenten Mons: Erich Leerman för det hann honom medh Hugg och Slagh wedh Orrisbergs bruk öfwerfallit. Berettandes först, Att enär hans arbete war ändat haar han ingådt till Controleuren Wähl:t Petter Heike. Då har denne Leerman leegat i Sängen Och kallat honom för det han något hårt talt Hunswåth och Skälm. Och Emedan Controleuren intet hafft tijdh att clarera haar han opskutit det till een annan beqwämligare tijdh, hwar oppå han togh affträde då Leerman uthbrustit till Slagzmåhl medh honom som hann sade Waldarla Boerne åsedt hafwa ... Altså pröfwer Rätten effter sådane sannolijke skiähl och Omstendigheeter thet skiähligt att Erich Leerman och Andreas Florin 3629 eedel: sig befrija skola); KA mf. ES 2085 (ss 16) Isonkyrön käräjät 3.2.1694 s. 247–251 (Studiosus Erich Leerman insinuerade i Rätten een Libell, lydande som föllier); KA mf. ES 2092 (ss 29) Isonkyrön käräjät 24.–25.10.1707 s. 1209 (Auditeuren Erich Leerman befullmechtigad af Bruukzförwaltaren wälbet: Petter Heike); KA mf. ES 2093 (ss 30) Mustasaaren käräjät 3.–4.2.1708 s. 35 (Johan Erichsson och hans Moders Fullmechtige Advocaten Erich Leerman. Mainitaan tästä alkaen usein asiamiehenä Etelä-Pohjanmaan tuomiokirjoissa); KA mf. ES 2093 (ss 31) Laihian käräjät 23.–24.9.1709 s. 600 (Sammaledes bewijsar Advocaten Leerman med sin Sal: Swärfaders Hindrich Eggers handelsbook, att Hindrich [Erichson i Smedzby] är skyldig 62 D: 14 ö: K:m:t); KA mf. ES 1842 (jj 38) Koiviston käräjät 28.–29.5.1700 s. 87 (Förekom Advocaten Wählbetrodde Erich Leerman, befullmächtigat af Handelsmannen Wählachtadt Matthias Pulse medh flere des interessenter af Nyen Stadh); KA mf. ES 1879 (kkk 12) Lopen, Järvisaaren, Inkeren ja Liissilän käräjät 11.–15.1.1697 s. 64 (Axel Bures Fulmechtig Advocaten Mons: Erich Leerman), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 26.–30.1.1697 s. 154 (Rådhmans Sahl: Niclas Waldings Enckia dygdesamma Hustru Margareta Blohm Mandatarium Advontem Mons: Erich Lerman), 162; KA mf. ES 1879 (kkk 13) Venjoen ja Tuutarin käräjät 5.–10.7.1697 s. 177 (Änckians förra Fullmechtig Advocaten Erich Leerman); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 21.–26.1.1698 s. 130 (Advocaten wälbet:de Erich Leerman Fullmechtigad aff Handelzman Petter Berg), 147 (Advocaten Wähl:tt Erich Leerman fullmechtigat af H:r Påstförwaltaren Abraham Hult), 167 (Oppå Capitenskans Wälborne Fru Elsa Maria Springportz wägnar framträdde Advocaten Wähl:tt Erich Leerman), Tyrön ylim. käräjät 2.–3.12.1698 s. 598–625 (Effter Lyyst Tingsfredh framkom Advocaten i Nyen Wälbetrodde Erich Leerman, inläggiandes sin Fullmacht af Sahl: Fältwäbelens Gunnar Gustaf Galles effterlefwerska dygdesamme hustro Anna Peersdotter Elephant, Dat: d: 1 hujus, att föredraga denne Rätten, det omrörde hennes Man Fältwäbelen är d: 20 passato här in loco dräpen, anklagandes Advocaten Leutnanten Wälborne Magnus Fredrich Calentin, Corneten Johan Kors (katso 4315) och Chergianten Wälb:ne Berendt Konou, hwilka då tillstädes warit, jempte Cornetens Korsens Stalldreng Johan Norkoi som sig på flychten begifwit); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 9.–14.1.1699 s. 27 (Advocaten Mons:r Erich Leerman Fullmähtigat af H:r Arrendatoren Lars Gambergh och dess Måg H:r Handelsmannen Paul Mause), Tuutarin ylim. käräjät 22.–23.1.1699 s. 413, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 805; KA mf. ES 1812 (hh 15) Koprinan ja Tääkkelin käräjät 26.2.–1.3.1698 s. 492 (Procuratoren S:r Erich Leerman framkom för rätta på Fändrichens Wälb: Berendt Johan Jordans wegnar), 500. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 222 (XLVII), 232 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 402, 422, 451, 461; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 44, 54, 59, 64. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 689; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #34G, 2321G; A. Kolehmainen, Johan Alftanin (1692–1755) almanakkamuistiinpanot. Genos 66 (1995) s. 30; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2368, 4446.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Leerman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3354>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.