Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Lars Leerman Laurentius Germundi, Ostrogotus 1386. Vht: eräs elämänvaiheiltaan tuntematon itägötanmaalainen Germund ja Valborg Brusiusdotter, joka oli Halikon kirkkoherra Eskilin (Æschillus Ambrosii, † 1672) sisar. Ylioppilas Turussa 1659/60 Lerman Laur. Germundi _ 63. Respondentti 1666 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. — Halikon kirkkoherran apulainen, vt. kirkkoherra (1669), sitten kappalainen siellä 1672. † Halikossa 1673.

Pso: (jo 1667) Katarina Eriksdotter Pihl tämän 1. avioliitossa (elossa 1708).

Pson seur. aviomies: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705).

Poika: hovilakeija Erik Leerman 3354 (yo 1686/87).

Vävy: Vehmaan kirkkoherra, FM Jeremias Wallenius 3232 (yo 1685, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114b; KA valtakunnanregistratuura 13.7.1650 f. 368 (Collation för H. Eskill Ambrosij på Hallicko pastorat i Finland); HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #38; KA mf. ES 1747 (cc 7) Paimion käräjät 12.–13.3.1652 f. 75 (Den Arffzfordran, som Walborgh Brusiusdått:r af Swerige hafwer adt fordra, af sin Modhers Margrethas broder Sån Knuth Thåmasson Pakurla framladhe Knuth i Pakurla, eeth Arffzskipttes bref ... blef frågadt Nämbden, åm denne Walborgh hade någon Mheer systrer, der till alla Nekadhe ... hoos sin broder herr Eskell, i Halicko); KA mf. ES 1748 (cc 8) Halikon ja Uskelan käräjät 10.–12.6.1669 f. 54v (Vice Pastor i Haliko H:r Laurentius Leerman); KA mf. ES 1748 (cc 9) Halikon ja Uskelan käräjät 28.2.–1.3.1673 f. 18 (Ehuru Wääl H:r Laurentius Leerman å Cupila Ryttare hemman i Uskela Stoorbyy, nu hadhe Sköötningen boordt bekomma, Alldenskuldh dett å Trenne Lagha Häredz Tingh nästom frändom till lössn till den Giäldz afbetalningh Kyrckioheerden och Uskela Sahl. H:r Christianus Agricola bem: Sahl. H:r Leermans Moder Broder Kyrckioheerden i Halicko Sahl. Aschillo Ambrosij ähr skyldigh blefwen efter senaste upbodhe), 20v (Huadh dett Sölf:r belttet wedhkommer, som Adjunctus i Halicko H:r Georgius Henrici [Herrainen] af Pastore i Halicko Sahl. H:r Æschillo Ambrosij bekommit så befans af 1670 åhrs Protocol Dat. den 8. 10. och 11. Octob. att alla bem: Sahl. Pastoris Mobilier eller löösörar, H:r Laurentio Leerman till dömbde ähro, dy och nu dömbdes H:r Georgius samma Sölf:r belttet H:r Laurentio restituera, och således sigh efter afsagde doom efterrätta), 21v; KA mf. ES 1749 (cc 9) Halikon ja Uskelan käräjät 9.–10.5.1673 f. 71 (Å Sochne Cappellans i Haliko, Wyrdige och wällärdhe H:r Laurentij Leermans wägna, hanss fullmehtige Hindrik Heggeman Rätten föredrogh, huru såssom fordom Kyrckioheerdens i Uskela, Sahl. H:r Christiani Agricolæ Ryttare heemman i Uskela Storbyy, Cupila ben:dh, till Pastoris i Haliko Sahl. H:r Æshilli Ambrosij giordhe försträckningars afbetalning, dett Sahl. mannen i underpantt satt ...), Halikon ja Uskelan käräjät 7.–9.10.1673 f. 106–107 (Arendatoren på Wartzalo och Ingeritz Gårdar Wälb:de Erich Erichsson tillijka medh Leutenampten Manhaftigh Simon Ackerman stegho för Rätta, gifwandes tillkänna, huru såssom om den Tuistighe Giäldz saak Sochne Cappellan i Halicko Sahl. H:r Lars Leerman af Kyrckioheerden i Uskela Ehrewyrdige och Wäällärde Sahl. H:r Christiani Agricolæ Enckia eller och Barn hadhe att fordra, sin emellan förlijkningh giordt Arendatoren å sin Systers bem:e Sahl. H:r Laurentij Leermans, och Leutenantten å sin Broders Sahl: H:r Agricolæ Enckias och Barns Wägna, således att Lieutenantten i ett för allt skolle betala till Sahl. H:r Lars Leermans Enckia redhe penningar Treehundradhe 22. Dal:r 8 öre Kåpp:r M:t och dett innan otto dagar ifrån denne Dato). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 280 (Laurentius Germundi), 325 (13.11.1661, Laurentius Germundi stud. witnade att dieknen ropte på Matth.: Matti holi hunssfott, mithäs tadhot; bekände och att Matth. haar sagt: jos eij minä catzeis huminlayemmin, minä sinä löisin, niin ettes sinä kijtäs minun. Dhet bekiände och diäknen sielff.), 329 (muuan stud. Laurentius N.N. mainitaan todistajana, ei välttämättä tämä), 330. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 184 V#3740 (Laurent. Leermannus, OG); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 414 (Leerman on merkitty myös Kemiön kappalaisten sarjaan), 421; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 150; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3740R, 3765D; B. Godenhielm, Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet. Uppsatser V (1983) s. 72; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3560R (painovirhe "Johannes P[etri] Procopaeus. 25/5 1666", p.o. Laurentius Leermannus. 1666).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Leerman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1386>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.