Helsingin yliopisto

Tiedot

8.3.1698 Henrik Kors Henricus Johannis, Ingermannus 4315. Vht: Inkerin Tuutarin vuokraaja, ylisotakomissaari Johan Henriksson Kors (‡ Viipurissa 1704) ja N.N. Ylioppilas Tartossa 17.11.1691. Respondentti Tartossa 20.4.1692, pr. teor. filos. prof. Gabr. Sjöberg. Respondentti Tartossa 12.6.1694, pr. käytänn. filos. prof. Gabr. Sjöberg. Ylioppilas Turussa 8.3.1698 Kors Henr. Ingerm _ 221. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1698] d. 8. Mart. Henric Kors. Ingerm. — Asianajaja Turussa (1700). Luutnantti. Kapteeni Porin läänin kaksikasjalkaväkirykmentissä 1700. † Viipurissa 12.1707.

Isän lanko: Tyrön kirkkoherra Petter Masalinus 1361 (yo 1659/60, † ~1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #297; KA mf. ES 1878 (kkk 3) Tuutarin käräjät 23.–27.8.1687 f. 132v, 139, 142v (Commiss: och Arrendatoren welb:de Joh: Hindrichson Kårss ... dess Swåger Befallningzman Wälb:de Lars Mallm, katso 4717); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Ylim. tutkinta Tuutarissa 8.–9.3.1689 f. 67 (om de öden, dem Commiss:n och Arrendat: wehlb:de Johan Hinderson Kårs, effter Contract af d: 5 Novembr: 1685 och 8 Septembr: 1688 i bem:te Duderhoffz Pogost, af Kongl: Maij:tt och Cronan Arrende wijs innehafwer), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 26.–31.8.1689 f. 135 (Commiss: wehlb:de H: Johan Hinderson Kors, som skriftl: låtit hijt till Retten Citera Leutnanten wehlb:gh H: Johan Ackerfeldt, för någon honom och dess Antecess: Matrimonij Sahl: Carl Ståhl 1516 emellan warande Handel och Fordringh); KA mf. ES 1878 (kkk 6) Tuutarin ylim. käräjät 14.2.1691 s. 68; KA mf. ES 1878 (kkk 8) Tuutarin käräjät 29.8.–2.9.1693 s. 273 (Tillspordes Altså H:r Erich [Schavonius] (katso 2322), hwadh witnen han hade att producera? ... Hwar på Doct: [Johan Reuter] 1. jäfwade den första Attesten Sub Lit: A. gifwen af Commiss:n och Arrendat:n Johan Hinrichsson Kors, emedan Attestanten wid sidsta Visitation råkat i träta medh Doct:n derföre han sade sigh blifwa förorsakat, att taga emot honom action, der till medh wore han medh Schavon: när beswägrat, så att Schav: för detta ägdt till hustro Past:is H:r Masalini 1361 syster, ägandes nu för tijden Masalinus Korsses syster, hwilket såssom det war bekant, så kunde be:te Attest icke ansees); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Venjoen ja Tuutarin käräjät 15.–18.1.1698 s. 46, 69 (H: Commissarien och Håpman Johan Kårs), 85, Tyrön ylim. käräjät 2.–3.12.1698 s. 598 (Corneten Johan Kors, katso 3354); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Tuutarin ylim. käräjät 22.–23.1.1699 s. 413 (för detta Cornetten och Arrendatoren Johan Kors); KA mf. ES 1808 (hh 3) Ylim. käräjät Pronsemoision hovissa 7.–11.9.1686 s. 229 (emellan Wälb: Johan Ackerfelt (katso 1516) och Commissarien och Arrendatoren Wälb:de Johan Hindrichson Korss, ömsom Kärande och Swarande, angående bem:te Pronsemoisio sampt Asikala Godz Arrende); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 33v (Commissarien och Arrendat:n Högwähl:t Johan Hendrichsson lät genom sin Amptman Johan Hansson ifrå Prontzomoisio insinuera dess skrijfwelse); KA mf. ES 1813 (hh 19) Buran, Kupanitsan ja Moloskovitsan käräjät 14.–19.6.1702 s. 169 (Närwarande widh denne undersökning Capiteinen Edell och Mannhafftigh Hindrich Kors). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 58, 95, 103, 105; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 42; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1264. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 6; A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 354; E. Lindh, Kongliga Björneborgs regemente. SSLS 204 (1928) s. 114 not, 305; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 109; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2651G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1986, 2199, 2210, 2648G, 3403R, 3410R, 3413G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Kors. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4315>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.