Helsingin yliopisto

Tiedot

9.3.1687 Ivar Argillander Ivarus Johannis, Viburgensis 3383. * noin 1669. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Kuopiossa Johan Ivarsson Argillander ja Brita Samuelsdotter Paldanius. Ylioppilas Turussa 9.3.1687 [Argillander] Ivarus Viburg _ 171. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1687] d. 9. Mart. Jvarus Argillander. — Armovuodensaarnaaja Kuopiossa 1691. Viipurin 3. kappalainen 1697–1700, samalla Karjalan ratsuväkirykmentin eskadroonansaarnaaja 1697–1702. Leppävirran kirkkoherra 1702. † Leppävirralla 1723(1?).

Pso: Maria Lackman († 1732).

Veli: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690).

Poika: Pieksämäen kappalainen Johan Argillander 5244 (yo 1713, † 1738).

Poika: Viipurin lukkari Ivar Argillander 5506 (yo 1726, † 1742).

Poika: Tohmajärven kappalainen Axel Argillander 5508 (yo 1726, † 1779).

Pojanpojan pojanpoika: tähtitieteen professori, FM Friedrich Vilhelm August Argelander U1024 († 1875).

Vävy(?): Leppävirran lukkari Abraham Hoffrén 5130 (yo 1710, † 1755).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #208; KA valtakunnanregistratuura 8.10.1697 f. 646 (Esquadrons Predikantz Fullmacht för Ifwar Argillander under Carelske Cavalleriet), 8.9.1698 f. 561 (Till Landzhöfding Anders Lindhielm swar at esquadrons Predikanten Argillander skall unfå dess Boställe Rootefritt ... Wij hafwe bekommit Eder skrifwelse dat. den 29 passato hwarutinnan I und:et förfråge, om den för någon tijd sedan constituerade Esquadrons Predikanten under Careelske Cavalleriet Ivar Argillander för des Boställe skall swara till Knechten, eller om han skall unfå det samma rootefritt, äfwen som Regementz Predikanten och den andre Esquadrons prästen under bem:te Regemente niuta; och lender Eder deroppå till nådigt swar det finne Wij skiäligt, at han i lijka måtto unfor sitt Boställe Rootefritt), 17.2.1702 f. 57 (Kiörkioherde fullmacht för Ivar Argilander ... medelst Clemens Oxmans dödlige frånfälle Lappewirde Pastorat i Wiborgs Stift är kommit at blifwa ledigt, och hos Oss till des besättiande uti en nådig åtancka kommer Esqwadrons Prästen under det Carelska Cavallerie Regementet, Wällärde Ivar Argilander), 17.2.1702 f. 58 (Till Consistorium i Wiborg swar, angående den föreslagne Prästen Wirilander 2841 till Lappewirda Pastorat); KA mf. ES 2009 (oo 18) Leppävirran käräjät 10.–11.10.1704 s. 290 (Kyrckioherden Ehrewyrdige H:r Ivard Argillander); KA mf. ES 2009 (oo 19) Leppävirran käräjät 1.–2.6.1705 s. 140; KA mf. ES 2010 (oo 21) Kuopion käräjät 12.–13.8.1707 s. 201 (Pastorn i Leppäwirda Ehrewyrdige och Wällärde H:r Ivar Argillander ... då han nådåhret förestodh 1691 effter Sal: Capellans H:r Johan Argillandri 2633 död); KA mf. ES 2010 (oo 23) Leppävirran käräjät 9.–10.9.1710 s. 146; KA mf. ES 2011 (oo 24) Leppävirran käräjät 17.2.1712 s. 42. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 220 (XLVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 38 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 554–557; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 29. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 3, 423; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 68 (Argillander Taulu 16); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 20; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 115.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ivar Argillander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3383>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.