Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1678 Johan Argillander Johannes Johannis, Cajaneburgensis 2633. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Kuopiossa 1654–78 Johan Ivarsson Argillander ja Brita Samuelsdotter Paldanius. Ylioppilas Uppsalassa 10.7.1673 Johannes Johannis Argillander [Cajanæburg. Ostrobothnienses]. Ylioppilas Turussa kl. 1678 Argillander Joh. Joh:is [_ 135]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1678] Johannes Joh. Argillander. Ups. depos. | Sacellanus in Ylikannus 1722. Obiit 1723. ‹Virheellinen tieto.›. Respondentti 27.11.1678 pro exercitio, pr. Daniel Achrelius 1565. — Kuopion kappalainen 1680. † Kuopiossa 1690/91.

Pso: Brita Johansdotter Cajanus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Kuopion kappalainen Johan Mollerus 2780 (yo 1679, † 1734).

Appi: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Eno: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Veli: Kuopion kappalainen Samuel Argillander 2634 (yo 1678, † 1696).

Veli: Vehkalahden kappalainen Jeremias Argillander 2715 (yo 1679, † 1706).

Veli: Leppävirran kirkkoherra Ivar Argillander 3383 (yo 1687, † ?1723).

Veli: Kuopion kirkkoherra Henrik Argillander 3489 (yo 1688, † 1756).

Poika: Kannuksen kappalainen Johan Argillander 4569 (yo 1700, † 1723).

Poika: ylioppilas Erik Argillander 4570 (yo 1700).

Poika: Lappeenrannan triviaalikoulun ent. kollega Jeremias Argillander 5169 (yo 1711).

Lanko: Kerimäen kappalainen Pehr Salmenius 2123 (yo 1671).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #258; KA mf. ES 2113 (tt 1) Kuopion käräjät 18.–21.2.1652 (hoos Länsmannen Ifwar Johansson), Kuopion käräjät 13.–14.1.1654 (Länsman Ifwar Johansson medh sin Broder Anders Johansson på den ena, och Thomas Rissanen medh sine consorter på den andre sijdan woro strijdige om någre Jordstycker, och begärade der öfwer Synemän), Kuopion käräjät 8.–10.1.1655 (Befallningzmannen Wäl:tt Johan Ifwarsson); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kuopion käräjät 10.–12.7.1660 (nästförledne Wintter på Elias Samuelssons U235 Bröllop hoos Capten Anders Johansson), Kuopion käräjät 9.–11.1.1662 (Captens Anders Johanssons Son Anders är beskyltt, att han hafwer hafft på olåfligit sätt beställa medh Margeta Simons dotter Kolaritar); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 12.–14.1.1680 s. 48 (Framstälte sig Församblingens Inbyggiare för Rätten andragandes, huru såsom Gudh Alzmechtigh nådigast hafwer behagat genom dhen timmelige döden, för någon tijdh Sedan, Hädan kalla dheras Siäle Sörjare och Cappellan, hederlige och wällärdhe nu mehra hoos Gudh Sahlige H:r Samuel Christierni Lachmannum; Och dess Stelle medh ett annat Tienligt Subjecto igen ersättias måste; Peekandes alle Samptl:n oppå Befahl:ns Wäl:t Johan Ifwardssons Son Dn:m Johannem Argilandrum, hwilcken icke allenast är infödd, dher på Sochnebarn och medh sine Studier widh Academierne Ubsala och Åbo i någre Åhrs tijdh, giordt sigh Qvalificerad och Skicklig till Heliga Prediko Embetet, Uthan och några gångor giordt sitt berömmelige Proff, Så att Församblingen fattadt till honom ett godt behagh, åstundandes honom fram för någon annan i dhen aflednes Stelle till Cappellan befordras måtte och fördenskull honom sitt Eenhällige Samptl: Votum her medh welat meddela och bem:te D: Argilandrum Hans Högwörd:heet H:r Biskopen och dhet Ehrewördiga Consistorio Ecclesiastico till höggunstigh Promotion och befordring Tienstödmiuckeliga recommenderat); KA mf. ES 2002 (oo 3) Leppävirran käräjät 7.–8.1.1661 (Då inlade Olof Nissinen en afskrifft af Nyslotz gamble Jordebook underschrifuen af Befallningsmannen j Frijherrskapet Kopio Johan Ifwarsson Dat: d: 8 Julij 1659); KA mf. ES 2003 (oo 4) Leppävirran käräjät 7.–8.8.1663; KA mf. ES 2004 (oo 5) Iisalmen käräjät 11.–13.1.1681 s. 2 (H: Johan Argilander), Kuopion käräjät 17.–19.1.1681 s. 38 (Befallningsmannens wäl:t Johan Ifwarssons Inrymmelsse Skrifft); KA mf. ES 2005 (oo 6) Iisalmen käräjät 28.–30.8.1684 s. 126 (Wördig och Wähllärde H:r Johan Argilander å sin Faders Befalningzmannens Wäll:t Johan Ifwarsons wägnar), Kuopion käräjät 16.–18.7.1688 s. 255 (Cappellanen Wördig och Wällärde H: Johan Argillander); KA mf. ES 2005 (oo 7) Kuopion käräjät 22.–24.7.1689 s. 261; KA mf. ES 2006 (oo 7) Kuopion käräjät 22.–27.2.1693 s. 160 (hafwandes eij heller Kyrckioherdens Sahl: H: Anders Schulptorij, sampt Caplans Sahl: H:r Johan Argilandri Enckia hörtt något roop); KA mf. ES 2007 (oo 9) Kuopion käräjät 16.–18.8.1697 f. 160v; KA mf. ES 2008 (oo 12) Kuopion käräjät 21.–24.1.1699 f. 11v (Dedh anhölt fuller i förstonne Zacharias Argilander å sin Moders dygdesamme hustro Britha Paldanias, som beboor ett hemman i Safwisariby, wägnar, att blifwa frij för Skattens ehrleggiande, för den dehl henne tillkommer af Ylimeisenjerfwenmaa Kerutuinjoensifwu och Kandarantinmaa, serdeles och i synnerheet för den orsaaken, att samma Jordstycken äre 9 mijhl ifrån Safwisari belägne widh Carelske Grendtzen att hon således för deras wijda aflägenheet skull icke sielf kan betiena sigh af deras brukan- och nyttiande); KA mf. ES 2009 (oo 16) Kuopion käräjät 20.–23.6.1702 s. 206 (Oplystes förste gången Akonwesi börde hemman om 2/3 skatt m:r, som sal: Befallningzmans Johan Ifvarssons Enckia Brijta Paldania försåldt till Abraham Hardikain i Jännenwirda för 230 D:r K:m:t, hwar emot fuller Cnut Michelsson Wänäin protesterade); KA mf. ES 2010 (oo 20) Kuopion käräjät 19.–20.10.1706 s. 174 (Cronones Länsman Wälförståndig Henrich Hoffren), 174 (för detta Länsman Zachris Argillander); KA mf. ES 2010 (oo 21) Kuopion käräjät 13.–15.2.1707 s. 80 (Anbelangande twisten emellan H:r Johan Argillander 4569 med däss Bror Jeremias 5169 kärande, och dheras Farbroder Zachris Argillander swarande, om dheras Fädernes Skattehemman Sawisari, hwartill käranderne såsom älsta Brodrens Söner begiärade ... blifwa förhulpna ... de fläste af däs [Zachris] Bröder, som H:r Jeremias, H:r Ivar och H:r Henrich Argillandri hafwa cederat honom sin Rättigheet till bem:te hemman), Kuopion käräjät 12.–13.8.1707 s. 199 (Zacharias Argillander opwiste sine med Erfwingars skrifftelige utlåtelse, des medelst dhe afstå och cedera till honom dheras Rättigheet uti Sawisari hemman, emedan han icke allenast effter dheras Sal: Faders Befalningzman Johan Ifwarsons död hemmanet tillbörligen cultiverat och förestått, utan och dheras gambla Mor i sin ålderdom skiött och hederligen låtit effter des död begrafwa; hwarwid och bem:te Zacharias en Räckning opwiste så wähl på anwände gårdzens reparation, som gambla restantiers och anlagd begrafningz omkåstnader bestigande till 420 D:r K:m:t, anhållandes fördenskull i ansende till desse motiver kunna blifwa wid possessen af hemmanet maintinerat ell:r åt minstone få besittia det tillijka med sine Bror Söner H:r Johan och Jeremias Argillandri, helst som han med ett extract af däs Sal: Faders annotations Bok bewiste honom hafwa på dheras Faders Sal: Capellans H:r Johans Studier och upkomst 1168 D:r 16 ö: K:m:t utlagdt; Hwaremot androgo merbem:te älsta Brodrens Söner H:r Johan och Jeremias Argillandri fölliande skiähl å sin sida ... Her öfwer blef effter öfwerläggiande med Nembden slutit, Aldenstund H:r Johan och Jeremias Argillandri jure primogenituræ är närmaste till Sawisari Hemmanetz besittiande, bestående af 2½ Skattm:r, så blifwa dhe i ansende der till der wid erhållne; Och som Hemmanet är af den storleek att Zachris Argillander med dem der tillsammans kan boo, så bör han eij för dhe åfwantalde skiähl derifrån drifwas; Men om dhe eij kunna förenas tillsammans, så måste han taga lösn för sin dehl effter åfwannembde wärdie, börandes först all så Cronas som privat gield af oskipto dragas effter det 22 Cap: Erfd: B: L: L:), 201 (anhölt att dheras Farbroder Pastorn i Leppäwirda Ehrewyrdige och Wällärde H:r Ivar Argillander 3383 måtte clarera till dem den spanmåhls Post ... som han af Cuopio försambling incasserat, då han nådåhret förestodh 1691 effter dheras Sal: Faders Sal: Capellans H:r Johan Argillandri död, hwarom och nu ansökning giorde däs Successor matrimonii Capellan H:r Johan Mollerus med däs hustro dygdesamma Matrona Brita Cajana); KA mf. ES 2010 (oo 22) Kuopion käräjät 10.2.1708 s. 39; KA mf. ES 2010 (oo 23) Kuopion käräjät 8.–10.2.1709 s. 112 (framl: Capellans H:r Johan Argillandri Erfwingar, som ähro H:r Johan och Jeremias Argillandri), Kuopion käräjät 5.–6.9.1710 s. 131 (Capellan wyrdige och wällärde H:r Johan Mollerus 2780 lätt framtee i Rätten ett Kiöpebref af d: 16 Februarii sidstl:ne, dessmedelst hans Styfsöner Johannes och Jeremias Argillandri försålt deras Skatteheman i Sawisari af 2½ skattm:r för 900 D:r K:m:t, som Kiöpebrefwet med mehra af sig wijssar, Hwilcket Hemman här med upå H:r Johans anhållande första resan honom till säkerheet klanderlöst uplystes); KA mf. ES 2010 (oo 24) Kuopion käräjät 11.–13.2.1711 s. 19 (Zachris Argillander å sin Swärfaders Pastorens i Cawi Martini Killiandri wägnar), 22 (Det anhölt Capellan Wördig och Wällärde H:r Johan Mollerus, att Sawisari Skattehemman ... som han sig tillhandlat af sine Styfsöner ... måtte nu andra resan klanderlöst oplysas; Men som der emoth ber:de Argillandri Faarbroder Zachris Argillander protesterade, anhållandes att få det inbörda ... Häröfwer afsades, att Zachris Argillander, enär han hemmanetz wärde betalar, skall han hafwa fritt det att inbörda, imedlertijd oplyses det för H:r Johan andra gången i Följe af Kongl: Maij:ttz Resol: af d: 1 Martii 1671, till dess Penningar för hemmanet deponeres), Kuopion käräjät 18.–19.9.1711 s. 150 (Anbelangande twisten emellan Capellan wällärde H:r Johan Mollerus och Zachris Argillander om 1708 och 1709 Åhrs Ränta för Sawisari Hemmanet); KA mf. ES 2011 (oo 24) Kuopion käräjät 30.–31.5.1712 s. 124 (Safwisari hemman), Kuopion käräjät 7.10.1712 s. 156 (Framträdde Cappellan Wyrdige och Wällärde H:r Johan Mollerus, och anhölt om Laga fasta och skiötning på Safwisari Skatte hemman om 2½ skattm:r Ränta ... Och ehuruwähl sälljarens Yngste Farbroder Zachris Argillander wed ord:e winter Tinget d: 11 Febr: 1711 emot samma handell och kiöp protesterat ... men som han eij intra Fatalio dhe uthlåfwade penningar erlagdt har ... warandes åfwannemde Safwisari Skattehem:n 3:ne resor Lagl: opbudit ... ophäfwes Åfftanemde Zachris Argillandri inspråk till Åfwannemde Safwisari hemmans inlösen, och blif:r det H:r Johan Mollerus her med tilldömdt); KA mf. ES 1838 (jj 22) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 9.–11.10.1679 s. 81 (Då förekom Borgaren i Willmanstrandh, Oloff Borgare, och oppå Befallningzman:s i Cuopio, Johan Ifwarssons wägna ahnmälte, huruledes han, nästförledne Sommar haf:r bortmist sin Karp el:r Kista, den Nils Anderss: Bengtinen i Piutula by, har antagit, att för lego, ifrå Wijborgh till Lapstrandh framföra. Uthj huilken Kista el:r Karp hadhe warit en Ny, fijn, swart klädes klädningh, 20 RD: in specie, och en hoop andre saker, effter dhe skähl som inlades, till en summa aff 272 D:r 29 ö: K:m:t. Föregifwandes ber:de Bengtinen, som skulle samma karp wara af hans kerra bortstulen), Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.10.1679 s. 71; KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 8.–13.12.1684 s. 89; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 20.–23.6.1687 s. 74 (Sedan företogz igen den longl: tiufsaak, angående Befallningzmans Johan Ifwarssons bortstuhlne kista), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–17.11.1687 s. 93; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 19 (Uthi Saken om Befallningzmans Johan Ifwarsons stuhlne Kista, som Niels Bengtinen ifrå Lappwessi beskyller Lars Toback i Torikala före, opwiste nu han Lars effter denne Rättens Afskedh, och Opskåfs Domb, af den 14 Novemb: förledit Åhr, Cappellanens i Kyro H:r Abraham Kolconij 1019 Attest, af d: 4 Jan: nästledne, dher uti han intygar Lars Matzson Papuin och Anders Eskielson i Jachtimäki, sampt Mickel Jöransson i Matziais och ber:de Kyro S:n, hafwa bekändt, att een Solldat der sammastädes, skulle hafwa begådt samma Stölldh och försåldt dher af, till Kyrkioheerden H:r Johan Rubellium 1014, Een Klädes Jacka och par böxor, Bemelte Befallningzman Johan Ifwarson tillhörige, under hwilken Attest för detta Under Laghman Johan Larson af den 5 ejusdem äfwen betygat, sigh wetta, icke allenast, ber:de H:r Abraham som Skriften medh egen handh underskrifwit, wara een Ehrewördigh Prästman, utan och ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 224; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #258. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 433, 435; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 66 (Argillander Taulu 7); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3R, 6G, 746G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4774; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #33R, 91D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Argillander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2633>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.