Helsingin yliopisto

Tiedot

27.2.1680 Erik Wirilander Ericus Johannis, Padasjokiensis 2841. Vht: Padasjoen Virmailan ratsutilallinen, kirkonisäntä Johan Henriksson († 1704) ja hänen 2. puolisonsa Malin Johansdotter. Ylioppilas Turussa 27.2.1680 Viricander‹¿› Er. Joh:is Padasjok _ 145. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1680 d. 27. Febr.] Ericus Johannis Virilander. Padasjok. — Padasjoen kirkkoherran apulainen 1683. Padasjoen kappalainen 1684, mutta menetti viran edeltäjälleen (1686). Uudestaan Padasjoen kappalainen 1688–92. Leppävirran vt. kirkkoherra 1695. † Leppävirralla 2.3.1702.

Pso: Katarina Hastadius († 1734).

Pojanpoika: Koprinan kirkkoherra Johan Wirilander 6183 (yo 1735, † 1765).

Pojanpojan poika: ylim. notaari Gottlieb Wirilander 11714 (yo 1803, † 1865).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #161; KA valtakunnanregistratuura 17.2.1702 f. 58 (Till Consistorium i Wiborg swar, angående den föreslagne Prästen Wirilander till Lappewirda Pastorat ... Wi hafwe erhållit Eder skrifwelse, daterat d. 9 Januarij sidstledne, hwarutinnan I till det vacant warande Pastoratet Lappewirde underdånigst föreslå Predikanten Erich Wirilander för des skicklighet samt anständigt förde lefwerne skull; Men som Oss af andre blifwer berättat, at han icke allenast har warit anklagad wid Tinget för det han försummat gifwa framledne Häradzhöfdingen Brockius 2564 Herrans Högwördige nattward då han låg på sitt yttersta och däröfwer dödde, utan ligger han iemwäl i stridighet med en och annan där i församblingen för des orologhet skull; Så undrar Oss mycket, huru I komme at föreslå en sådan till kiörkioherde embetet, samt betyga om honom, at han är både skicklig samt fört ett anständigt lefwerne, Och wele Wi Eder härigenom hafwa förmante, at taga Eder en annan gång för slikt till wara, så framt I wele at Wi något skole reflecterar på Edre recommendationer och förslag hwilcket wi för denne gången intet kunnat giöra, utan hafwe i anseende till Escadrons Predikanten Iwar Argilanders 3383 lärdom och skickelighet, samt trogne och flitige giorde tienst wed det Carelska Cavallerie Regementet uti denne krigstiden, förordnat honom till kiörkioherde uti be:te Pastorat); KA mf. ES 1722 (bb 11) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 9.–10.7.1684 s. 88 (Capelan D:nus Ericus Virilander framkommandes, beswerade sigh öfwer Petrum Uronium 1452 som skal uthan någon skiäligh orsaak och obefogat honom angifuit hoos Höghwördige Herren Biskopen som skola han förhålla honom dhe 6 T:r Spanmåhl som han efter Ven: Consistorij resolution til honom skola betala), 89 (Ehuruwehl att H:r Per Uronius fodrade af Capelan H:r Erich Virilander en Påstilla som han til H:r Erichz Fadher Johan Hendersson i Wirmala gifuit), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 14.–15.10.1684 s. 146 (Förekom Thomas Sigfredsson ifrån Jokiois beswerandes sigh öfwer Capelanen här i Sochnen H:r Erich Virilander, som skulle förmedelst det bem:te hans hemman ähr wordet honom til Capelans bohl widh Kongl: Comissionen anslagit nu mehra sökia bondhen ifrån dhes hemman att drifwa, hwar å han bördzretten præsenderar), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 14.–15.9.1685 s. 164 (Vocation å Johan Henderssons Sohn Capelan H:r Erich), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 30.6.1686 s. 93 (Wällärde H:r Erich Wirilander beswärade sigh högeligen öfwer Capelan Dn: Petrum Uronium, som hafwer uthan orsaak förmådt sigh den Högl: Kongl: Håff Rättz missiv till Welborne Herren Landzhöfdingen att han till 10 T:r Spanmåhl skulle af Wirilander förhielpas, så wijda han der till wore berättigat, härflytande af någre expenser och Capelans Ränttor); KA mf. ES 1722 (bb 12) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 12.–13.9.1687 s. 150 (Capelan H:r Peer Uronius emoth H:r Erich Wirilander), Padasjoen ylim. käräjät 23.1.1688 s. 36 (emellan Cornetten Manhaftigh Christer Peersson Ruth, förra Pastorem H:r Erich Grijp, Förra Capelan H:r Erich Wirilandrum, Stud: Dn: Andream Carlin, och Capelan H:r Peer Uronium, angående åthskillige tillfogade injurier som dhe emoth honom [Uronium] hafwa att anföra ... att H:r Peer ... kallat honom till Vir Mala ... Sammaledes och d: 21 Hujus kallat H:r Erich till Tarhapöllö, Skiälm och Bedragare); KA mf. ES 1723 (bb 12) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 5.–6.4.1689 s. 42 (Capelan H:r Erich Wirilander); KA mf. ES 1723 (bb 13) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 8.–9.9.1690 s. 170, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 20.–21.2.1691 s. 109 (Kyrckioheerdens H:r Erich Grijpz Fullmächtige Capelan H:r Erich Wirilander), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 12.–13.2.1692 s. 22 (Capelan H:r Erich Wirilander); KA mf. ES 1724 (bb 14) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 14.–15.9.1693 s. 320 (Såssom för detta Capelanen H:r Erich Wirilander tilljka medh sin Fader Rusthållaren Johan Hinderson i Wirmala sigh beswärade befunnit, som skulle Capelanen H:r Peer Uronius på åthskillige ortter dem medh skeldzord angrjpit); KA mf. ES 1724 (bb 16) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 29.–30.7.1695 s. 245, 253; KA mf. ES 1725 (bb 17) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 13.–14.3.1696 s. 93, 97 (Capelanen Wällärde H:r Erich Wirilander); KA mf. ES 1725 (bb 19) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 19.–20.9.1698 s. 266; KA mf. ES 2006 (oo 8) Leppävirran käräjät 7.–10.2.1696 f. 22 (Herr Lieutnanten Wälb: Christopher Böllja föredrogh Rätten, huru som Ehrewyrdige och Wällärde H:r Ericus Wirilander haar alt sedan nästledne Junij Månadh effter Venerandi Consistorii Wiburgensis honom gifne Fullmacht betient denne Sochn såssom een Vice Pastor, anhållandes H:r Leutnanten, så å sine egne som flere Sochnens ledamöters wägnar: Att emedan Kyrckioheerden Ehrewördige och Wällärde H: Clemens Bartholdi (katso 9304) är nu redan så gammall, att han församblingen som sigh bör icke mechtar förestå, det kunde fördenskull Vice Pastor så i anseende till det han sedan sin ankombst wijst Församblingen medh sin opwächtning ett särdeles godt Nöije ... förgynnas medh een Recommendation till mehrwählbem:te Consistorium att wara närmast till Succession effter nuwarande Kyrckioheerden ... blef detta där öfwer honom till ett Laga Attestatum meddelt), Leppävirran käräjät 18.–20.6.1696 f. 111 (Kyrkioherden här i Sochn Ehrewyrdige och wällärde H:r Clemens Bartholdi Oxman och Vice Pastor H:r Ericus Wirilander); KA mf. ES 2007 (oo 9) Leppävirran käräjät 28.–29.5.1697 f. 114v, Leppävirran käräjät 21.–23.8.1697 f. 171; KA mf. ES 2008 (oo 11) Leppävirran käräjät 20.–22.8.1698 f. 169v; KA mf. ES 2008 (oo 12) Leppävirran käräjät 17.–19.5.1699 f. 59v (Vice Pastor i denne Sochnen Ehrewyrdige och Wällärde H:r Erich Virilander opwiste ett Ven: Consistorii Vijburg: honom tillskrifwit bref, der uthi wählbem:te Consistorium förmäler honom hafwa medh practiquer bracht den Gambla Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde H:r Clemens Bartholdum att skrifftel: cedera honom lägenheten och när detta honom icke gådt fram, så skulle han sökt på åthskilligt sätt); KA mf. ES 2008 (oo 14) Leppävirran käräjät 16.–17.2.1700 s. 85 (katso 2564); KA mf. ES 2009 (oo 14) Leppävirran käräjät 27.8.1700 s. 395, 404; KA mf. ES 2009 (oo 15) Leppävirran käräjät 17.–18.10.1701 s. 262 (Vice Pastoren H:r Erich Wirilander); KA mf. ES 2009 (oo 16) Leppävirran käräjät 10.–11.10.1702 s. 276 (Instelte sig för Rätta Sal: Vice Pastorens Erich Wirilandri Son Johan Wirilander opwisandes högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens resolution aff d: 24 nästl: Sept: ... Enckian Catharina Hastadia); KA mf. ES 2009 (oo 18) Leppävirran käräjät 13.–14.6.1704 s. 200 (Med Sahl: Vice Pastorens Virilandri Enckia hustro Catharina Hastadia förente sig nu adjunctus H:r Sigfred Cajander U507 för nådåhret 1702 som han här i församblingen opwachtat); KA mf. ES 2010 (oo 22) Leppävirran käräjät 4.6.1708 s. 116; KA mf. ES 2011 (oo 24) Leppävirran käräjät 22.–23.5.1712 s. 106 (Wåd Eld). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186 (XL); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 24. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 3, 120 (Padasjoen kirkkoherrojen sarjaan eksynyt Johan Hindersson 1689 ei ollut kirkkoherra vaan kirkonisäntä Virmailasta), 125; Y. Blomstedt, Hämeen historia II:2 (1960) s. 443; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3193; K. Vuorela, Virmailan suku I (2 p. 2001) s. 41 ja 807.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Wirilander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2841>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.