Helsingin yliopisto

Tiedot

(1688) Gustaf Orraeus Gustavus Axelii 3481a. * noin 1662. Vht: Orimattilan kirkkoherra Axel Orraeus 145 (yo 1640/41, † 1676) ja Katarina Mårtensdotter Blom. Mainitaan ylioppilaana kihlakunnanoikeuden tuomiokirjassa 13.–15.2.1688. — Sotilaspappi. Jääsken kappalainen 1694. Puumalan vt. kirkkoherra 1709, vakinainen 1712. Viety venäläisten sotavankina Pietariin s.v., mutta vapautettu takuita vastaan. Lääninrovasti 1730. † Puumalassa 13.4.1733.

Pso: (jo 1695) Margareta Alopaeus († 1742).

Poika: Taipalsaaren kirkkoherra Magnus Orraeus 5409 (yo 1723, † 1777).

Pojanpoika: Rantasalmen kappalainen (Iisalmen nim. kirkkoherra), FM Mikael Orraeus 6832 (yo 1742, † 1770).

Tyttärenpoika: Kerimäen kirkkoherra Petter Wahlberg 6471 (yo 1738, † 1753).

Tyttärenpoika: Kangasniemen kappalainen Gustaf Jakob Hoffrén 7538 (yo 1750, † 1800).

Lanko: Viipurin kirkkoherra, FM Magnus Alopaeus 4141 (yo 1695, † 1716).

Vävy: Jääsken kirkkoherra Tomas Punderus 4220 (yo 1696, † 1742).

Vävy: Puumalan kappalainen Johan Limatius 5910 (yo 1732, † 1763).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 16.2.1712 f. 270 (Kiörckioheerdens Fullmackt för ... Vice Pastoren Gust. Oræus i Pumala att wara Kiörckioheerde därsammastädes); KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–15.2.1688 s. 81 (Stud: Gustaf Oræus beswärade sigh der öfwer huruledes hans hielpebonde Johan Christiersson i Kuifwando i förledne höst widh 1686 åhrs Restz som och 1687 åhrs Räntas infordrande opsåteligen öfwerfallit honom icke allenast medh desse skiälsord Nembl:n kallat honom till Swijnhund, Swälttinge, Rettare etc: uthan och hootat honom wedh Yxen); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 20.–21.7.1691 s. 144 (Sahl: Kyrckioheerden H:r Andrea[!] Oræi Enkia ... hennes Son St: Dn: Gustavus Orræus); KA mf. ES 2011 (oo 24) Puumalan ja Sulkavan käräjät 13.–14.10.1711 s. 217 (Pastoren Ehrewyrdig och Wällärde H:r Henrich Romanus (katso 4495) anförde åthskillige beswär öfwer sin Successor Pastoren Ehrewyrdig och Wällärde H:r Gustaf Orræus, bestående dels deruthinnan, att han i 3 Åhrs tijd åwärckat på Prästegårdz ägor, och H:r Romanus deremoth för alla uthlagorne stådt, dels och att han nu emoth wintren will drifwa honom uth ifron Prästegården, och intet låta honom Laga Faardaag till goda niuta, som och att H:r Pastor Orræus låtit en hoop kastwed för honom opbränna, producerandes och derhoos någre Attester uthgifne af de Förnämbste Församlingens Ledamöter, hwilcka gifwa honom ett godt Lofford om sit förhållande, önskandes att få wijdare honom till sin Pastor behålla, med hwad mehra, som de i sine Wittnesbörder införa; Men föruthan det H:r Pastor Orræus i ingendera måhl är stemder, så äro en dehl af sådan beskaffenheet, att de intet höra till denne Rättz Skiärskodan och afgiörande, en dehl och eij uthan Ven: Consistorii Commissorial och Fullmächtige slättas och afgiöras kunna, hwarföre kan denne Rätt för denne gången eij annat der till giöra, än uppo begiäran klagomåhlen annotera, och H:r Pastoren Romanus till wederbörlig Ort med sine ansökningar Remittera angående de till sin förmeente oskyldigheet producerade Attester), Puumalan ja Sulkavan käräjät 12.–13.1.1712 s. 2 (Kyrckioherden i Pumala Sochn, Erewyrdige H:r Gustaf Orræus, beswärade sig öfwer Kyrckioherdens H:r Henrich Romani Styf Son Lars Swan, för det han förl: Andra dag Juhl med Piskan slagit des Son Andreas Orræus 2:ne Blodsår i Ansichtet). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 329, 333; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 184; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 978 (Orraeus Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #116D, 2665D, 3445D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 106, 126; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 455 (Orre-Orraeus Tab. 16); G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 196.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Orraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3481a>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.