Helsingin yliopisto

Tiedot

11.9.1695 Magnus Alopaeus Magnus Magni, Viburgensis 4141. * Jääskessä 1.12.1675. Vht: Jääsken kappalainen Måns Alopaeus (Magnus Magni, aikaisemmin Kettunius, † 1692) ja Brita Johansdotter Fabritius. Viipurin lukion oppilas 1689. Ylioppilas Turussa 11.9.1695 Alopæus Magn. Magni. Vib. _ 211. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1695] d. 11. Septbr. Magnus Alopaeus. Phil. Mag. Respondentti 10.2.1700 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 6.10.1700 pro gradu, pr. Torsten Rudeen U385. FM 14.12.1700. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1.5.1708. — Viipurin tuomiokapitulin varanotaari 1698, notaari 1702. Viipurin lukion ylim. lehtori 1705, vakinainen matematiikan lehtori s.v. Tuomiokapitulin jäsen 1707. Jämsän kirkkoherra 1710 (ei astunut virkaan). Viipurin kirkkoherra venäläishallinnon nimittämänä 1710. Viipurin väliaikaisen tuomiokapitulin jäsen, sai tehtäväkseen tutkia pappiskokelaita ja vihkiä heitä papeiksi 1714. † Viipurissa (ruots. seurak.) 5.6.1716.

Pso: 1:o 1703 Katarina Franseen († 1709); 2:o 1710 Elisabet Tesche tämän 1. avioliitossa († 1778).

Pson seur. aviomies: Luumäen kirkkoherra Per Forsander 4440 (yo 1699, † 1747).

Setä: Kirvun kappalainen Johan Alopaeus U248 († ~1683).

Veli: Mikkelin tuomiokapitulin notaari, FM Johan Alopaeus 4340 (yo 1698, † 1713).

Veli: Mäntyharjun kirkkoherra Anders Alopaeus U604 († 1732).

Poika: Leppävirran kirkkoherra, FM Hans David Alopaeus 5752 (yo 1730, † 1767).

Poika: Viipurin tuomiorovasti Magnus Alopaeus 6067 (yo 1734, † 1790).

Lanko: Puumalan kirkkoherra Gustaf Orraeus 3481a (yo (1688), † 1733).

Lanko: ylioppilas Joakim Tesche 4533 (yo 1700).

Lanko: FK Johan Franséen 4584 (yo 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #275; KA valtakunnanregistratuura 20.11.1705 f. 322 (Fullmacht för Notarien uti Consistorio i Wiborg Magn. Alopæus på den effter framledne Nicolaus Limatius 3131 ledig blefne Matheseos lectionen wid Gymnasium därsammastädes), 20.9.1711 f. 231 (Kongl. Maij:tts Confirmation för några Pastores och Lectores hwilkas nampn på bifogade Specification finnes upteknade ... För Kyrkioherden i Jämtzö i Tawasthuus lähn Magnus Alopæus d. 19 Apr. 1710), 10.9.1720 f. 108 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för J. Cleve 4583 att wara Lector Matheseos wid Gymnasium i Wiborg ... medelst Magni Alopæi dödelige frånfälle Mathesios Lectoratet wid Gymnasium i Wiborg är wordet ledigt); KA mf. ES 1838 (jj 21) Jääsken käräjät 7.–9.3.1678 s. 38 (Cappellanen Wäll:de H:r Magnus Alopæus); KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 11.–13.11.1684 s. 197 (Cappellanen H:r Mons Alopæus); KA mf. ES 1839 (jj 26) Jääsken käräjät 14.–17.2.1688 s. 35 (Dhe Ödes hemman, som Cappellanen Wäll:de H:r Måns Alopæus af den 20 Maij nästledne, sigh låtit under Dragoune Tienst inrymma, finnes efter mehreendels Nembdens ... intygande af fölliande beskaffenheet ... een deel af dem i sidste Feigdetijdh warit under denne H:r Månses Moders Drag: Rustningh, som doch bodt på sielfwa der näst in till belägne Capellans Bohlet); KA mf. ES 1840 (jj 28) Jääsken käräjät 27.2.–1.3.1693 s. 58 (alldenstund Cappellans Bohlet är af fordom Cappellanen Sahl: H:r Magno Alopæo bebygt ... att giöra H:r Alopæi Enckia gådt, hwadh hennes Sahl: Man på Capellans Bohletz Byggnat haar bekostat); KA mf. ES 1840 (jj 29) Jääsken käräjät 20.–22.1.1696 s. 27 (Androgh för sittiande Rätt Corporalen Manhaftigh Hind: Borgh, såsom een Fullmechtigh uppå framledne Capellans här i Sochnen Sahl: Magni Alopæi Effterlefwerskas hust: Brijta Johansdotters wegnar ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 275 (LVI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 39. — Åbo Tidn. 1772 n:o 42; M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 460; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 321, 325; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 75; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 411; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 48 (Alopæus Taulu 4); A. R. Cederberg, Vanhan-Suomen ja muun Suomen välinen yhteys Uudenkaupungin rauhan jälkeen. SSV 18 (1934) s. 4; Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 66; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #116R, 118G, 2346G, 2640D, 3366R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 141; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 41, 43; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 165; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #185R, 909H (prom. 1700), 2262, 3249R, 3436.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4141>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.