Helsingin yliopisto

Tiedot

1.6.1700 Henrik Romanus Henricus Henrici, Viburgensis 4495. Vht: Puumalan kirkkoherra Henrik Romanus (Henricus) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Kristiansdotter Timmerman tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1.6.1700 Romanus Henr. Vib _ 230. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700 d. 1. Jun.] Henricus Romanus. † ylioppilaana, ‡ Puumalassa 11.4.1709.

Pso: noin 1702 Katarina Marander († 1709).

Appi: Askaisten kappalainen Henrik Marander 1631 (yo 1663, † 1703).

Pojanpoika: Puumalan kappalainen Henrik Romanus 7445 (yo 1749, † 1783).

Lanko: Kirvun kappalainen Henrik Marander 3922 (yo 1692/93, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 161a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #334; KA valtakunnanregistratuura 16.8.1695 f. 448 (Kyrkioherde Fullmackt i Pumala för Henricus Romanus ... förmedelst Laurent Påssas (katso 1230) dödelige afgång Regal Giäldet Pumala i Wijborgz Stifft är kommit att blifwa vacant och ledigt, och hos oss till des ersättiande underdånigst recommenderes och föreslås Capellanen i Säminge Wällärde Henricus Romanus, såssom den där icke allenast in examine uti dess studier och lärdom är befunnen swarsgod, utan och medelst dess långlige och flitige opwacktning uti Prediko-Embetet samt skickeligheet och gode gåfwor där till har giort sig meriterat och wälförtiänt); KA mf. ES 1851 (kk 20) Mynämäen ja Lemun käräjät 8.–9.6.1703 f. 60 (Dett anhölt fuller Sahl: Cappellans H:r Hinrich Maranders Måg, Studenten Henricus Romanus, att kunna få den Brenwijns pannan om händer, som warit länt till Jacob Hinderson i Hirfwos); KA mf. ES 1814 (ii 3) Virolahden käräjät 25.6.1678 f. 143v (Tillsporde Hr: Henrich Romanus Nembden och hela Närwarandhe Allmogen, om dhe kunna påminna sigh, det han allena haar opsiungit något Lijk wedh den Tijdh Han sin Hustross Nåde Åhr Predijkat haf:r, huar till Allmogen Swarade Neij, huilcket till laga Attest meddeless), Virolahden käräjät 25.6.1678 f. 144v (Föredrogh Cappellanen j Wederlax Sochn Hr :Hendrich Hoppius (katso 4599), huruledess Hr: Hendrich Romanus är sinnat af Hånom Sökia refusion för Hanss Antecessoris Sahl: H:r Gabrielis Itimæj anwändhe Omkostningar, opå dhe Huuss huilcke oppå Capplans bolet bygde äre); KA mf. ES 2004 (oo 5) Säämingin käräjät 26.–27.1.1680 f. 13v, Sulkavan käräjät 17.6.1681 s. 20, Säämingin käräjät 19.–20.1.1682 s. 34; KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Säämingin käräjät 18.–19.5.1685 s. 131 (Cappellan H:r Henrich Romanus Rätten föredrogh, hurusåsom Jöran Kåssoin, twärt emoot hans Kongl: Maij:tz placat, hållet Talko om een Lördagh, således dhe som hoos honom arbetat och druckit Gudztiensten försummat), Säämingin käräjät 3.–4.2.1686 s. 81 (H:r Henrich Romanus beswärade sigh öfwer Oluff Mohoinen, att hans Swijn hafwa upätet ½ tunna hweete), Säämingin käräjät 26.3.1688 s. 132 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärdhe H: Thomas Agander berättade att han hafwer ... låtit stämma Cappellanens Wördig och Wällärde H: Henric Romani hustru, hustru Catharina Timmerman för den orsaak skull, att hon d: 14 Febr: nästleden uthi Kyrckian då Sahl: Lagläsarens Lorentz Rööss (katso 2179) Enckia begrafwen blef, under Predikan stoort oliudh giordt, begiärade altså, att hon derföre plichta skulle, Cappellanen som nu tillstädes war, här till nekade, och sade att Kyrckioheerden af haat och afwundh henne detta påbörder, hwilket förorsaaker dhe twist dhem emellan warit, och ännu är), Säämingin käräjät 28.5.1688 s. 188; KA mf. ES 2007 (oo 8) Säämingin käräjät 9.–10.7.1694 f. 15 (Cappellanen Wällärde H:r Hinrich Romanus); KA mf. ES 2007 (oo 9) Säämingin käräjät 13.–15.10.1697 f. 189v, 191 (Saaken emellan honom och Kyrckioherden i Pumala Sochn Ehrewyrdige och Wällärde H:r Henricum Romanum); KA mf. ES 2008 (oo 11) Puumalan käräjät 27.–30.6.1698 f. 145; KA mf. ES 2009 (oo 15) Puumalan käräjät 19.–20.7.1701 s. 211 (Sig:r Thomas Agander upå Chatarina Brutgams (katso 1230) wägnar föredrog Rätten, huru som Kyrckioherdens Son hersammestädes Studiosus Hinrich Romanus har bem:te Chatarina Breutgam under Echtenskapz låfn häfdat och med barn rådt, det han med Romani egenhändige skrifwelse bewijste; Och som bem:te Romanus nu för tijden Studerar wid Åbo Universitet; Så anhåller hon emedlertijd att blifwa som en Erlig hustro Kyrckiotagen; Hwarföre som utaf hans skrifwelser nogsampt inhemptes, att hans tanckar warit att bebyggia Echtenskap med henne, och således Lägersmåhlet skedt under Echtenskapz låfn; Altså remitteres hon her medh till Ven: Clerum om des sökte Kyrckio gång hwarest lärer tagas i Consideration hwad Kyrckiolagens 5 Cap: 2 § innehåller), Puumalan käräjät 7.–8.11.1701 s. 298; KA mf. ES 2009 (oo 16) Puumalan käräjät 7.–8.1.1702 s. 10; KA mf. ES 2009 (oo 18) Puumalan käräjät 10.–11.11.1704 s. 341 (Studenten Hindricus Romanus instälte sig för Rätta och tillstodh sig för några åhr sedan barn aflat med förra Kyrckioherdens H:r Antonii Breutgams dotter Catharina Breutgam, williandes nu neka sig eij häffdat henne under Echtenskapz löffte, som hon 1701 widh sommar tinget genom sin Fullmehtige Thomas Agander med Romani egenhändige Bref bewiste ... bem:te Romanus sedermehra i Åbo lähn med en annan låtit sig sammanwijga); KA mf. ES 2009 (oo 19) Puumalan käräjät 16.–17.2.1705 s. 65 (Eldzskada); KA mf. ES 2010 (oo 20) Puumalan käräjät 6.–7.12.1706 s. 242 (Studiosus Henrich Romanus å sin Fader H: Pastorn Henrich Romani wägnar klagade öfwer däs Dragon Mårten Kiskinen); KA mf. ES 2010 (oo 22) Puumalan käräjät 14.–15.1.1708 s. 5 (och Sacellanus Lapstrandensis [Måns Hielman 4201] åter hijt, och jempte Sacellans bestälningen föra directorium öfwer församblingen för Pastoris dher sammastädes swagheet skull); KA mf. ES 2010 (oo 23) Puumalan ja Sulkavan käräjät 30.–31.7.1709 s. 280 (Pastoren i Pumala Ehrewyrdige och wällärde H:r Henrich Romanus anhölt om ett Laga bewijs öfwer sitt comportement och förhållande i församblingen ifron den tijden som V: Pastorn Sahl: Mag: Hielman hijt ankom; hwarföre uppå tillfrågan Nemden med närwarande af Tingzlaget enhällel:n betygade bemälte H:r Romanus hafwa ifron Sahl: Hielmans ankombst wähl och låfligen sig stält, så att de ingen orsak i någon måtto hafwa öfwer honom att klaga, uthan gåfwo honom det beröm och wittnesbörd, som en Rättsinnig Lärare ägnar och anstår, hwaröfwer detta H:r Pastori Romano till ett Laga bewijs meddeles, såsom till ett Lijtet beskydd emot en och annans obillige ansökiande twärt emot den Christeliga Kärleken och Kyrckio Ordningen att trängia honom ifron Församblingen), 293 (Pastorn H:r Henrich Romanus berättade sig ... till detta Ting föliande Personer låtit instämma Chergiantskan Maria Dahlberg angående en Flammerat Tröija och en Kiorttell, som har warit dess Sonehustros Catharinæ Marandræ kläder och Brodren H:r Henrich Marander till henne haar försålt, och Ander Kordinen ifron Mietola by angående en half Noth, som han ifron H:r Pastorn tagit), 294; KA mf. ES 2011 (oo 24) Puumalan ja Sulkavan käräjät 13.–14.10.1711 s. 217 (Pastoren Ehrewyrdig och Wällärde H:r Henrich Romanus anförde åthskillige beswär öfwer sin Successor Pastoren Ehrewyrdig och Wällärde H:r Gustaf Orræus 3481a), Puumalan ja Sulkavan käräjät 12.–13.1.1712 s. 2 (Kyrckioherden i Pumala Sochn, Erewyrdige H:r Gustaf Orræus, beswärade sig öfwer Kyrckioherdens H:r Henrich Romani Styf Son Lars Swan. Mainitun poikapuolen äiti oli Brita Herkepaeus, katso 2480); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–8.6.1672 s. 129 (Gouvernementz Cammarerarens i Ingermanlandh Per Arfwedzsons Roomans Attest). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 300 (LX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 338; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 47. — Y. Hormia, Romanus – Romanson. Genos 33 (1962) s. 99; G. Luther, Romanus – Marander. Genos 44 (1973) s. 23.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Romanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4495>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.