Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Per Arenius Petrus Magni, Vermlandus 35. Vht: talollinen Ölmehäradin eli Ölmen pitäjän Sannassa Måns ja Ingeborg Larsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1640 [Arenius] Petrus Magni [_ 2]. Keskimmäisen luokan stipendiaatti – kl. 1644. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1647 – kl. 1650. Respondentti 24.11.1649, pr. Eskil Petraeus U1. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1650 – sl. 1651. Stipendianomus 24.3.1652. — Stipendinotaari (1650–52). — Ahvenanmaan vt. pedagogi ylioppilaana 1644. Turun katedraalikoulun aliopettaja (hörare) 1652, 2. kollega 1655. Hammarlandin Eckerön kappalainen 1666. † Eckerössä 1686.

Pso: (jo 1656) Kristina Johansdotter († 1688).

Veli: Maalahden kirkkoherra Olof Arenius 34 (yo 1640, † 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (24.3.1652); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 16.10.1671 s. 113 (Capellan H: Per Arenius kärade til Jöran Michelsson j Kyrkieby, at dhenne giorde honom olijdeligit Wåldbeete opå hans Eng ... H: Pers Son), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 14.4.1673 s. 3 (Sacellanus, Wällärde H: Per Arenius, klagade, huru Erik Erikzsons j Kyrkeby hustru, Walborg, hadhe förwekne Bartholomæi Dagh 1672 tagit H: Pers fåwiska Son, Lars, som är ock dumbe, om 10 Åhr gammal, medh sigh op j Byn til sitt, j Meening, at han j fåwiskan skulle hafwa bortstuckit ett Låås, dhet hon förmodade honom åter sielf kunna igenfinna och frambära, men förgäfwes. Och wid samma Tilfälle hadhe Erikz lilla Son, på 5:te Åhret, Anders, kastat Lars j Ögat medh een hwass Sticka, och såleedes uthstuckit honom dhet wenstre Ögat), 4 (Sacellanus, H: Per Arenius angaf en part af Åhörarne, at dhe medh Tredsko innehålla hans Capellans-Ränta); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 19.3.1674, Hammarlandin ja Eckerön käräjät 26.3.1679 (H: Pers Arenij hustru, Kirstin Johansd:r sampt dotteren Margreta); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 9.2.1682 (Comminister opå Ekeröön, Wyrdige H: Per Arenius); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 9.1.1685 s. 9 (Cappell: H:r Peerss Son), 11 (fast Gudh än skulle hielpa honom från den suagheten, han nu hade, woro åldren doch hoos honom så stoor, at han eij för måtte Socknebud och annat slicht förrätta, katso 2139), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 6.10.1685 s. 99 (Cappellanen H:r Pers Son Johannes), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 19.3.1686 s. 34 (Capellanens H: Per Arrhenij Son Johannes), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 28.2.1687 (Cappellanens H: Pers änkia); KA mf. ES 3236 (Åland 10) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 28.3.1694 (Testerades att förre Cappellanens H: Per Arrehnij barn Sonen Olof Persson och dottren Ingebohr Persd:r woro förledne höstas kombne från Stockholm siuka, der dhe någon tijdh tient och intet hafft något annat att lefwa af i Winter än det Gott fålck af barmhärtigheet dem meddelt); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 1.–3.2.1709 s. 112 (Klåckaren Johan Arenius). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 8, 229, 233; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 2 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 19 (2.12.1640, Petrus Magni Werml:), 140, 244, 305, 307, 398, 424, 445, 468, 469, 477, 507, 509, 516, 526, 579; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 50 (Dn. Petrus Magni ‹Tämä?›), 225, 226, 228, 231–233; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 7, 16, 168; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 296, 442; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 156 (22.5.1664, ‡ her Peer Arenij barn); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 153. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 3; C. Ramsdahl, »Landsens skola.» Åländsk odling (1943) s. 31; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2774R, 2897D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 65; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2942R, 4193G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Arenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=35>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.