Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1671 Erik Hammar Ericus Zachariæ, Ostrobotniensis 2139. Vht: Kruunupyyn hospitaalin johtaja Zachris Eriksson († 1692) ja hänen 1. puolisonsa Karin Simonsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1671 [Hammar] Eric. Zachariæ Ostrob _ 107. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Ericus Zachariæ Hammar. Sacellan i Eckerö; Hospitals Predikant i Kronoby 1687; Pastor i Lemland 1699; tog afsked 1705 och dog 1711. Ylioppilas Uppsalassa 19.11.1674 Ericus Zachariæ Hammar O-Botniensis. Ex Academia Aboensi laudabili cum Testimonio accessit. — Hammarlandin Eckerön kappalaisen apulainen (1681). Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja 1687, samalla hospitaalin taloudenhoitaja vuodesta 1692. Lemlandin kirkkoherra 1699, ero 1705. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1700. † 1711.

Pso: Sara Garlou.

Veli: komministeri Nils Hammar 4173 (yo 1695, † 1714).

Poika: Zachris Hammar U557.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #219; KA valtakunnanregistratuura 11.11.1696 f. 648 (Till Cammar Collegium angående Predikanten widh Croneby Hospital Eric Hammar ... Consistorij Ecclesiastici i Åbo till Eder remitterade supplique, huarutinnan dhe underdånigst intercedere för Predikanten wid Croneby Hospital, Eric Hammar, attt han måtte blifwa bijbehållen wid Syslomans tiensten därsammastädes, huar uti han jemte Predikants beställningen till fölie af Eder till framledne landshöfdingen Grass afgångne ordres d. 29 Julij A:o 1692, af honom är blefwen immiterat. Och som Wij låte Oss samma Edert betänkiande i nåder wälbehaga; Altså hafwe Wij beordrat bemelte Consistorium att ställa sig sådant till effterrättelse, och låta bemelte Eric Hammar wid bägge tiänsterne förblifwa så länge han för Syslomans tiensten ställer behörig säkerhet), 11.11.1696 f. 654, 12.1.1699 f. 1 (Fullmacht för H:r Eric Hammar att wara Kyrkioherde i Lemlandz försambling på Åland ... kyrkioherde Embetet uti Lemmelands försambling på Åhland förmedelst Mag. Johannes Torpandri 3526 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt ... predijkanten wid Crono Hospitalet i Österbotten och Cronoby Socken H:r Eric Hammar hwilken icke allenast på Åland någon tijd, utan och i andre församblingar samt wid be:te Hospital och således uti samfälte 23 åhr wid prediko Embetet troligen och med behörig flijt upwachtat), 4.5.1699 f. 155 (Hospitals Predijkantz Fullmacht för Julenius 2714 ... medelst Eric Hammars befordran till Lämlandz Pastorat på Åhland, Hospitals Predijkantz beställningen i Cronoby är kommen att blifwa ledig), 23.11.1705 f. 325 (Kyrkioherde fullmakt på Lemlands Pastorat i Åbo Stift efter Erich Hammar, för Lector Extraordinarius wid dom Skolan i Åbo Wällärde Magister Gabriel Frondelius 3836 ... medelst Erich Hammars friwillige afträde, Lemlands Pastorat uti Åbo Stift är kommit att blifwa ledigt); KA mf. JK 667 Eckerön kirkonarkisto III (niteeseen sisältyvän Eckerön kappalaisten luettelon mukaan järjestyksessä kolmas viran haltija, Pehr Aræniuksen jälkeen, olisi Eric Hammar flyttad ifrån Eckerö till Norrbotten, tädan åter som Pastor till Lemland); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 9.1.1685 s. 8, 11 (Tillsporde hans W:tt H:r Erich Hammar, huru medh honom här effteråth blifwa skulle, och om de tilltrodde H:r Per 35 kunde dem wijdare i sitt Embete som sigh borde betiena? Resp: fast Gudh än skulle hielpa honom från den suagheten, han nu hade, woro åldren doch hoos honom så stoor, at han eij för måtte Socknebud och annat slicht förrätta, begärandes altså beholla H:r Erich), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 28.2.1687 (Wärderades den af H: Erich Hammar huggene weeden på ödess hemmanet Skogh i Kyrkeby, det han på frijheet optagit, men öfwergifwit och rest af landet til Österbåten, till 13 D: 5 ö: K:m:tt sedan tull och fracht woro af dragen, och war weeden 3½ fambn kast- och 2 bryggeweeder), Hammarlandin ja Eckerön käräjät 26.3.1690 (reciproque testamente, af dato d: 19 Junij 1681, underskrefwet af fordomb Sacellano Sahl: H: Per Arrhenio, och Sal:[!] H: Erich Hammar); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 18.–20.9.1699 (Kyrckioherden och Pastoren Wällärde H:r Eric Hammar, katso 3926), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 7.–9.3.1700 (Då förekom Jungfru Brita Hiller (vertaa 2410), för tijden stadder hoos Probsten i Jomala högwällärde H:r Matthias Bergh, anhölt och begiärte dhet Rätten wille sigh företaga Saken emellan Pastorskan härsammastädes dygdesamme Matronan Sara Garlou och henne angående Injurier och Oqwädins Ordh som Madam Garlou skall så wähl i denne Sochnen som ann Ständz oförswarl:n emot hennes Person uthspridt, medh den tienstl: tillförsicht att kunna här utinnan ett enteligit Sluut nå, alldenstundh Hiller täncker medh första öpet Watn, will Gud, at begifwa sigh till Swerige och dess Fädernes Ortt igen; Detta Ehrende blef Pastorskan så wähl som dess K: Mann Ehrewördige H:r Eric Hammar som war den andra Tingzdagen communicerat, hwar på Kyrckioherden medh Sochne Klåckaren Aron Michelsson insände Skriftel: Förklaring, hwar uthj H:r Hammar 1:mo föregifwer sig eij warit i rättan tijdh citeradt. 2:do ...), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 21.–23.8.1700 (Saken emellan Jungfru Brita Hiller Kiärande sampt Pastorskan härsammastädes Madam Sara Garlou, Swarande ... Pastoren Wällärde H:r Eric Hammar å sin Kiärestes wägnar ... sin Sohn Estudenten Dom: Zacharias Hammar); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 21.–23.2.1701 f. 17v, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 22.–24.9.1702 f. 267v, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 5.–8.9.1703 f. 423; KA mf. ES 3239 (Åland 13) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 17.–20.3.1705, Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 25.–26.9.1705 s. 73 (Kyrckieheerden Ehrewyrdige och wählärde H:r Erich Hammar kom för rätta berättandes sig blifwit föranlåten dett honom af gudh och höga öfwerheeten här till nådigst anförtrodde Kyrckieheerde Embete i denne Sochnen hoos sine höga förmän sielf willigt Resignera warandes sinnadh sig näst kommande wår på een annan ort om see; hwarföre han och nu för Rätta ... sig från all skiötzell och wårdnadh om Prestegårdz huusen, den han doch till wåren tänker att beboo afseijger så att han för dem eij wijdare answar hafwa må), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 2.–5.3.1706 s. 122 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Erich Hammar framträdde för Rätten gifwandes klageligen och medh tårar tillkänna ... utan och än hoos Kongl: Maij:t och Cronan för en anseenlig ballance af 330 D:r 11 öre S:m:t häfftar; Och som han påstår att detta hans råkade tillståndh förnembligast deraf härrörer 1:o att Sochnen är ringa och lijten jämwähl öfwer alt af Slätta Lägenheeter och åkrar består, som ganska ringa tijonde af sig kostar, men doch utj Cronans Jorde böcker till högt Mantahl blifwit upförde ... 2:o består sielfwa Prästbohlet af ringa ägor och Sandig Åker ...), Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 6.–7.8.1706 s. 658; KA mf. ES 3239 (Åland 14) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 18.–20.2.1707 s. 241 (des 3836 Antecessoris Kyrkioheerdens H:r Erich Hammars ägendom, redan för des ankomst hit till Landet, till Crono Gäldens afbetahlning är worden Seqvestrerad); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kruunupyyn käräjät 22.–23.2.1678 f. 42 (Hospitals föreståndaren Wäl:t Zacharias Erichsson); KA mf. ES 2084 (ss 15) Pietarsaaren pitäjän käräjät 16.–18.2.1693 s. 361 (Hospitahls förståndarens Sahl: Zacharias Erichzsons Enckias dygdesamme hustru Anna Graanbergz fullmechtige Hanss Christophersson Wijkar fordrade Af Erich Anderson i Masahållmen 17 dahl:r 11 öhre K: m: effter klaar Rächningh af hennes Sahl: Mans book Extraderat); KA mf. ES 2084 (ss 16) Uudenkaarlepyyn käräjät 16.1.1694 s. 94 (Hospitals Predikanten Wyrdige och Wällerde H:r Erich Hammar kärde till Anders Simonsson i Kyrkioby för des förrymbde tienst från Hospitalet); KA mf. ES 2085 (ss 17) Pietarsaaren pitäjän käräjät 1.–2.3.1695 s. 324, 326; KA mf. ES 2087 (ss 20) Närpiön käräjät 26.–27.9.1698 s. 488; KA mf. ES 2030 (rr 10) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 25.12.1656 f. 88v (Publiceradhes H:s Excell:tz H:r Scheringh Rosenhaanes Bookhållares Erick Hammars ankomne breeff till Arendatoren Johan Båckmöller); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kruunupyyn ylim. käräjät 23.9.1662 f. 213, Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1663 f. 312 (Företrädde Landz Secreteraren Wäl:t Zachris Erichsson på Landzhöfdingens, wällborne Herr Johan Graans wägna), Kruunupyyn käräjät 3.–4.8.1664 f. 557v (Företrädde Hospitals föreståndaren wäl:t Zachris Erichsson och tilltalte förrige dee fattiges föreståndares Håkan Hallwarssons Cautionister); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kruunupyyn käräjät 3.–4.8.1670 f. 481 (Secret: wel:t Zachariass Erichsson), Kruunupyyn käräjät 20.–21.2.1671 f. 559 (hospitahls föreståndaren wehl:t Zacharias Erichson), 562, Kruunupyyn käräjät 18.–19.8.1671 f. 795; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1672 f. 108v, 110v (Rudnäs hemman om 1 1/4 M:l Skatt uplystes nu tredie gångon för dhe 400 D:r K:m:t som hust: Margareta Wallerians d:r (katso 136) det lijkmätigt sin d: 21 April 1670 utgifne obligation til Hospitahls Föreståndaren Zacharias Erikson för pant satt hafwer); KA mf. ES 2033 (rr 13) Lohtajan käräjät 22.–23.7.1674 f. 780; KA mf. ES 2035 (rr 19) Kokkolan ja Kälviän käräjät 11.–13.1.1682 s. 48 (Secreteraren och Hospitals föreståndaren Welbet: Zacharias Erichsson); KA mf. ES 2036 (rr 21) Kruunupyyn käräjät 15.–16.8.1684 s. 167; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 542 (Wördigh och Wällärde H:r Erich Hammar beswärade sigh huruledes hans kiäre Fadhers Hospitahls Föreståndarens Well:tt Zachariæ Erssons Pijga Carin Jacobsdotter, sidstledne 3:ie böndagh ennär han tillijka medh sin hustru anlendt till sin Faders Gård öfwerfallit hustrun dygdesamme Sara Garlou medh Munbruuk och een ohörligh bannskap och Swordohm, hwarigenom han förmeente icke allenast henne hafwa begåt Sabbatz brutt, Uthan ock hans hustru emoth Prästernes Privilegier wara otilbörligen angrijpen); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 220 (Hospitals Predikanten wällerde H:r Erich Hammar); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 9.–11.9.1689 s. 228 (Framkom Hospitals Predickanten Wyrdigh och Wällärde H:r Erich Hammar Insinuerandes i Rätten å sin och sine Omyndige barns wägnar een skrifftel: protest Emot dhet testamente som hans Fader Hospitals Förståndaren Wälbet:de Zachrias Erichsson för någon tijdh skall oprettat hafwa sin hustru bem:te H:r Erichz Styfmoder hustru Anna Granbergh Och sine baren af seenare kullan H:r Erichz half Syskon till fromma Och fördeel Men H:r Erich och dess Barn till märkelige Præjudice och Gravation ... blef för denskull denne hans Protest Emoot åfwanbe:de testamente her medh actis publicis insererat Och honom detta till een Laga attest meddelt); KA mf. ES 2038 (rr 28) Kruunupyyn käräjät 28.–29.8.1691 s. 232 (För detta Landz Secreteraren Zachris Ersson framträdde och bad att effterföliande Testamente skrifft, han sig, sin hustru och barn emellan fattat, om all ded godz och Egendom, som effter honom skolle öfwerblifwa, sedan Cronans och Andre Privat Personers gäld wore afdragen, lagl: Oplysas skulle, som för Rätta blef opläsit och lydde Ordh ifron Ord, sålunda: ... Att, emedan Min Son H: Erich Hammar, af den förra kullan, allaredo haar richtigt uthbekommit och sielf emot tagit sitt fulla tilfalne Möderne; att således det, som då öfwerigt lemnade, är mitt enskylt, hwar om Jagh råder att disponera, som migh behagar; dessutan haf:r min Son bem:te H: Erich, nutit fritt uppehälle wid Scholar, så ock wid Abo och Ubsala Academier, till des han så widt blef uthi sina Studier förekommen, att han änteligen kom till det wyrdige Prästeståndet, som intet aflopp utan bekostnad för migh, då Jag sådan af min ringa Egendom, effter någre åhrs förlopp, förskaffade och igenom Wänner och Wänners Wänner, sökte och fordrade honom till Hospitals Predikant, dess Löhn och Månadz kåst, han allaredo någre Åhr richtigt åthnutit ... Hwar emot mine barn medh senare hustrun, ännu bägge Omyndige intet annat nutit, än opföde och nogaste kläder ... Skolandes min K. hustru Anna Erichz dotter och Twänne barn, Nils 4173 och Lisbetha enskylt Erfwa och til godo niuta, särdeles gåssen till sina Studier, alt hwad som effter migh lemnar, för H: Erich Hammar aldeles oturberat ... Eliest lärer Jag icke heller ringa till denne förordningh wara för orsakat, af det förtreet och swåra ord, som Jag och min Hustru af H: Erichz Hustru lijda måst ... Till Mehra stadfastelse hafwer Jag detta med eget Nampn och Signete bekreftat. Fiskiars holmen d: 15 Aug: A:o 1688 ... sedan det war opläsit, blef effter begäran fördt ad Acta, hälst emedan ingen war tilstädes, som här emot wille giöra klander); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 4.–5.1.1692 s. 2 (Hospitals Föreståndaren Wäl:t Zachris Erssons Fullmechtigh Jacob Matsson Sochneskrifware beswärade sigh öfwer dess Son Predicanten wedh Hospitalet Wäll:de H: Erich Hammar för ded han eij will betala till sin Fader dhe 375 D: Km:t som han sigh förmenar aff honom hafwa att fordra), Kruunupyyn käräjät 30.9.–1.10.1692 s. 236–240 (Notarien wed Lagmans Rätten wälbe:de Johan Ekenbohm Insinuerade i Rätten een Fullmacht han hade af för detta Hospitahls föreståndaren Sahl: Zachris Erichssons Enckia, dygdesamme hustro Anna Graanberg att uthföra saaken emot dess Stiufsson Wäll:de H:r Erich Hammar, angående ett oprättat Testamente, som Sahl: fadren oprättat för Stiufmodren och dess senare Barnen, så och någon skuldfordran); KA mf. ES 2038 (rr 30) Kokkolan ja Kälviän käräjät 4.–5.9.1693 s. 361 (Hospitals Predikantens Ehrewyrdigh H:r Erich Hammars ... antecessor Sahl: H:r Jacob Ristrenius 840), Kruunupyyn käräjät 8.–9.9.1693 s. 399; KA mf. ES 2038 (rr 31) Lohtajan käräjät 12.–13.1.1694 s. 65 (Häredzskrifwaren wällbetrodde Erich Munselius förestegh och uppå Sahl: Befallningzmans Zachris Erssons Änckias dygdesamma hustru Anna Graanbergz wägnar kärde till Johan Olofsson Tåskala, angående een Ängh Juntinijtu kalladh); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kruunupyyn käräjät 8.–9.3.1695 s. 320–325 (Företrädde Bårgmestaren ifrån Wasa wällbetrodde Johan Ekebohm 2933 och uppå frambledne Hosspitalls Föreståndarens Sahl: Zachris Ehrssons Änkias dygdesamme Matronas hustru Annæ Granbergz wägnar betackade denne Rätt för meddehlt Citation på hennes Stiuufsson Predikanten wed samma Hospital wyrdige och wällärde H:r Erich Hammar angående skulldfordran ...); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kruunupyyn käräjät 7.1.1697 s. 10 (Christian Pehrssonn ifr:n Hoppsala beswärade sig öfwer hosspitals Predikanten wyrdige och wällärde H:r Erich Hammar, för det han låtit bortföra 1 Bondskrinda Strandhöö ell:r Sääf som Christian bärgat wedh sin Äng Leerwijken, förmeenandes honom det giordt af den Orsak, att han samma höö effter wahnligheeten opsatt på H:r Erichs landh Lillhollmen att torckas), 14; KA mf. ES 2040 (rr 35) Kruunupyyn käräjät 28.3.1698 s. 480 (Hwadh wedkommer det beswär som LandzFiscalen wällbetrodde Bryniel Cygnell 2801 anförer emoot Hospitals Predijkanten Wyrdig och wällärde H:r Erich Hammar angående det Crono Ödes hemman i Hoffsalaby som Kongl. Maij:tt för några och tiugu Åhr sedan Hospitals Predijkanterne till Booställe allernådigst Oplåtit och det hwarcken af hans antecessorer eller honom skall wara excolerat eller bebygdt, katso myös 840), 483, Kruunupyyn ylim. käräjät 31.5.1698 s. 1184 (öfwer den af Landzfiscalen wällbetrodde Bryniell Cygnell emoot Hosspitals Predijkanten wyrdige och wällärde H:r Erich Hammar angifne Saken, angående hosspitalls Ladugårdz hemmanetz Fiskarhollmen olaglige häfdan- och brukande); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kruunupyyn käräjät 30.9.1699 s. 1120 (Fiskarhollmen, katso 3567). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135 (XXXII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 232; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 75; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #219; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 81 #219 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 16, 131.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Hammar. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2139>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.