Helsingin yliopisto

Tiedot

15.8.1688 Lars Rosenius Laurentius, Viburgensis 3519. Mainitaan äitinsä Elin Larsdotterin kanssa Lappeen ja Joutsenon käräjillä 5.–8.6.1691. Ylioppilas Turussa 15.8.1688 Rosenius Laur. Vib _ 177. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1688 d. 15. Aug:] Laurentius Rosenius. — Puumalan kappalainen 1693. † Puumalassa 1706.

Pso: Elisabet Helsingius tämän 2. avioliitossa († 1712).

Pson edell. aviomies: Taipalsaaren sijaiskirkkoherra Samuel Alopaeus 2404 (yo 1675, † 1689).

Appi: Jääsken kirkkoherra, FM Markus Helsingius 1072 (yo 1655, † 1678).

Poika: Tyrön kirkkoherra Markus Rosenius 5325 (yo 1722, † 1737).

Vävy: Liperin kappalainen Mårten Lång 4712 (yo 1703, † 1760).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 162b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #228; KA mf. ES 1816 (ii 7) Lappeen ja Joutsenon käräjät 5.–8.6.1691 f. 396v (Ändoch D:nus Laurentius Rosenius påståår att dhe 2 Th:r Malt som hans modher Elin Larsdotter köpt aff Arent Johanson Peukuri förledne Winttras hafwer warit odugligit); KA mf. ES 2006 (oo 7) Puumalan käräjät 1.–2.12.1693 s. 796 (nu warandhe Caplanen H:r Lars Rosenius); KA mf. ES 2007 (oo 8) Puumalan käräjät 12.–14.11.1694 f. 130v, Puumalan käräjät 18.–19.7.1695 f. 166 (Cappellanen Wällärde H: Lars Rosenius inlefwererade uti originali Ven: Consist: Wijb: Remissorial til häradzrätten af den 8 Apr: nästledne att optaga dhe beswär bem:te H: Lars förer emoth Sal: Kyrckioherdens H:r Anthonij Brudgums 1230 Enckia Christina Krantz angående den förargelse hon på nästförledne Påskedagh under Ottesången skall begått hafwa, då hon skall kallat honom bäst som han prädijkade Skälm, Hunsfått etc: Item tagit uti fyllan och ijfwer Myssan af sitt hufwud och kastat i bäncken. Jatkuu 29.–31.10.1695 f. 4v); KA mf. ES 2009 (oo 15) Puumalan käräjät 1.–2.3.1701 s. 90, Puumalan käräjät 7.–8.11.1701 s. 298; KA mf. ES 2009 (oo 19) Puumalan käräjät 30.6.1705 s. 196; KA mf. ES 2010 (oo 20) Puumalan käräjät 13.–15.1.1706 s. 2 (Capellan Wällärde H:r Lars Rosenius beswärade sig öfwer Johan Leskin i Pirtimäki), 7; KA mf. ES 2010 (oo 22) Puumalan käräjät 14.–15.1.1708 s. 5 (Af hans högwyrdigheet H:r Biskopen Doctor David Lund designatus Sacellanus i Pumala H:r Petrus Aschanius 4492 föredrog Rätten, huru som han wähl är hit kommen effter högbem:te H:r Biskopz förordning icke allenast att anträda den genom Capellans Sal: H:r Lars Rosenii vacante blefne Sacellanien, utan och befrynda sig med däs Styfdotter, på det Enckian med sine små Barn af honom någon hielp och understöd hafwa kunde; Men ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 236 (XLIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 32. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 187; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1114 (Rosenius Taulu 1); G. Luther ja U. Asikainen, Asikainen – Aschan. Genos 43 (1972) s. 90.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Rosenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3519>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.