Helsingin yliopisto

Tiedot

20.7.1658 Anton Brudgum (myös Breutigam) Antonius Michaelis, Viburgensis 1230. Vht: Lappeen kihlakunnan kruununvouti Michel Brudgum († ~1639) ja Sofia Skuldt. Ylioppilas Turussa 20.7.1658. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1658 20 Julii] Antonius Michaëlis. Näytteli Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä Genesis ætherea 9.1.1659 Antonius Brudgum. — Viipurin läänin jalkaväkirykmentin (Anders Munckin, sittemmin Maur. Wellingkin rykm.) saarnaaja 1662, rykmentinpastori 1668. Puumalan kirkkoherra 1681. † Puumalassa 1694.

Pso: 1662 Kristina Larsdotter Krantz († 1709).

Veljenpoika: ylioppilas Mikael Brudgum 1905 (yo 1667, † 1673).

Vävy: Joutsenon kappalainen Henrik Hordiander 3404 (yo 1687, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #33; KA valtakunnanregistratuura 27.10.1653 f. 210 (Donation på 3 ödes hemman för [Fendrich] Hans Brautgam ... i Nyslåttz Lähn, Safwolax Häradh och Pumala Sochn), 28.10.1694 f. 630 (Kyrkioherde Fullmacht för H:r Laurentio Påsse [Lappeen kappalainen Laurentius Laurentii Påsa, † 1694/95] uthi Pumala Pastorat ... Kyrkioherde Embetet uthi Pumala Försambling och Wijborgz Stifft, förmedelst H:r Anthon Brudgums dödelige afgång ähr wordet vacant och ledigt), 16.8.1695 f. 448 (Kyrkioherde Fullmackt i Pumala för Henricus Romanus (katso 4495) ... förmedelst Laurent Påssas dödelige afgång Regal Giäldet Pumala i Wijborgz Stifft är kommit att blifwa vacant och ledigt); KA mf. ES 2003–2004 (oo 5) Leppävirran käräjät 19.–20.1.1671 (Regementz pastoris H:r Anthonis Breutigums Attest der å Dat: Rijga d: 8 Novemb: 1670), Puumalan käräjät 13.–14.6.1681 s. 7 (Kyrckioheerden Wördig och Wällärde H: Anthon Brudgum), Puumalan käräjät 24.–25.10.1681 s. 74 (Prästegårdz bygnaden), Rantasalmen käräjät 14.–16.11.1681 s. 108 (Capit: Haans Brudgumme), Puumalan käräjät 12.–13.1.1682 s. 1, Puumalan käräjät 13.–15.11.1682 s. 65; KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Puumalan käräjät 5.–6.11.1683 s. 147, Puumalan käräjät 26.–27.5.1684 s. 43, 50, Puumalan käräjät 11.–12.2.1685 s. 108 (Michel Anthonijson Brudgumme, som förleden Sommar Mordbrennerne här wedh Pummala sundh begånget hafwer ... hwar till han swarade, att dhen högste Gudh honom tillförne medh Hufwudh swagheet straffat hafwer, han altså denna gerningh uthi sin swagheet begånget ... att hans Scholæmästare uthi Riga b:d Sigismundus, skall hafwa medh een steentafla, uthi hufwudet slaget så att någre been måste uthtagas, hwar af han denne siuckdoom först bekommet, Fadren H:r Anthon Brudgumme, tillijka med Modren hustru Kirstin Larsdotter, det samma med bitra tårar berättade ... Sentens ... ty kan denne Rätten honom för edzöhre bråth eij befrija, uthan dömmes effter det 21, 35 Cap: Edzöhre B: L: L: mista högra handh, och hans lösa godz till sköfning gånga, och sedan wara biltog öfwer heela Sweriges Rijke, och för det han huusen upbrendt hafwer, effter det 11 Cap: i Höghm: B: L: L: i båhla brinnas, och såssom Måhläganden förlijckter är, hafwer han sin Rätt förlorat, hwilket dåck alt dhen högl: Kongl: Hofrätt ödmiuckheet heemställes), Puumalan käräjät 18.–19.11.1685 s. 208 (Michel Anthonijson Brudgumme sielf tillstodh sig hafwa lönskelego begånget, medh Margaretha Pehrsdotter, och barn aflat, seijandes derföre plichta willia, Margaretha Pehrsdotter swarade att han hafwer lofwat henne ächtenskap, Michel Brudgumme eij nekade, uthan bekände sådant uthlofwat wara, men emedan han förnam henne medh een annor Man b:d Henrich Larson Röna, lönskelego begånget hafwa, kan han henne eij ächta ... Michel wille för henne bötha och ingalunda till ächta taga, Afsades altså at han böther 40 m:r Kånan i lijko måtto för lönskelegos Itererande 40 m:r, bägge ståå uppenbara Kyrkioplicht och afbidia församblingen), Puumalan käräjät 19.3.1688 s. 96, Puumalan käräjät 22.10.1688 s. 289; KA mf. ES 2005 (oo 7) Puumalan käräjät 13.5.1689 s. 125, Puumalan käräjät 21.10.1689 s. 326 (Kyrckioheerdens H:r Anthon Brugummes hustru, som uthi Häredzhöfdingens stugu sig högeligen beswärade både öfwer sin Man, så wähl som Son Michael Brudgumme kunde man eij annat giöra, uthan Ex nobili Judicis Officio, Nembden sådant föreställa, på dett een slijck groof Synd eij må ostraffat blifwa, och bestodh hennes klagan der uthi, att hennes Son hafwer hänne åthskillige gånger slaget, wijsandes Err på armen, och ögat, håret warit uthdragit som hon wijste, Säijandes det Sonen icke giör, Så giör Mannen, begiäradhe altså skilliobreff. Enär hon detta sade skickades effter Kyrckioheerden, och honom tillfrågades om det anståår een Prästman, Sådant Lefwerne hålla, och om det wore sant, som Hustrun berättade, här till swarade han ingen ting, Hustrun begynte sin förra klagan Iterera säijandes så frampt Sonen intet skaffas uthur wägen, så will hon taga een Knijff och skära halsen af sig, eller och dränckia sig i Strömen, säijandes der hoos att Sonen lärer taga lijfwet af sin egen hustru, och henne nu så Bastonerat, att hon intet kan stoort röra sig, och Eenär hon, eller Kyrckioheerden willia taga frijdh, så hootar han dem med döden ... Tilsades altså Befallningzmannen på nytt, att han endteligen skulle så laga, att han gripes, och i god förwaring hålles, hwilket alt ad acta fördes), Puumalan käräjät 23.–25.10.1690 s. 1 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Anthon Brudgumme Insinuerade Biskopens i Wijborgh Höghwyrdigh, H:r Doctor Pehr Bångz skrifft, aff d: 25 Aug: nästleeden, uthi hwilken han förordnar een Scholæmästare b:dh Laurentius Monselius, som Socknens barn uthi des Christendoom Informera skulle), 2, 4, 11–24 (Solldaten Phlip Pehrsson Håttånen framträdde och Rätten klageligen föredrogh huru såsom Föreraren Michel Brudgumme hafwer d: 11 Maij nästleeden om Söndagz afftonen uthur Klåckarens Christer Condiains stufwa här wed Pummala Sundh, sedan han hafwer drucket öhl och brennewijn medh een ifrån Randasalmj b:dh Johan Fredrichsson och en Student Hordeander 3404, när dhe gingo till sängz, Föraren skulle gåå heem denne Philip Håttånen uth roopat till taals med sigh ... slogh honom straxt under sigh, och hade wäll tagit Lijfwet af honom ty han war hans öfwer Man ... alla woro undan rymbde, alldenstund dhe höre roopet och kände wäll Michels illacka sinne ... sedan kommer Michel med een wärja, som han hade tagit uth ur Corporalens Johan Råtkes bodh ... och först sticker han een koo ... och söckia effter denne Philip Håttånen ... sedan renner han wärjan twärt igenom honom [Håttånens Fader] Tree finger Rätt öfwer hiertat, hwaräst han på funden afsombnade ... togh flychten till Prästegården, Hwaräst han blef fast tagen, och sedan förder till Nyslott, begiäradhe altså nu att han för slijck Syndh och öfwerwåld androm till wahrnagel Exemplariter måtte straffas, Föraren Michel Brudgumme här till swarade, och detta alt tillstodh som Håttånen refererat så passerat wara ... Sentens ... ty kan denne Rätt honom först för Edzöhre broth eij befrija uthan dömmes effter det 21 och 35 Cap: Edzöhr B: L: L: mista högra handh ... Skall och effter det 2 Cap: DråpM: B: L: L: gifwa Lijff för Lijff, hwilket dock dhen högl: Kongl: Hoff Rättz höghmogne omdömma i ödmiuckheet heemställes), Puumalan käräjät 18.–19.11.1691 s. 252–263 (I föllie af Häredz Rättens wedh sidste Häradz Ting d: 11 Martij 1691 afsagde opskofzdoom, företogz wijdare en högmåls saak, angående Kyrkieherdens her sammastädes Ehrewyrdige H:r Anthon Breutgams hustru Christina Larsdåtter Krantz, om det hon skall förgifwit framledne Corporalen Sven Spenner (vertaa 7052) uti brenwijn, så att han dagen effter blifwit dödh ... Jöran Larsson Karwinen intygade, att den tijd han tiente uthi Prästegården i Siu åhrs tijdh, har hennes Son Michel orächnelige månge gångor slagit henne och åthskillige blånader tillfogat, såssom i synnerheet har han 1690 om winteren släpat henne af håret effter sigh öf:r gården, och när Kyrckieherden då ändtel: frälst henne utur hans hender, har han äntå sparckat henne ... Philip Peterson Håltinen en Soldat witnade, att när han 1690 om Sommaren warit i Prästegården och giort skoor, haar Kyrckieherdens Son Henrich och en lijten dåtter Maria benämbd ropat honom genom dören att komma uth och hielpa deras Moder, och i det han då kom i förstugun har hennes Son Michel hafft sin wänstra hand uthi sin Mors håårlåck och medh den högra fattat henne i hakan och wrijdit hufwudet tillbaka, hafwandes en rake knijf twert uthi munnen, lijka som Slachtare pluga giöra der medh han welat skiära halsen af henne ... Pædagogus Laurentius Monselius intygade, den afledne Michel Brudgums Enckia, som är Kyrckieherdens dåtter ifrån Leppewirta, hafwa sagt sigh hört sin mann hota sin Moder ... och beskylt henne att hafwa förgiort hans barn, att det dödt, men hon Enckian el:r Swärdottren bedyrat högel: wedh Gudh och sin Saligheet, att hennes Swärmoder är der till oskyldig ... Christer Johansson Pajunen witnade, att när han medh Fyra Andra skulle fast taga Michel Brudgum ... Sedan han blef fördt till tinget, och der ifrån igen, då han och allareda war dömbd, har han sagt, skall iagh sättia lijfwet til så måste min Moor giöra det samma, effter hon eij welat löösa mig uth medh penningar ... Resolutio: Ehuruwäl man nu har opå den beskylte Modrens instendige begäran afhört några witnen för all dödelig händelsse skull, Lijkwäl emedan Målsäganden eij har warit tillstädes ... dy måste medh denne saaken ännu beroo till näste Ting), Puumalan käräjät 10.–11.2.1692 s. 1–16 (hustru Christina Larsdåtter Crantz, som är misstänckt, att hafwa förgifwit fordom Corporalen Sven Spenner, så att han dagen effter döden liutit ... bem:te Spenners Enckia, Hustru Elisabet Isacsdåtter Båck (vertaa 4527 ), som nu äger till man Corporalen Swante Schadewitz ... som boor i Jåckas Sochn ... 1:o Beropade han sig på Sal: Michell Brudhgums yttersta bekännelse, som han för Prästerskapet i Säminge giort hafwer; 2:o Confirmerar een Supplique medh der på Fölliande Kyrckieheerdens Ehrewyrdige och Wällärde H: Anthonij Breutigams deprecations skrifft daterat d: 19 Nov: 1685, een dagh för Corporalens aflijdande, att dem emellan een stadig träta warit ... Christina Larsdåtter swarade, att hwadh hennes Sons bekännelse weedh kommer; Så heemstälte hon hwar rättsinnig meniskia att efftertänkia, om hans wittne skall giälla, som henne medh hugg och slag sampt smäde Ordh så åffta och Omenniskligen handterat och bemödt hafwer, och elliest fördt ett Gudhlööst och Ochristeligit Lefwerne; ställandes Kyrckieheerde hustrun, som twifwelsuthan tagit till sigh nästan för mycket brännewijn, sigh elliest medh Owanlige affecter, seijandes sig willia gå i döden, och gifwa hwardeera af sine barn 100 R: D: och ändoch Mannen badh henne skämma sig och tijga, emedan hon eij wiste hwadh hon sade, så bleef sådant Lickwähl på Schadewitz begäran annoterat ... Kyrckieheerde hustrun producerade och fölliande attester Nl: Sin Sonahustrus Margaretha Oxmans (katso 9304) af d: 2 aug: 1691, medh Cemner Notarien Adolph Menschevers underskrifft såsom till witne ... Slötz altså till fölliande Doom i Saaken. Sent:a Belangande det Kyrckieheerdens här i Pumala Sochn Ehrewyrdige och Wällärde H:r Anthon Breutigams hustru Christina Larsdåtter Crantz är worden berychtat att hafwa förgifwit sin Granne Corporalen Swen Peerson Spennare uth brennwijn Anno 1685 uthi Novemb: Månadh på een Fredagh, att han näste dagen der effter är genom döden afgången; Så Oansedt någon träta dem emellan lijtet tillförenne warit hafwer, Corporalen Spenner och sedan han söp brennewijn på Gården i pastoratet, blifwit ganska häfftigt betagen, och effter den stunden intet meehra förmådt hwarken taala ell: swara, mycket mindre nyttia den ringaste Spijs eller dryck, uthan som bem:t är, dagen effter afleeden; Hwar till hennes egen Son, Michell Breutigam, som för någre sine Onda Giärningar skull är d: 17 Januarij 1691 bleefwen afflijfwadh, uppå sitt yttersta framhärdel: bekiänt, bem: sin Moder wara Orsaken och wållande ... Pröfwar Rätten hustru Christina Larsdåtter Crantz till ingen af dee henne på berychtade förgiärningar skyldig, uthan ehrkenner henne derföre frij och leedig); KA mf. ES 2006 (oo 7) Puumalan käräjät 30.–31.5.1692 f. 4 (Emellan Cappellanen Wällärde H: Michael Sawander, fordom Capellanens Sal: H: Israelis Ittimæi Enckia och Brofogden Johan Kåttrå å den ene sijdan Kärande, och Kyrckieherden Ehrewyrdige H: Anthon Breutigam Swarande ähre eense och sielfwe begiära een Laga Besichtning öfwer det twistige Pumala niemi landet, af hwilcket Käranderne ifrån Prästebordet een deel Prætendera), Puumalan käräjät 29.–30.3.1693 s. 270; KA mf. ES 2007 (oo 8) Puumalan käräjät 12.–14.11.1694 f. 121v (Framledne Kyrckioheerdens Sahl: H:r Anthon Brudgums Effterlefwerska dygdesamme hustro Chirstin Larsdotter Crantz anklagade sine 4 drengiar), 127, 130v, Puumalan käräjät 18.–19.7.1695 f. 166 (katso 3519), Puumalan käräjät 29.–31.10.1695 f. 4v; KA mf. ES 2007 (oo 9) Puumalan käräjät 1.–5.7.1697 f. 139v; KA mf. ES 2009 (oo 14) Puumalan käräjät 12.10.1700 s. 415 (Framledne Lendzmann Påhl Wåkalains Enckia hustru Christina Breutgam); KA mf. ES 2009 (oo 15) Puumalan käräjät 19.–20.7.1701 s. 211 (katso 4495); KA mf. ES 1833 (jj 3) Lappeen ja Taipalsaaren käräjät 8.3.1641 f. 269 (Kåm för rätta Manhafftigh Pedher Udni, och kärde till S: Michell Brudgumme Erffuingar om Spann:ll Fem T:nor Huilckett Spann:ll haf:r S: Brudgum öfuerdragett ådh W:tt Hans Kijll); KA mf. ES 1833 (jj 4) Lappeen käräjät 2.–3.10.1644 f. 60v (som witnen Edeligen bekänna, Som är Leutenambt Fridtz Groothe och Johan Brudegum), Lappeen käräjät 8.–9.10.1645 f. 91v (Sahl: Michill Brugums Enckia icke haffuer sigh instelt); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.10.1657 f. 350v (Leutenampten Manhafftigh Hans Brudgumme); KA mf. ES 1835 (jj 8) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 12.–13.2.1661 s. 2 (Capitein Hanss Brudigam genom sin skrifft, daterat Elbingen den 18 Januarij 1656 attesterar); KA mf. ES 1836 (jj 15) Äyräpään kihlakunnan käräjät 16.–19.3.1669 s. 8 (Testamente, Verificerat skrifftelighen aff Regementz Pastore Wällärdhe H:r Anthonio Brudgumme den 13 Augustij 1666); KA mf. ES 1839 (jj 24) Ruokolahden käräjät 6.–7.3.1683 s. 86 (Regementz Prestens H: Anthonij Brudgums bewittnande); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 7.–10.6.1689 s. 279 (Feltweblen Brudgum som nu eij tillstädes är); KA mf. ES 1840 (jj 27) Jääsken käräjät 29.–29.10.1691 s. 7 (Fältwäbelen Gustaf Brudgumme ... Brandstud); KA mf. ES 1842 (jj 36) Muolaan käräjät 2.–4.11.1699 s. 330 (Feltwebelen Gustaf Breutegam). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 76 (XIX); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 140 (26.10.1662, Ringdt till H:r Anthoni Brudgums, sampt J: Christinæ Krantz, bröllopz fest); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 5. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 184.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anton Brudgum. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1230>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.