Helsingin yliopisto

Tiedot

28.2.1655 Markus Helsingius Marcus Georgii, Nylandus 1072. Kotoisin Uudeltamaalta. Ylioppilas Turussa 28.2.1655 Helsingius Marc. Georgii Nyl _ 51. Stipendianomus 21.5.1655. Respondentti 11.1655, pr. Jöran Alanus U9. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1658. FK. Oraatio 13.6.1658. Respondentti 23.6.1658 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 11.6.1661. — Viipurin triviaalikoulun rehtori 1659, samalla koulun ja lukion laulunopettaja. Viipurin lukion kreikan ja heprean kielten lehtori 1668. Jääsken kirkkoherra 1675. Rovasti. † Jääskessä 1678.

Pso: 1661 Elisabet Holst (jäi leskeksi).

Poika: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741).

Poika: Siikaniemen kappalainen Jakob Helsingius U475.

Poika(?): ruukinsaarnaaja Nils Helsingius 3685a (yo noin 1690).

Poika(?): eskadroonansaarnaaja Markus Helsingius U555 († 1709).

Lanko: Johan Ulrik Törne 2762 (yo 1679, † 1695).

Vävy: Taipalsaaren sijaiskirkkoherra Samuel Alopaeus 2404 (yo 1675, † 1689).

Vävy: Puumalan kappalainen Lars Rosenius 3519 (yo 1688, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 85a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (21.5.1655); KA valtakunnanregistratuura 18.12.1673 f. 211 (För Mag. Marco Helsingio på Nyslotz Förstadz pastorat ... Wij Carl etc. Giöre witterligit at emädan som Pastoratet wedh wårt Slott i Wijborg och Norr Förstaden Sijkeniemi der sammastädes är vacant och ledigt, hwar till wår Troo Man och Landzhöffdinge wälb. Conrat Gyllenstierna och be:te Församblingens ledamöter hafwa i besta måtto recommenderat well:de Mag. Marcum Helsingium lectorem grecæ linguæ i Wijborgz Gymnasio wara wähl qualificerad för dess godha lärdoom lefwerne och skickeligheet skull, fördenskull hafwe wij nådigst welat förordna tillbetroo och confirmera som wij hermedh och i detta öpne brefz kraft frordne tillbetroor och confirmere honom Mag. Marcum Helsingium till Kyrkioheerde i bem:te Förstadh Sijkaniemi iempte Slottet); KA mf. ES 1844 (kk 4) Mynämäen käräjät 18.–19.9.1657 s. 91 (Kyrckioheerdens uthi Åbo, Höglärde M. Georgii Alani Fullmechtige H: Marcus Georgii); KA mf. ES 1846 (kk 7) Mynämäen käräjät 13.–14.10.1656 (M:r Jörans Alani uthskickadhe, D: Marcus Georgij); KA mf. ES 1784 (ee 9) Asikkalan käräjät 1.–2.7.1669 s. 96 (Närwarande å det Ehrwördige Consistorij j Wijborg wägnar Lectore Magistro Marco Hellsingio); KA mf. ES 1834 (jj 8) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–12.9.1660 s. 83; KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 8.–10.10.1672 s. 260 (uthi Venerandi Consistori Ecclesiastici Wiburgensis Fullmächtiges Höglärde Mag:ri Marci Helsingij Närwaru); KA mf. ES 1838 (jj 20) Viipurin pitäjän käräjät 18.–19.2.1675 s. 5; KA mf. ES 1838 (jj 22) Jääsken käräjät 27.–29.2.1679 s. 18 (Framträdde Johan Holst, och å Kyrckioheerdens Sahl: Mag:ri Marci Helsingij Enckias Hust:o Elisabeth Holstz wägna, kärde till Ryttarebonden Hans Cnutsson Pessinen: Att sedan han hafwer henne i kiöp åthbudit sitt Ryttarehemman i Jerfwenkylä; hafwer han gådt till den förrige Kyrckioheerdens Sal: M:ri Andreæ Henricij 1084 Enckia Hust:o Catharina Thessleff och det i lijka måtto åthbudit. Bidiandes Holst att M:ri Marci Enkia måtte blifwa widh kiöpet maintinerad); KA mf. ES 1838 (jj 23) Jääsken käräjät 16.–18.2.1681 s. 104 (Emedan Fordom Kyrkioherdens, Sahl: M:r Marchus Lachmannus[!] änckia, Lät inläggia dess Sahl: Mans egenhändige opsatz, på dess anlagde bekåstningar, till Präste Gårdens Reparation); KA mf. ES 1794 (gg 1) Salmin ja Suistamon käräjät 22.–23.9.1673 f. 162v (resterande häst wärde). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 128; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 65 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 36 (Marcus Georgii Helsingus), 46, 73, 108; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 373 (18.12.1673, Registratur ... som Pastoratet wedh wårt Slott i Wijborg och Norr Förstaden Sijkeniemi der sammestädes är vacant och ledigt ‹Tämä maininta on ristiriidassa sen tiedon kanssa, että Samuel Reuter olisi ollut mainitun viran haltija 1659–79!›); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #56; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 137 (26.11.1661, Ringdt till M. Marci Helsingij sampt J: Hellsteens‹!› brudapredikan). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 488; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 323, 325, 326, 329; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 327; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #170R, 3922G, 3923R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #244R, 942, 1899, 2361G, 3165, 3170, 3362H (prom. 1661), 3781R, 4387; T. Gronow, Släkten Holst i Österbotten och Västerbotten. Genos 83 (2012) s. 18.

Doria respondentti

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Markus Helsingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1072>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.