Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1688 Johan Kellander Johannes Marci, Björneburgensis 3529. * 8.10.1657. Vht: porilainen porvari Markus Mattsson Kellar († 1690) ja Valborg Eriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1688 [Kellander] Joh. Marci Björneb _ 177. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] Johannes Kellander. | Civis et Senator Bioerneburg. — Porvari Porissa 1698, raatimies 1705. Oli isonvihan aikana paossa Ruotsissa (1715–16). † Porissa 13.2.1736.

Pso: 1:o (jo 1698) Kristina Thelingius († 1702); 2:o 1703 Kristina Keckonius († 1764).

Appi: Porin pormestari Gabriel Keckonius 1580 (yo 1662/63, † 1709).

Veli: Merikarvian kirkkoherra Tomas Kellander 2901 (yo 1680/81, † 1716).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Elias Tellingius, myöh. Telin 4597 (yo 1701, † 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #325; KA mf. ES 1928 (mm 20) Ulvilan käräjät 7.–10.1.1690 s. 11 (katso 2899); KA mf. ES 1929 (mm 22) Ulvilan käräjät 25.–27.6.1692 s. 269; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 23.10.1690 s. 54, Porin RO 3.6.1695 s. 14 (Landbonden Jören Jacobsson ifrån Anola Gårdh Rätten föredrogh, sigh een tijdh handlat medh Sahl: Marcus Kellars Sterbhus, beklagandes Een Oxes wärde 34 dal:r Kopp:r Mynt, dhen han 1689 In Decembrj skall lefwererat hafwa, honom eij wara uthj Rächninhar godt giordt; Här å förklarade Sahl: Kellars Son Studenten Johannes Kellander opå sambtelige Arfwingars wägnar, tilståendes Oxen af bem: Jacobsson wara tilstält uthj hans Sahl: Faders Lijfztijdh, då han på sin Sotesängh legat, opå 64 dal: 28 öres Koppar Myntz gieldh, hwar om han då wedh Oxens framföhrande hade Clarerat medh hans Sahl: Fader, tagandes å nyo till borgens hwadh han behöfft, så att han då effter giorde skick Rächningh blifwit skyldigh 41 dahl:r, dett Sonen Kellander som samma tijdh heem anländat ifrån Stockholm reesan, effter des Sahl: Faders befalningh opskrifwit uthj geldhbooken till rest, hwar effter sedan Fadren Sahl: Kellar dödh bleff 1690 In Martio. Sedermehra hafwa Erfwingarne Clarerat medh åfftabem:te Jacobsson 1691 d: 24 Decemb: och då blifwit pro Testo 42 dal:r, Item 1693 den 10 Aprilis Sluten af een fremmande Student Tharvonius 3982 be:dh som des egenhendigh Styhl uthj Geldhbooken uthwijsar och opfördt pro resth 60 dal:r Kop: Mynt, Hwar emoth Jören Jacobsson skall aldrigh protesterat eller om Oxens wärde nånsin rördt, för ähn 1694 om hösten, sedan hans Gieldh blef transporterat och förder wedh Arffskifftedt opå Mågens Henrich Henrichssons andehl, Nembl: 66 dal:r 22 öre Koppar Mynt), Porin RO 9.11.1695 s. 32 (Mons:r Johan Kellander beswärade sigh öfwer Grels Lasticka, för dhen stoora skada Stadzens Fåår hoop genom des Giärdz gårdh skola giort förleden Julij Månadh uthj hans medh Wintter Rogh sådde Åker täppa), Porin RO 10.8.1696 s. 58, Porin RO 1.3.1697 s. 19 (Studiosus Mons:r Johan Kellander androgh skriffteligen, Huru såssom honom effter sin Sahl: Föräldrar någre Åkertäppor äre tilfallne, hafwandes Iembwäl een Gårdh här i Staden tilhandlat, hwilka han icke kunde sleppa handlöös, uthan satt sigh i sinnet att sättia sigh her sammastädes neder och söckia sin nähringh medh handels idkande Åstundandes fördenskuldh att få winna burskap, Hwilket ährende i Ödhmiukheet hemställes Hans Nådes höghwälborne H:r Landzhöfdingens höghgunstige godtfinnande); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 10.5.1702 s. 34 (Till Gestgifware uthj Johan Kellanders ställe Förordnades Erich Kellander, hwilken tillijka med Mattz Breda Gestgifwerijet i Staden förwalta skal), Porin RO 24.1.1703 s. 3 (Borgaren Wälförståndigh Johan Kellander Insinuerade sin Swågers Cappellans uthj Cauhajoki Sochn, Wyrdige och Wällärde H:r Matthiæ Nervandri 3289 på sambtl: sine medh Arfwingars wägnar, medh honom den 6 Maij 1702 Ingångne Förlijkningz skrifft om Arff, effter bem:te Kellandrj Sahl: hustro, Fordom dygdesamme hustro Christina Thelingia, som barnlöös dödt, Hwar uthj Kellander sin Sahl: hustros sambtl: Arfwingar tilsäger för dheras Arfzprætension Twåhundrade dal:r Koppar Mynt), Porin RO 22.3.1705 s. 15 (Till Notariens Johan Molis (katso 4167) Ahnhållande att få jembte Notariatet blifwa Rådhman uthj Sahl: Rådhmans Eskel Lijnmans ställe, blef bewilliat att dher om till Hans Nåde Höghwälborne H:r Landzhöfdingen bref skall afgå, och til ber:de vacantie föreslås, doch så att han booflyter sigh till Stadz, Skohlandes Handelsmannen Johan Kellander sedan wedh första öpningh wara närmast att komma uthj Consideration och befordringh åthniuta), Porin RO 3.5.1705 s. 24 (Såssom Hans Nåde Landzhöfdingen Höghwälborne H:r Jacob Bure medelst des uthgifne Fulmacht af den 7 Aprilis sidstledne, hafwer höghgunstigest behagat förordna Handelsmannen Johan Kellander till Rådhman her i Staden uthj framledne Sahl: Eskel Lijnmans ställe. Altså aflade bem: Kellander medh handh å book nu sin Rådhmans Eedh), Porin RO 8.5.1711 s. 63, Porin RO 8.3.1712 s. 54. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLIX); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #325. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 212; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1370D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3741 (1715), 4835 (1716).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Kellander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3529>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.