Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Jakob Ekelund Jacobus Jacobi, Austro-Finlandus 3576. Vht: Kemiön vapaaherrakunnan vouti ja Gundbyn rusthollin omistaja Jakob Jakobsson ja Maria Davidsdotter Gyllenbögel. Turun katedraalikoulun oppilas 23.10.1688 (in cl. rect. circ. infer., Jacobus Jacobi Ekelund Kimitoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1689 [Ekelund] Jac. Jacobi Austrof _ 179. Respondentti 1.6.1692 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 11.1694 pro gradu, pr. Torsten Rudeen U385. FM 26.11.1694. † (1708).

Pso: 1:o 1696 Elisabet Adolfsdotter Ehrenprijs († 1697); 2:o Elisabet von Plater tämän 1. avioliitossa.

Eno: Henrik Gyllenbögel 967 (yo 1653).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 41 (27.4.1690, Extractum Registrum /:venia verbo:/ Auditorium in ad Lectiones publicas inscriptione d. 5. Nov. 1689. Facult. Med. Nomina: ... Jacob Erlund‹!›), 463 ([1697], Dett beskylles Mag. Jacob EkeLund att hafwa under echtenskaps löffte belägrat Häbla Swensdotter, ...); KA mf. ES 1754 (cc 23) Perniön käräjät 24.–25.2.1696 s. 62, Kemiön saariston käräjät 5.–6.5.1696 s. 136 (Mag: Höghwähllärde Jacob Ekelundh på sin Faders Befall:n Jacob Jacobssons wegnar); KA mf. ES 1755 (cc 24) Perniön käräjät 11.–13.2.1697 s. 59 (upwijste och Jungfru [Christina] Sabelstierna een Bröllopz skrift, den på Capitains [Erich Göös] anhållande Mag: Högwällärde Jacob Ekelund skall sammanfattat), Kemiön käräjät 4.–6.10.1697 s. 241 (Mag: Jacob Ekelund on epäiltynä käräjärauhan rikkomisesta), 253 (asiamiehenä), (cc 25) Sauvon käräjät 12.–14.9.1698 s. 265 (på Jungf: [Gertrud von] Platers wägnar instälte sig Mag: Jacob Eklundh), (cc 26) Perniön käräjät 6.–7.10.1699 s. 319; KA mf. ES 1756 (cc 28) Kemiön käräjät 14.–15.5.1701 s. 194 (Prostens Hög Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Mag: Johan Forsenii Skrifwelse daterat Lojo d: 17. sidstledne Martii, der utj han berättar att såsom H:r Mag: Ekelund har igenom wiss berättelse utlåtit sig att willia Contentera dhe 60. D:r K:m:t som han utj Narven af Probsten lånt haf:r), Kemiön käräjät 22.–24.10.1701 s. 368 (Såsom Befal: Jacob Jacobss:n då han Gunby Rusthåll förskrifwit till H: Ryttmestaren Gyllenbögel, haf: det giordt med Sonens samtyckio derutj och förmäles att Ryttmest:n skulle hielpa Sonen, och dess utan utj åtskillige andre bref anhållit att Sonen Mag: Ekelund, skulle utj sin nödwändigheter blifwa af Ryttmestaren och hans anhörige undsatt); KA mf. ES 1852 (kk 22) Ylim. käräjät Kemiössä 10.–13.1.1705 f. 185 (Todistaja kruununvouti Gardelingin murhaoikeudenkäynnissä Mag: Jacob Ecklundz Hustro Elisabeth von Plater blef nampn gifwen att weta något om Saaken berätta hwilcken inkallades. Myös 28.–30.1.1705 f. 106v effter som bem:te Ecklund och Kyrckioherden [Henrik Florinus 3355] äro Syskone Barn, des uthan torde hennes berättellse angå Peldan; altså kunde ingen Edh af henne tagas, doch bekiände hon att Peldan warit en gång i Gundby hoos Majoren wälb: Johan Gyllenbögel); KA mf. ES 1888 (ll 17) Lohjan käräjät 3.–4.5.1700 s. 215 (Capitein Leutnanten Wälb: Johan Gyllenbögell ... des Syster Son Mag: Ekelund). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 448–450, 453, 514, 516, 590, 600, 602, 623; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 41; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 191 (1689:I, pro vale). — A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 13; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2322G, 2328G, 2329R, 2366G, 3348R, 3830G (1685); A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 146; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #18, 870, 933, 936H (prom. 1694), 990, 1003, 1004, 1549H (prom. 1694), 2191, 2450R, 3252R, 3432, 4419H (prom. 1694).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ekelund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3576>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.