Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1673 David Lund David Johannis, Bjernoensis 2257. * Halikon Åminnessa 13.3.1657. Vht: Perniön Latokartanon vuokraaja, rykmentinkirjuri Johan Jakobsson Lund († 1702) ja Margareta Davidsdotter Gyllenbögel. Turun katedraalikoulun oppilas 27.3.1671 (in cl. rect. circ. super., David Johannis Lund Biernoensis) – 10.5.1673 (testim. David Johannis Lund Biernoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1673 [Lund] Dav. Johannis Episc [_ 110. 145]. Respondentti 1675 (Marklin), pr. Jakob Flachsenius 787. Ylioppilas Uppsalassa 30.5.1678 David Lund [Aboa accessere honesto ornati testimonio.] | Episcopus Wiburg. inde Wexionens. Ehrenlundiorum Pater. Uudestaan ylioppilas Turussa 1679/80 [Lund Dav. Johannis Episc _ 110. 145]. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1680 – sl. 1685. Respondentti 26.3.1681 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. Ylioppilas Wittenbergissä 11.9.1682 Lund, David, Finland. Svecus. FM Turussa 7.12.1682. Ulkomaanmatka Saksaan ja Hollantiin 1683–85. Ylioppilas Jenassa 24.7.1683 [Lund] Dav., Finl. Svecus. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1691. Preeses 19.6.1701 pro doctoratu. TT Turussa 14.10.1702. — Austraalisen osakunnan inspehtori 1689–97, Pohjalaisen osakunnan 1694–1705. Fil. tiedek. promoottori 1697, teol. tiedek. 1703. — Turun akatemian varasihteeri 1680, 2. filosofian apulainen 1685, ylim. filosofian professori 1686, runousopin professori 1687, kreikan ja heprean kielten professori 1691, kolmas teologian professori 1697, toinen 1700, samalla palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1695, Turun ruots. tuomiok. seurak. kirkkoherra ja tuomiorovasti 1697 sekä Kaarinan kirkkoherra 1698. Akatemian rehtori 1693–94. Turun tuomiokapitulin jäsen 1696–97. Viipurin hiippakunnan piispa 1705, samalla palkkapitäjiensä Lappeen, Luumäen ja Taipalsaaren kirkkoherra s.v. Växjön hiippakunnan piispa 1711. Valtiopäivämies 1710, 1713–14, 1719, 1720 ja 1723. † Växjössä 12.10.1729.

Pso: 1:o 1687 Margareta Flachsenius († 1707); 2:o 1709 Kristina Gezelius tämän 2. avioliitossa († 1733).

Lapset aateloitu 1719 nimellä Ehrenlund.

Pson edell. aviomies: Turun hovioikeuden asessori Erik Talpo, v:sta 1681 Losköld 2867 (yo 1680, † 1707).

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jakob Flachsenius 787 (yo 1650, † 1694).

Appi: Turun piispa, TT Johan Gezelius 1785 (yo 1665, † 1718).

Veli: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697).

Poika: kuninkaallinen sihteeri Samuel Lund, v:sta 1719 Ehrenlund U660 († 1756).

Poika: kihlakunnantuomari Johan Lund, v:sta 1719 Ehrenlund U662 († 1736).

Kasvattipoika: Rydaholmin kirkkoherra, FM Jakob Flachsenius 3830 (yo 1692, † 1733).

Vävy: teologian professori, FM Abraham Alanus 3244 (yo 1685, † 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 123a, 123a; KA valtakunnanregistratuura 12.8.1684 f. 466, 16.10.1686 f. 550 (Confirmation på Extraordinarie Professoratet i Åbo för Mag. David Lund), 30.11.1687 f. 666 (Fullmacht för Mag. Davidh Lund, att wara Poeseos Professor widh Academien i Åbo ... såsom Professio Poeseos widh wår Academiæ i Åbo, ähr genom Professoren Mag. Petri Laurbecchij 914 befordran till Facultatem Theologicam, ledigh worden ... Extraordinarius Professor Philosophiæ, oss Ellskeligh Wähllärd Mag. Dawidh Lund), 28.5.1688 f. 279 (Fullmacht för Mag. Magno Steen 2499 at wara Professor Extraord. Philosophiæ wid Åbo Academie ... såsom Professio Extraordinaria Philosophiæ wid Wår Academie i Åbo är genom Professoren Mag. David Lunds befordran till Professionem Poeseos ledig worden), 3.12.1691 f. 623 (Fullmacht för Magister David Lund att wara Professor Linguarum Orientalium wid Academien i Åbo), 18.2.1692 f. 111 (Fullmackt för Torstano Rudeen U385 att wara Poeseos Professor wid Academien i Åbo ... såssom Poeseos Professionen wid Academien i Åbo förmedelst David Lunds befordran till een annan profession är worden vacant och ledig), 12.3.1697 f. 113 (Theologiæ Professors fullmacht wid Academien i Åbo för Mag. David Lundh ... medelst Mag. Andreæ Wanochij 2021 befordring till professionem Theologiæ secundam wid Wår Academie i Åbo, Professio Theologiæ tertia dersammastädes är kommen at blifwa ledig), 20.5.1697 f. 302 (Professors Fullmakt för Isac Pihlman 2136 ... medelst David Lunds befordran till Theologiæ Professionen wid Åbo Academie, dess härtills förträdde Lingvarum Professio därsammastädes är kommen att blifwa vacant oich ledig), 22.6.1697 f. 412 (Till Landzhöfdingen Creutz swar angående Successionen till Kyrkioherde Embetet wid Swenske och Finske Församblingarne i Åbo), 28.5.1698 f. 393 (Till Biskopen Doct. Joh. Gezelium swar, angående 2:ne Pastoraters separation och besättiande uti Åbo Stadh), 12.6.1700 f. 292 (Theologiæ Professors Fullmakt för David Lund ... medelst Andreæ Wanochii 2021 dödelige frånfälle Secunda professio in theologia wid Åbo Academia är kommen at blifwa ledig), 12.6.1700 f. 294 (Professoris Fullmackt för Simon Tolpo 1856 ... medelst David Lunds befordran des här tils förträdde tertia professio in Theologia wid Åbo Academia är kommen at blifwa ledig), 3.4.1702 f. 101 (Til Kongl. Rådet Gref Wallenstedt swar, angående Mag. David Lunds ansökning at få antaga gradum Doctoratus), 25.5.1705 f. 213 (Till Consistorium uti Wijborg swar, att sambla vota i Stifftet till ett nytt Biskopswahl), 25.9.1706 f. 375 (Fullmackt att wara tertius Theologiæ Professor wid Academien i Åbo uti Professor Tolpos 1856 ställe som succederat Doctor Lund, efter des befordran till Biskopz Embetet i Wiborgz Stifft, för Poeseos Professoren Torsten Rudeen U385), 14.11.1706 f. 417 (Kyrkioherde fullmacht wid Swänska Församlingen i Åbo och Nummis annexe effter Doctor David Lund för Theologiæ Professoren wid Academien därsammastädes wällärde magister Torsten Rudeen U385), 21.4.1711 f. 197 (Fullmacht för Biskoppen Doct. David Lund på Wäxiö Stifft), 21.4.1711 f. 199, 23.5.1719 f. 64 (Inrikes civilexpeditionen, Sköldebref för Biskop Lunds Fru och Barn ... David Lundh, hwilken sedan han wäl anlagdt sin ungdoms tid, och lagdt en god grund till lärdom och wackre wetenskaper wid Academien i Åbo, har han dersammastädes så wähl som sedermera i Upsala åhr 1678 giort så berömmel. framsteg i des Studier, att honom wid des återkomst till Åbo 1679 blifwit anbudit att taga gradum magistrii, hwilket han doch den tiden intet welat antaga, innan han åhret der effter alla examina som till samma heders ernående erfordras, undergått. Han har ock widare de fölliande åhren sin tid medelst nyttige resor utomlandz tillbrackt, och under det han Academierne i Rostock Wittenberg och Jena besökt, beflitat sig om lärde Mäns bekantskap ock umgiänge, af hwilka han en noga erfahrenhet, särdeles i det Hebraiske och andre främmande språk inhämtat; Och som i Jena gifwits tilfälle, för det der warande nampnkunnoge Bibliothec, att winna en grundelig kundskap i Theologier, hwar till han alt ifrån sin ungdom hafft en särdeles böijelse; Så har han derstädes märkel. förökt den kundskap han tilförende ägt, om stridigheterne uti Religions wäsendet, samt hwad till studium Exegeticum och Historiam Ecclesiasticam hörer. ... Så hafwe Wij i nåder för godt funnit des hustrus och barns här till hafde Stånd i ett fördehlachtigare at förbyta; Giörom det ock här med och i krafft af detta Wårt öpne bref, samt af Kungl. macht och myndigheet i så måtto, at Wij skiäncke, gifwe och tillägge hans hustru och barn så man som qwinkiön, arfwinge effter arfwinge, adeligit stånd och wärde, jämbwäl effterfölliande wapn och Sköldemärke, nembl:n En Skiöld i twäran fördelt i twenne lika dehlar, warandes det öfre Fältet af gull, hwarti stå tre gröna trän, af hwilka det medlersta är något större; uti det nedre fältet som är blått, är en face flyrande ström af silfwer. Åfwan på Skiölden är en öpen Tornerhielm, uppå hwilken står ett korss af gull, frammanföre ett par gröna kors wijs lagde lagerqwistar, Crantzen och löfwärcket är af gull, silfwer och blått, aldeles som detta wapnet med sina rätta och egentel. färgor här hos afmåhlat finnes. Wij effterlåte dem jämwähl til en åthskillnad ifrån andra adelige Slächter uti Wårt Rike at nämbna och skrifwa sig Ehrenlund, samt det samma så wäl som förenembde Skiöldemärke föra och bruka uti alla Adelige och Riderl:e handlingar och samqwämer, så som Fältslacktningar etc.), 2.6.1720 f. 51 (Inrikes civilexpeditionen, Resolution på Biskoppen David Lunds Memorial ang:de Sahl. Biskoppen Gezelii 1785 Bibelwärck med mera), 18.10.1721 f. 102 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Gezelius 4394, att wara Biskop i Wiborgz och Kymmenegårdz Stifft ... medelst Biskopen Doctor David Lundz transport till Wexiö Stifft ledigt blefne Biskops Embetet i Wiborgz Stifft). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141 (XXXIII), 183 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 286; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 36, 41 passim, 110, 241, 242, 255, 256–257, 293, 325, 383, 397, 408, 411, 415–417, 431, 439, 446, 463, 470, 485, 486, 491; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 7, 30, 38, 66, 67, 74, 87, 90, 94, 95, 148, 157, 165 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 379; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 253; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 114; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 8; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 159 passim; Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe 2 1660–1710 (bearb. v. F. Juntke, 1952) s. 212; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 491; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #32; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 155 (1671:I), 157 (1672:I), 159 (1673:I, pro vale). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 45 V#962; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 43, 74, 84; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 183; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 292; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 59; C. O. Arcadius, J. A. Franzén och E. A. Zetterqvist, Växjö stifts herdaminne [I] (1921) s. 58; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 453 (Ehrenlund Tab. 1); G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 253 (Supplement); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #33G, 34G, 58G, 66G, 110G, 116G, 133D, 136D, 187D, 879G, 928G, 962R, 973G, 978G, 980G, 986R, 1001G, 1003G, 1355D, 1420G, 1434G, 1436G, 1444G, 1451D, 1458G, 1468D, 1469G, 1471G, 1476G, 1481D, 1481G, 1488G, 1518G, 1520G, 1521G, 1845D, 1851D, 1852D, 2164G, 2170G, 2197G, 2316–2369P, 2318G, 2320G, 2321G, 2322G, 2324G, 2330G, 2332G, 2338G, 2339G, 2340G, 2341G, 2342G, 2344G, 2345G, 2346G, 2347G, 2348G, 2351G, 2354G, 2363G, 2366G, 2622D, 2634D, 2638D, 2640D, 2644D, 2662D, 2664D, 2665D, 2741G, 2936G, 2938G, 2939G, 2945G, 2947G, 3239D, 3347D, 3359G, 3374D, 3641G, 3664G, 3666G, 3849D, 3993G, 4012D, 4022G, 4028D, 4200G, 4237G, 4263G, 4264G; G. Ekström, Västerås stifts herdaminne II:1 (1971) s. 376 (tämän mukaan piispan isä, rykmentinkirjuri Jöns Isaksson Lund, olisi Badelundan ent. kirkkoherran poika); C. Callmer, Svenska studenter i Wittenberg. PHT 72 (1976) #616; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 83; B. Godenhielm, Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, inte Lind. Uppsatser VIII (1987) s. 121; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 121; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #303H, 603H, 904H (vih. 15.12.1687), 948H, 1045H (vih. 15.12.1687), 1108H, 1140R, 1202R, 1973, 1992, 2032, 2183H (vih. 15.12.1687), 2191H (vih. 15.12.1687), 2443–2491, 2567, 2568, 2705H, 2777, 2784, 2803H, 2821G, 3056, 3107H, 3150, 3180H (vih. 15.12.1687), 3314H, 3315H, 3395H, 3439, 3711H (vih. 15.12.1687), 3799, 4056, 4060, 4061, 4065, 4066, 4068, 4192H (vih. 15.10‹!›.1687), 4284G, 4378H, 4392H, 4453; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 314; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 468.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Lund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2257>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.