Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Jakob Siikalenius, myöhemmin Cobitius Jacobus Matthiæ, Tavastensis 3581. Vht: Vihdin Pyhäjärven Ul. kappalainen Matias Siikalenius (Matthias Jacobi, † ~1686) ja Elisabet Jöransdotter Agricola. Turun katedraalikoulun oppilas 24.2.1682 (in cl. d:ni Karkuensis, Jacobus Mathiae Vichtiensis). Ylioppilas Turussa kl. 1689 Siicalenius Joh.‹¿› Matt:æ Tav _ 179. Mainitaan ylioppilaana vielä 1697.

Eno: Messukylän kirkkoherra Nils Agricola 1592 (yo 1662/63, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 175a; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 469 (29.4.1697, puhtaaksikirjoitetussa registratuurassa ylioppilas Cobitiuksen etunimenä on ensiksi Henricus ja myöhemmin samassa tekstissä Jacobus); KA mf. ES 1849 (kk 13) Marttilan käräjät 25.–26.5.1696 f. 250v (Såsom Michel Hindrichson i Hångasto den 2. Februarij 1695: Caverat för Studenten Jacob Cobitius eller Sijchalenius ifrån Wichttis S:n angående 29: D:r K:m:t som bem:te Cobitius eller Sijchalenius ähr skyldig blifwen till Borgaren Erich Frijbytare i Åbo, tillståendes Michel Hindrichson nu sielf samma Caution, och att han lofwat betala denna fordran om icke Studenten sielf inom en Månad sig med betalningen skolat infinna, hwar på Borgaren Frijbytare gif:t Studentens häst löös som han för denne gelden Arrestera låtit, altså dömes berörde Michel Hindrichson efter lofwen samma Tiugu Nijo Dal:r efter det 12: Capit Kiöp M: B: L: L: till Borgaren Erich Frijbytare betala och sökia han sedan Studenten igen bäst han kan och gitter, Skolandes Michel des förutan ehrleggia i expenser 1: D:r Sölf:r m:t.); KA mf. ES 1881 (ll 3) Lopen käräjät 1.10.1663 f. 29v (H:r Mathias Jacobi aff Sikala); KA mf. ES 1882 (ll 5) Lohjan käräjät 12.–14.10.1669 s. 68 (Wyrdige H. Matthiæ Jacobi Sijcalenij Werbi Divini Ministri in Wichtis attest), Vihdin käräjät 14.–15.2.1670 f. 7 (Tå tilstoo Caplan H:r Matthias ifrån Pahajärfui sig hafua ingådt i Caution för); KA mf. ES 1884 (ll 7) Vihdin käräjät 10.–11.10.1683 f. 148 (Framstegh Wäll:de H: Mathias Jacobi Sichalenius wedh anhållan at om dhess Ryttare hemmans i Sickala beskaffenheet lagligen ransakas måtte); KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 20.–21.2.1688 f. 50 (Emedan Högwördige H:r Biskopen remitterat den twist som emellan h:o Elisabet Agricola och D:m Gabrielem Walman 2880 uppkommen är om dheras Contract för hennes sahl: Mans H:r Matthiæ nådhåhr, begärandes nu H:r Gabriel 11 D: S:m:t för sin resa till Åbo och Expenser, emedan Kyrkioherden Ehrewördig H:r Nils Agricola å sin systers wegnar medh honom accorderat haf:r först, och sedan ingår hon Contract med en annan, hwilket H:r Kyrkioherden å sin systers wägnar sielf tillstår nu här för Rätta skedt wara; Altså förlijchtes dhe med handsträkning att Enkian gifwer H:r Gabriel 5 D: S:m:t); KA mf. ES 1885 (ll 8) Vihdin käräjät 11.8.1688 f. 169 (Emedan Jören Matsson i Sikala sig med Johan Hindersson i Nyhkälä lagl:n för sittiande Rätt förlijkte om 1685 åhrs wext af Sikala hiep hemmanet, som Johan och Simon i Nyhkälä 1686 den 16 Julij är dömbdt till Sahl:gh H:r Matz Sichalenium, Jörens fader att betala); KA mf. ES 1885 (ll 9) Vihdin käräjät 7.3.1690 f. 26v (Jacob Sichalenius beswärade sigh öfwer Rytmestaren welb: Hindrich Ekstubbe och Corporal:n welb: Lorentz Stålhane, för dett dhe intet betalt hans Sahl: Faders Cappellanens Matthiæ Sichalenij Capplans Rentor ifrån 1662 till A:m 1685); KA mf. ES 1887 (ll 14) Vihdin käräjät 25.–26.2.1697 s. 165 (Michell Hinderssonn i Hångisto och Sanct Mårtens Sochn fordrade 29 D:r Kopp:r m:t med Een D:r Sölf:r m:t Expenser af Jören Mattssonn i Sijkalla, som Michel effter häredzdomen Uthi bem: Sochn af d: 25. etc: Maij 1696. kommit att betala för Jörens Broder Studenten Jacob Cobitius till Borgaren i Åbo Erich Frijbytare, dock ... Altså ehrkendes Jören Mattsson i detta måhl Frij), Vihdin käräjät 25.–26.2.1697 s. 187 (Jören Mattssonn i Sijkalla beswärade sigh öfwer des Broder Johan Mattssonn, att han will tillägna sig ifrån hemmanet een häst Fohla); KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1690 s. 1601 (Sahl: Pastoren i Messuby Ehrew: H:r Nils Agricola ... dess Systerson Jören Mattzson i Sikola by och Wichtis Sochn); KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–29.1.1691 s. 91 (Sahl: Kyrckioheerdens j Messuby H:r Niels Agricolas 1592 qwarlåtenskap ... hustru Elisabetz Son Jacob Mathiæ sade för rätten sigh willia sökia sin dehl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 237 (XLIX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 350 (isä), 522 (isä); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 24, 29; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 625.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Cobitius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3581>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.