Helsingin yliopisto

Tiedot

(1680) Gabriel Wallman Gabriel Abrahami 2880. Nähtävästi kotoisin Sysmästä, veli Johan Abrahamsson Wallman († 1696) oli Raaseporin läntisen kihlakunnan kruununvouti. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 4.12.1680. — Saarna-apulainen Vihdissä ylioppilaana (A. J. Hipping, Beskrifning öfver Wichtis socken, 1845, s. 101). Vihdin pitäjänapulainen 1688. Hämeenlinnan pedagogion kollega 1689, triviaalikoulun kollega 1690. Hämeenlinnan kirkkoherra 1700. ‡ Hämeenlinnassa 19.11.1704.

Pso: Maria Revalius († 1714).

Appi: Pälkäneen kappalainen Sigfrid Revallius 935 (yo 1652/53, † 1688).

Poika: Huittisten kappalainen Gabriel Wallman 5083 (yo 1709, † 1752).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 6.4.1691 f. 120 (Inspectors fulmacht wed Barsund för Johan Behm ... såsom Tullnärs beställningen wid Norre Siötullen i Barsund uthi Nyland medelst den förre Tullnärens dödelige frånfälle är kommen att blifwa ledig och hoos Oss till dess ersättiande underdånigst nämbnes och föreslåås för detta Crono-Befallningzmannen öfwer Raseborgz lähn, ährlig och förståndig Johan Behm), 23.6.1700 f. 299 (Kyrckioherde Fullmakt, för H:r Gabriel Willman, wid Tafwastehus Stad och Slått ... Kyrckioherde Embete wid Tafwastehus Stad och Slått medelst H:r Gabriel Röökmans 2233 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 4.9.1705 f. 274 (Kiörkioherde fullmacht för Martin Florinus 3652 på Tafwastehuus Slotz och Stadz försambling ... medelst Gabriel Valmans dödelige frånfälle, Tafwastehuus Slotz och Stadz försambling är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1785 (ee 10) Sysmän käräjät 23.–24.10.1674 s. 149 (Fåugdskrifwaren förståndig Johan Abrahamson), Sysmän käräjät 14.–16.9.1675 s. 64 (Sochneskrifwaren Förståndigh Johan Abrahamson Wallman), 65 (Kom för Rätta Qwartermäst:ns wällb: Frantz Lodwijk Swahnströms Constituerade Fullmächtige Förståndig Gabriel Abrahamson); KA mf. ES 1721 (bb 10) Sysmän käräjät 16.–17.10.1679 f. 20v (Opbördzskrifuaren Johan Abrahamson. Asian käsittely jatkuu 15.–16.2.1681 f. 23v: Opbördzskrifuaren Johan Wallman); KA mf. ES 1722 (bb 11) Sysmän käräjät 12.–13.3.1685 s. 31 (Befallningzman Wel:t Johan Wallman); KA mf. ES 1724 (bb 16) Sysmän käräjät 22.–23.7.1695 s. 229 (Befallningzman Wehlbet:de Johan Wallman haf Rätten tillkenna huru som förledne höstars des Ryttarehäst är af Soldaten och Tråsspojken Eskill bårt stulen på dess Ryttare hemman Känmäki); KA mf. ES 1726 (bb 21) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 19.3.1701 s. 77; KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 10.9.1685 f. 124v (Corneten Edel och Manhafftigh Lydert Tostman, genom sin Fulmechtigh D:num studiosum Gabrielem Wahlman, anklagadhe Corporalen Manhafftigh Abraham Hermainen), Vihdin käräjät 20.–21.2.1688 f. 50 (Emedan Högwördige H:r Biskopen remitterat den twist som emellan h:o Elisabet Agricola och D:m Gabrielem Walman uppkommen är om dheras Contract för hennes sahl: Mans H:r Matthiæ [Matthias Jacobi Siikalenius] nådhåhr. Katso 3581); KA mf. ES 1887 (ll 14) Karjaan käräjät 29.–30.1.1697 s. 53 (Framl: Crono Befallningz Mannens Sahl: Johan Wallmans Enckia dygdesamme hustru Maria Grönwall lät upwijsa twenne Attester), Karjaan käräjät 7.–8.7.1697 s. 523 (Dhet insände Collega wid Thafwastehuus Schola Wällärde H:r Gabriel Wallman des Skrifwellse till denna Retten, hwar uthinnan han beropar sig å den protest som han d: 11 förl: Martii afferdat till Undertecknadt, emoth dhe Attester som des framl: Broders Crono Befallningzmannen Sahl: Johan Wallmans Enckia Maria Grönwall har wid Tinget d: 29. och 30. sidstledne Janu: Upwijst och låtet inteckna om det bem: hennes Man, hwilcken uthan Barn afgådt, skulle hafwa tillsagt och Testamenterat henne Qwarlåtenskapen effter honom sedan Cronones Balance och annor gield wore Clarerat); KA mf. ES 1888 (ll 16) Karjaan käräjät 26.–27.1.1699 s. 60 (Befallningz Mans Enkia, eller nu mera Tullnärens Wälbet:de Johan Behms hustru dygdesamma Maria Grönwall); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Hämeenlinnan RO 17.–18.10.1699 f. 617v; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 28.9.1696 (Sahl: Befallningzmans Johan Wallmans Begrafningh), Tammisaaren KämnO 15.1.1712 (Såssom Sahl: Tullner Johan Behms Enckia Madam Maria Grönwall Genom sin Barns Præceptor Mons:r Magnus Apellholm 4823 låtit här i Rätten inläggia en skriftel: klagemåhl öfwer Handelsman Jacob Wulff). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 186 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. X; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 117 (4.12.1680), 122 (8.12.1680). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 332, 358; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 282; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2617D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Wallman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2880>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.