Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Nils Agricola Nicolaus Georgii, Vichtiensis 1592. Vht: Vihdin kirkkoherra Jöran Agricola (Georgius Bartholdi, † ~1675) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Klemetsdotter. Ylioppilas Turussa 1662/63 [Agricola] Nic. Georgii [Vichtens _ 73]. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (von Fersenin, myöh. H. H. Rehbinderin rykm.) saarnaaja 1674, rykmentinpastori 1677. Messukylän kirkkoherra 1687. † Messukylässä 1690.

Pso: Valborg (henkikirjoitettu Turussa 1675).

Veli: espoolainen ratsutilallinen Johan Agricola 1593 (yo 1662/63, † 1710).

Veli: Kalvolan kirkkoherra Jakob Agricola 1900 (yo (1667), † 1700).

Sisarenpoika: Jakob Siikalenius, myöh. Cobitius 3581 (yo 1689).

Lanko: Vihdin pitäjänapulainen Per Boterus, myöh. Aquilinus 443 (yo 1644/45, † 1676).

Lanko(?): Messukylän pitäjänapulainen Samuel Kuckerus 2605 (yo 1677/78, † 1689).

Lanko: Teiskon kappalainen Karl Asp 3457 (yo 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 3a; KA valtakunnanregistratuura 10.11.1687 f. 633 (Collation för H:r Mårten Rivelio 2448 att wara Regiementz Präst under Åbo Lähns Infanterie, uthi H:r Niels Agricolæ ställe ... H:r Nils Agricola ähr för en tijdh sedan till ett pastorat uthi Finland kalladt och förordnat worden); KA mf. ES 1921 (mm 5) Loimaan käräjät 11.–15.12.1640 f. 92v (Effter her Jörens i Peldoiss, och hans Far brors Sons Matz Pållsson ib:m äskan och begeran ... at skiffte och dele arf dem och flere Syskien emillan för Fäderne och Möderne ifrå be:te Peldois, huilcket skall skee i Mårgon), Loimaan käräjät 28.–29.11.1643 f. 371v (Kärde her Jören Bartholli Caplan i Wichtis Sochn, till sin broders Påfual Bertilssons hustru Aplunia Knutzdotter i Peldois, om sin Andel och Arfzrett af be:te Peldois hemman ... som honom Uthi Arfzskifftet och jenckning som der opå den 16 Decemb: 1640 hållet är, för Fäderne och Möderne til fallet är ... sin bror Son Matz ... her Jörens Syster man Michil Erichzson i Mannis); KA mf. ES 1921 (mm 6) Loimaan käräjät 29.–31.3.1645 f. 48v (Begierade her Jören Barthollj Caplan i Wichtis Sochn och Hattula Häredh optaga eeth sin Faders Ödes hemman i Peldois by Under 2½ öres Skatt, huilchet tilförne medh det andra hemmanet som hans Fader tilförne i samma by besutit hafwe ... Och på åhr 1636 igenom arfskiffte bröderna emillan är blifuit åthskildt, Och Eskill Bertilsson af be:te Ödes hemmanet senast skattadt Utaf, och är der af Knecht skrefuen), 49 (her Jören i Peldois); KA mf. ES 1923 (mm 8) Loimaan käräjät 16.–18.11.1653 f. 161, Loimaan käräjät 17.–18.3.1654 f. 364v; KA mf. ES 1923 (mm 9) Loimaan käräjät 16.–17.2.1655 f. 208v, Loimaan käräjät 3.–4.9.1655 f. 223, 228; KA mf. ES 1720 (bb 4) Lohjan käräjät 1.12.1646 f. 95v (Uplystess nu Andre gångon, Sigfridh Michillsons Hemman i Lepperlä, som han till Caplan Her Jören j Wichttiss försållt hafuer, för 200 D:r K: M:t Emot Hwilcket Köp Slechten, som är Erich Simonsson ibid: protesterar); KA mf. ES 1882 (ll 5) Vihdin käräjät 10.–11.2.1671 f. 18 (Framträdde för Rätten Studiosus Nicolaus Aricola och så oppå Sin som Sine Samsyskons Jacob, Henrich och Lissabettas wägnar Söckte hoos sin och deras fader Kyrckioheerden D:m Georgium Aricola på deras Möderne effter Sahl: hustro Lijssbetta Clemetzdotter, effter som bem:te Kyrckioherde nu för 20 åhr sedan trädt uthi andra Giffto, medh hustro Lissbetta Jacobsdotter, och icke till förenne och in till Datum, som doch effter Lagh hade bordt deras Möderne afwitrat); KA mf. ES 1883 (ll 6) Vihdin käräjät 25.–26.2.1674 s. 1 (Förekom Hindrich Hindersson ifrån Wanila by och Stoor Lujå Sochn, och begiertte aff Rätten at Nembden och gemene Man tillspörias måtte om et Hemmans beskaffenheet, belägit i Pillwelä by och Wichtis Kyrkie gielld, men ligger under Stoor Lujå Ting ställe ... Kyrckieherdens Son här sammastedz wällärde H:r Nicolaus Agricola i lijka måtto begiertte aff Rätten at Cognosceras om be:te Hemmans beskaffenheet); KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 23.2.1687 f. 28v (Kyrckioherden i Kalfwola Wyrdigh och Wällärde H:r Jacob Agricola, begiärte att få iembkande på dhet arfwet som emellan honom och hans styfmoder h:o Lisbetha Jacobzd:r efter dess Sal: Fader fallit är, så och emoot sin Broder Kyrkioherde H:r Nils Agricola att Extraord:e Tingh för dhet han öfwerträdt dhen förlijkning som dhe i Höstas sins emellan ingingå, begiärandes att dhen uphäfwas), Vihdin käräjät 30.6.1687 f. 114 (Niemenkylä); KA mf. ES 1750 (cc 12) Paimion käräjät 24.–26.7.1684 f. 196v (Regementz Pastorens H:r Nicolaj Agricolæ breef Dat: Riga d: 5 Junij nestleden); KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 21.–23.7.1690 s. 1601 (Förekom Kyrckioherden ifrån Kalfwola Ehrewörd: H:r Jacob Agricola beswährandes sig öfwer Medhielparen i Messuby Wäll:de H:r Carl Asp 3457, att han effter Häredzhöfdingens på denne Rättz wegnar såsom och Chrono befallningzmans uthgijfwne Citationer wijd detta Tingh honom till Swars sig icke instält, angående det Kyrckioherdens broder Sahl: Pastoren i Messuby Ehrew: H:r Nils Agricola, H:r Carl och dess hustru, dygdesamme Karin Jörensdotter, H:r Jacobs half Syster, testementerat all sin egendom, hwilket testamente så wähl Kyrckioherden, som och dess Systerson Jören Mattzson i Sikola by och Wichtis Sochn sade /: emoot lagh och Kongl: Maij:ttz förordningh om testamente :/ lända sigh till præiudice, helst emädan dhe och hafft aff Sahl: Kyrckioherden en anseenlig påst Peningar för försträckningh att fordra); KA mf. ES 1966 (nn 8) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 27.–29.1.1691 s. 91 (opwiste altså nu och H:r Carl [Asp] Sahl: Kyrckioheerdens sigh och sin hustru [Catharina Agricola] gifne Testaments skrift af d: 2 Januarij 1690, lydande det hans K: Swåger Aspen medh sin hustru skulle wara närmast efter hans dödh fram för någon annan att Ärfwa ... här emot sade H:r Jacob sigh wara närmare att Ärfwa sin sambroor än hustru Karin sin halfbroor, widare opwiste Kyrckioheerden fordringar på sin och sin samsysters dygdesamma hustru Elisabetha Agricolæ wägnar emot Sahl: Kyrckioheerden H:r Niels Agricola ... hustru Elisabetz Son Jacob Mathiæ 3581 sade för rätten sigh willia sökia sin dehl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 95 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 27–28 (Nicolaus Georgii), 316, 504; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 12, 73 (8.5.1672, stud. Nicol. Agricola), 169 (11.9.1673, venerab. Dn. Nicolaus Agricola); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 424 passim (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #74. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 290; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 4 (Agricola Tab. II); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 20 (rykmentinpastori vuoteen 1691?); Å. Backström, Agricola – den under falska premisser naturaliserade ätten. Uppsatser XI (1994) s. 61.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Agricola. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1592>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.