Helsingin yliopisto

Tiedot

1689/90 Axel Pacchalenius Axelius Andreæ, Satacundensis 3628. Vht: Pohjois-Suomen alilaamanni Anders Michelsson († 1679) ja Sofia Mårtensdotter Stenius. Ylioppilas Turussa 1689/90. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1689/90] Axelius Pacchalenius. | Sacellanus in Wåno. ‹Teksti jam Pastor ibidem. on pyyhitty pois.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.5.1694. — Apulaispappi Nousiaisissa 1694. Vanajan kappalainen 1696. Janakkalan vt. kirkkoherrana isonvihan aikana 1715–21. † Janakkalassa 4.11.1721.

Pso: 1:o Katarina Allenius († 1700); 2:o 1701 Helena Florinus tämän 2. avioliitossa († 1739).

Pson seur. aviomies: Janakkalan kirkkoherra, FM Kristoffer Pihlman 4452 (yo 1699, † 1726).

Appi: Nousiaisten kirkkoherra Gustaf Allenius 1897 (yo (1667), † 1694).

Appi: Jämsän kirkkoherra Kristoffer Florinus 1032 (yo (1654), † ~1696).

Veli: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Poika: Lohjan kirkkoherra Tomas Pacchalenius 5400 (yo 1723, † 1784).

Poikapuoli: Lopen kirkkoherra Isak Pacchalenius U1255 († 1768).

Vävy: Kosken Hl. kappalainen Jöran Pahlman 4169 (yo 1695, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #335; KA valtakunnanregistratuura 20.4.1697 f. 190 (Till Vice Landzhöfdingen Maijdell angående det sökte ombytet med Capellans bohlet i Wåhno Sochn ... Hoos Oss Giör Consistorium i Åbo en underdånig ansöckning det Capellanen i Wåno Sochn ock Tafwastehuus Lähn emoth ett hemman i Miemala by måtte få uthbyta det honom för detta till Capellans bohl anslagne hemmanet i Hattamala by, efftersom detta senare skall liggia en god half mijhl ifrån Kyrckian öfwer en Elf hwarmedelst man wisse tijder om åhret intet kan komma närmare till kyrckian än genom 2:ne mijhl omwäg ...), 4.6.1697 f. 320 (Till Consistorium i Åbo swar om förändringen med Cappelans Bohlet för Capellanen i Wåhno Sochn ... så kunne Wij till denne föreslagne omwäxlingen intet samtyckia); KA mf. ES 1725 (bb 18) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 26.–27.1.1697 s. 76 (Emedan efter een richtigh liqvidation befinnes Landbonden Hendrich Jörensson i Idenpä wara skyldigh på sin 1696 års Räntta 3 T:r Rågh sampt 3 T: Korn på samma års uthsäde till Capelanen i Wåno Wällärde H:r Axel Pachalenius); KA mf. ES 1726 (bb 20) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 3.–4.7.1700 s. 386; KA mf. ES 1726 (bb 21) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 19.3.1701 s. 77 (Att Cappelan i Wono H:r Axel Packalenius genom des skrifft af d: 3 huiius och innan han trädt i giffte medh sin nu warande hustru, afwitrat sina barn af första kullan, och dem till möderne tillsagt 200 D:r K:rm:t); KA mf. ES 1726 (bb 23) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 7.7.1703 f. 118v; KA mf. ES 1727 (bb 23) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 26.–27.10.1703 f. 153 (hurulunda han någre Åhr tillbaka Åbodt ett Crono Oindelt hemman i Miemala by); KA mf. ES 1727 (bb 24) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 30.–31.5.1704 f. 95v (Miemala); KA mf. ES 1728 (bb 28) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 12.–13.2.1708 f. 23; KA mf. ES 1969 (nn 12) Tyrvään käräjät 18.–21.10.1695 f. 446v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 13.–14.7.1696 f. 263 (Capellanen utj Wånå Wällärde H:r Axel Pacchalenius föredrog Rätten, det hans för detta landbonde Matz Pärson på Kikois Rusthåldh, utj olaga tidh begifwit sig ifrån hemmanet); KA mf. ES 1970 (nn 16) Tyrvään käräjät 4.–6.2.1699 f. 57, Tyrvään käräjät 23.–24.10.1699 f. 306v; KA mf. ES 1967 (nn 8) Tyrvään käräjät 12.–13.10.1700 s. 1538; KA mf. ES 1971 (nn 18) Tyrvään käräjät 21.–22.10.1701 s. 263; KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 4.2.1702 f. 38. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 242 (L); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #335; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #102. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 330; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 157, 223.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3628>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.