Helsingin yliopisto

Tiedot

(1654) Kristoffer Florinus Christophorus Martini, Lampisensis 1032. Vht: Lammin kirkkoherra Mårten Florinus (Martinus Thomæ, † 1669) ja Karin Kristoffersdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 19.4.1654, esiintyy pöytäkirjoissa sekä epiteetillä Lampisensis että Hauhoensis. — Lammin kirkkoherran (isänsä) apulainen ja kirkonisäntä (1663). Armovuodensaarnaaja Jämsässä 1667. Jämsän kappalainen 1668, kirkkoherra 1675. † noin 1696.

Pso: Brita Johansdotter Svanstrupe.

Appi: Jämsän kirkkoherra Johan Svanstrupe U83 († 1665).

Veli: Kymin kirkkoherra Johan Florinus 959 (yo 1652/53, † 1675).

Tyttärenpoika: Lopen kirkkoherra Isak Pacchalenius U1255 († 1768).

Vävy: Hämeenlinnan kirkkoherra Gabriel Röökman 2233 (yo 1672/73, † 1699).

Vävy: Korpilahden kappalainen Johan Forsander 3589 (yo 1689, † 1716).

Vävy: Vanajan kappalainen Axel Pacchalenius 3628 (yo 1689/90, † 1721).

Vävy: Vanajan kirkkoherra Henrik Seidelius 3637 (yo (1690), † 1739).

Vävy: Jämsän kappalainen Stefan Svanstrupe 3927 (yo 1692/93, † 1714).

Vävy: Kosken Hl. kappalainen Jöran Pahlman 4169 (yo 1695, † 1723).

Vävy: Janakkalan kirkkoherra, FM Kristoffer Pihlman 4452 (yo 1699, † 1726).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 27.11.1680 f. 754 (Til Landzhöfdingen Wreden att tillhålla Jämsse Försambling det dhe upbyggia dheras Kyrkia), 5.1.1683 f. 13 (Kongl. Ma:tz Nådige resolution öfwer twenne Bijpuncter af Prästerskapetz från Wijborgz Stifft fullmächtige, Andrea Strengh, Kyrkioherde i Sibbo, wijd denne Rijkzdagen i underdånigheet insinuerat ... 2. Dhet byte, som Pastor i Jämsä anhåller om at skee måtte af ett Prästebordet der samma städes tillhörigt Torp, Karckoioensuå benämbdt, för dess aflägenheet skuld, emoth ett annat Jaatiala wid nampn, som närmare skall belägit wara, lembnar Kongl. Maj:t under den till Militiens redressement i Finland förordnade Commissionens bepröfwandhe huru wijda det kan för sig gåå eller intet), 8.2.1692 f. 71 (Till Landzhöfdingen Carl Bonde för Jembsiö Försambling ... Hoos Oss har een dehl af Jembsiö Försambling supplicando andragit, hurusom dhe hafwe en myket lång och beswärlig kyrkiowäg, medan dhe 9 gamble Mijhler äre belägne ifrån deras rätta Moder kyrkia; anhollandes underdånigst, det alldenstundh Laukas Capellet huar af dhe sig härtills hafue betiänt aldeles är förfallit och oberukeligit, dem fördenskull i nåder måtte tillåtas, et nytt Cappel at få byggia och upsättia; Och som Wij därtill i nåder hafue samtyckt, Altså låte Wij Eder sådant härigenom weeta, hafwandes I at låta dhem fortsättia denen Cappel bygnaden, dock at sådan skeer uthan någon gravation och Omkostnad); Esko Karisalmen tiedonanto 29.3.2009 (Korjaus Släktbok II:n Florinus-selvitykseen. Kirkkoherran leskenä 1706 mainittu Anna Florina ei ollut Isak Florinuksen 1471 tytär, lähteenä KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Jämsän käräjät 8.–10.10.1706 f. 221–222: Ded opwijste Probst Enckians dygdesam Elsa Steens sampt dess omyndige dotters Förmyndare Crono befallningz:n Wälb:de Petter Forsteens Fullmächtige, Opbördzmannen Wähl:t Elias Bergstadius twenne Attester öf:r ded, att twenne af Kyrckioherdens Sahl: h:r Christopher Florini Erf:r, nembl: Kyrckioherde Enckian dygdesam Anna Florina och hust:o Helena Florina el:r dess Man Capellanen i Wåhno S:n Wäll:de h:r Axel Paccalenius ehrhållet denne Rättz sidste resol:n nembl: af d: 7 nästförwekne Julii i saken angående för Prästegårdens härstädes wahnbruk sampt brist i Inventario med hwad der af dependerar wid wählbem:te Probstinnas el:r dess Mans Probstens Sahl: Mag:r Georg Kijhls 3182, hwilcken succederade Sahl: Florinus, tillträde, uthi hwilcken reslo:n dhe af Wählbem:te Florini Erf:r, som i åfwanrörde måhl komma att swahra, äre ytterligare stembde el:r ålagde wed ...wahrandes samme Attester uthgifne d: 30 Julii underskref:n af Opbördzskrif:n Jöran Wehman och Wachtmästaren i Tafwastehuus Håkan Lijman, förmählandes Kyrckioherde Enckian hust:o Anna Florina wahra antahlde resol:n tillstäld med ... hwad angår den ene af Erfwingarne nembl: hust:o Maria Florina hwilcken el:r dess Man Munsterskrif:n Erich Billing som för tijden i fält stadder är, han intet kunnat resolutionen communicera ... Af Swaranderne wore nu intet tillstädes flere än allenast Capellanen härstädes Wäll:de h:r Steffan Swahnstrupe, hwilcken så nu som för detta förklarade sig eij allena kunna swahra till saken), 4.6.1697 f. 319 (Kyrkioherde Fullmakt för Georg Kijhl 3182 på Jämbsä Pastorat i Wijborgz Stifft ... medelst Christopher Florini dödelige frånfälle Jämbsä Pastorat uti Wijborgz Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Jämsän käräjät 28.–30.9.1699 f. 582v (Det hafwa af framledne Kyrkoheerdens Sahl: H:r Christoffer Florini Erfwing: härsammastädes, Cappellahnerne wäll:de H:r Johan Forsander och wäll:de H:r Stephanus Swahnstrupe sampt Lensmannen Axell Erichsson begiert att ... angående arfskepte efter bem:te deras Sahl: Swärfader, som Arfskiftz Instrumentet af d: 1 Martij 1698 förmehler om ... H:r Stephans hustru Elisabetha Florina ... hennes Syster i Lampis hust: Helena Florina); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Jämsän talvikäräjät 1706 f. 2v (Förekom Enckian hustru Catharina Florina ifrån Aufwila anhållandes om laga bewijs om des Augm:t hemmans i Kafwattila tillstånd); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–23.11.1660 f. 97v (Och Saakfeltes nu för det han [Matz Nielsson i Lampis Kyrckieby] kallade Kyrckieheerdens Son Dm: Christopherum Florinum, som honom på sin Faders wägnar anklagade, een Liugare för Rätten, till 12 ö: efter det 43 Cap: i Tingm: B:), Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–17.11.1662 f. 274v (Begierte H:r Christopherus Florinus på sin Faders Kyrckieheerdens i Lampis wägnar at ad Acta publica införas måtte, at han här warit hafwer i meening at giöra protest moot wälb: Gustaf Tafwast om een Qwarn han undan Prästeboolet innehafwa schall, hwilchen här nu tillstädes, ehuru wähl han Citerat war), Hollolan ja Tennilän käräjät 16.–17.2.1663 f. 389, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 23.–26.11.1663 f. 422v (Kyrckiewärden i Lampis H:r Christopherus Florinus), 423, Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–15.12.1663 f. 446, Hollolan ja Tennilän käräjät 22.–23.7.1664 f. 504; KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–13.9.1662 s. 107 (Framträdde D:s Christophorus Florinus och inlade ett Tingz bewijss af Häredz Tinget i Hollola Sochn, Angående Schergianten Wolmar Wilhelm Nandelstadt medh 2 Andre hans Cammerater, som skole i förleden sommar hafwa i ber:de Sochn stulit 3:ne stycken hästar). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV), 71 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595 (19.4.1654, Christophorus Martini Lampisensis), 596 (19.4.1654, Christophorus Marci); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 74, 79, 85–89, 90–91, 101, (103–105), 110 (2.4.1658, Consistorii sententia öfwer dee studiosos ... som hafwa begådt drååp på stadswachtmästaren Hindrick Staffanson ... fäller dem till tiugu dal:r sölfwermynt hwardeera sex studiosos ...). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 312; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 389 (Florinus I. Tab. 7); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2342D (12.10.1695); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 169 (TKO 6.3.1655), 170 (TKO 22.5.1655).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1032>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.